8 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30385

YÖNETMELİK

Türk Eczacıları Birliğinden:

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/1997 tarihli ve 22983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Sandık üyeliği;

a) Oda kaydının silinmesi suretiyle meslekten ayrılma,

b) Ölüm,

c) Yardımlaşma Sandığı aidatlarının tahakkuk tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde ödenmemesi,

hallerinde TEB Merkez Heyeti kararı ile sona erdirilir.

Yukarıdaki nedenlerle üyeliğin sona ermesi halinde üyelerin birikmiş paralarından varsa borçları düşürüldükten sonra kalan miktar üyeliğin sona erdiği tarihten itibaren iki ay içinde üyeye hak ettiği yasal birikimleriyle iade edilir. Üyelik ölüm ile sona ermişse, yukarıda belirtilen şekilde mirasçıları hak sahibidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı yürütür.