7 Nisan 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30384

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“r) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES standart puanının yanı sıra lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Ana dili ile eğitim dili farklı olan programlarda dil yeterlik şartı 9 uncu madde hükümlerine göre belirlenir. Ancak tezsiz yüksek lisans programları ve güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca Senatoca belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de kabul edilebilir. Üniversitede yüksek lisans yapmakta olan öğrenciler; ALES’ten alanında en az 55 puan almaları, diğer koşulları taşımaları ve yazılı başvurmaları halinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilerek intibakları yapılır.

c) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırmış olma şartı ile tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olması gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Üniversite Senatosunca karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES standart puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlardan alınan eşdeğer puanlar, Senato kararı ile belirlenir.

ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırmış olma şartı ile tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve  güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.  Belirtilen standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca ilgili programa kabul için en az ALES standart puanı belirlenebilir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES standart puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler Senato tarafından belirlenir.  Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavında en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senatoca karar verilir. ALES standart puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile yalnız ALES standart puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlardan alınan eşdeğer puanlar, Senato kararı ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Öğretim dili Türkçe olmayan lisansüstü programlara kabul için bilimsel başarı düzeyleri yeterli görülen ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasındaki dil şartını sağlayamayan adaylar Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan ilgili dil yeterlik sınavına alınırlar.

(2) Yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin, kayıt olacakları programın eğitim dilinde Üniversitenin ilgili yabancı dil bölümüne kayıt olmaları zorunludur. Yabancı dil bölümünde aldıkları eğitim sonunda alacakları başarı puanının yüksek lisans programları için en az 70 puan olması şarttır. Öğrencilerin, doktora programları için YÖK’ün asgari yabancı dil şartını sağlamak koşuluyla Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavdan en az 80 puan alma koşulunu sağlamaları gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programa kabulleri için denklik belgesi istenmez; ancak lisans ya da yüksek lisanstan mezun oldukları kurumların YÖK tarafınca tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda YÖK Başkanlığının onayı gerekir.

(3) Anadilleri dışında eğitim yapan yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, kayıt yaptırmak istedikleri program dilinde eğitim yapan bir öğretim kurumundan mezun olduklarını belgelemeleri veya kabul edilebilecek bir muafiyet belgesine veya eşdeğer sınav sonuç belgesine sahip olmaları durumunda enstitü yönetim kurulu kararıyla yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Gerekli görülürse bu öğrencilerin yabancı dil ve bilim seviyelerinin tespiti için sınav da yapılabilir. Gerekli koşulu sağlayamayan öğrencilerin kayıt olacakları programın eğitim dili ile ilgili Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu yabancı dil hazırlık programına kayıt olmaları gerekir. Öğrencilerin en fazla iki akademik yarıyıl içinde dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamaları veya ilan edilen yabancı dil puanları ile eşdeğer kabul edilen uluslararası dil sınavlarına ait sınav sonuçlarını belgelendirmeleri gerekir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans programları için en az B2 seviyesinde, doktora ve lisans sonrası doktora programları için en az C1 seviyesinde Türkçe dil belgesine sahip olmaları gerekir. Bu belgeye sahip olmayan öğrencilerin İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe hazırlık eğitimi almaları ve yüksek lisans programlarına kayıt olacak olan öğrencilerin en az B2 seviyesinde, doktora programlarına kayıt olacak öğrencilerin en az C1 seviyesinde başarılı olmaları gerekir.

(5) Yabancı dil ile eğitim veren programlarda lisansüstü eğitim görmek isteyen öğrenciler, ilgili YDS/YÖKDİL sınavından yüksek lisans programları için en az 70, doktora programları için en az 80 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.  Bu tür yabancı dil belgesine sahip olmayan öğrenciler, Üniversitenin yapılan yeterlik sınavından yüksek lisans programları için en az 70 puan, doktora programları için YÖK’ün asgari yabancı dil şartını sağlamak koşuluyla Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınavdan en az 80 puan alma koşulunu sağlamaları gerekir.

(6) Bu madde kapsamındaki öğrenciler, lisansüstü programına kayıt olmak için Mütevelli Heyetince her yıl belirlenen öğretim ücretini ödemek zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonunda final sınavına tabi tutulur. Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Final sınavları ve/veya değerlendirmeleri, ilgili anabilim veya anasanat dallarınca belirlenen ve Enstitü Müdürlüğünce ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmesi şartıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Final sınavlarında final sınavına girme hakkı elde edenlerden, final sınavına giremeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem sonunda bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı notu yerine geçer.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin (6) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“5) Çekilme notu (W), normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten, yarıyıl/yıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Bir öğrenciye; bir dönemde en çok bir ders olmak üzere bütün yüksek lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde; tez danışmanı, Enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde doktora veya sanatta yeterlik unvanına sahip olan diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından da seçilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Üniversite enstitüleri bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması veya hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayımlanmış bildirisi olması zorunludur. Yayın şartı aranmayacak yüksek lisans  programlarının  ve yayın şartı yerine geçecek olan koşullar Senatoca belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisans derecesi ile kabul edilenler için doktora programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, beş akademik yıl (on akademik yarıyıl) olup azami tamamlama süresi yedi akademik yıl (on dört akademik yarıyıl) olup uygulamaya ilişkin düzenlemeler Senato tarafından yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu doktora programındaki temel konularla ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.”

“(9) Doktora programlarına lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans programına geçmeleri için en az yedi dersten başarılı olmaları gerekir. Doktora programında başarılı oldukları derslerin yüksek lisans programına sayılması, yerel kredi, AKTS kredileri ve içerikleri dikkate alınarak ilgili anabilim dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak, program anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Diplomaya hak kazanabilmek için Üniversitenin enstitülerine bağlı olarak eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programlarındaki öğrencilerinin, doktora yaptıkları alanlara göre Senatoca belirlenen kriterlere uygun olarak Üniversite adresli, bir adet bilimsel makalesinin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması zorunludur.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Diplomada, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgili anasanat dalı başkanlığı tarafından on beş iş günü içerisinde akademik danışman atanır. Akademik danışman, öğrencinin eğitim öğretim işlemlerini takip etmekle yükümlüdür. İlgili anasanat dalı başkanlığı akademik danışman atamadığı takdirde öğrencinin akademik danışmanlığını ilgili anasanat dalı başkanı yürütür.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç alt ay içinde gereğini yaparak tezini, sergisini, projesini, resitalini, konserini veya temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/11/2016

29882