6 Nisan 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30383

YÖNETMELİK

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2015 tarihli ve 29383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve  (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi  için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”    

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevde yükselme  yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,”  

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Uzman, APK Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Jeolog, Mimar, Şehir Plancısı, Fizikçi, Paleontolog, Jeomorfolog, Arkeolog, Kimyager, Çocuk Gelişimcisi, İstatistikçi, Ekonomist, Matematikçi kadrolarından birinde en az iki yıl çalışmış olmak veya Şef, Tekniker, Teknisyen, Ressam, Muhasebeci, Mütercim, Kütüphaneci, Çözümleyici, Programcı kadrolarından birinde en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Kreş işlerini yürüten şube müdürü kadrosuna atanabilmek için sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji ve çocuk sağlığı alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak veya yüksek öğretmen okulundan veya benzeri öğrenim kuruluşlarından mezun olup, okul öncesi öğretmeni unvanı almış olmak,

b) Tabiat Tarihi Müze Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinde en az (D) düzeyinde başarılı olmak,

3) APK Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Araştırmacı kadroları ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde, aynı fıkranın (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, aynı fıkranın  (d), (e), (f) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde  belirtilen kadrolarda veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl çalışmış olmak,

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) APK Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Araştırmacı kadroları ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde, aynı fıkranın (c), (f) bentlerinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, aynı fıkranın (d), (e) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolarda veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl çalışmış olmak,

ç) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Genel Müdürlük teşkilatında en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin  ikinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az beş yıl çalışmış olmak,

e) Uzman (TH) kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2) Genel Müdürlük teşkilatında en az on yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

f) Uzman (GİH) veya Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Genel Müdürlük teşkilatında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Çözümleyici, Programcı, Muhasebeci kadrolarında en az on yıl çalışmış olmak,

g) Müze Araştırmacısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, antropoloji, Latin Dili ve Edebiyatı bölüm ve/veya anabilim dallarının birinden mezun olmak,

2) (1) numaralı alt bentte belirtilen öğrenim alanlarından mezun olduktan sonra Genel Müdürlük teşkilatında  en az üç yıl çalışmış olmak,

ğ) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin jeoloji, jeofizik, petrol, maden, metalurji, kimya veya makina bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) Genel Müdürlük teşkilatında en az on yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

h) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğini belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Programcı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

ı) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Çözümleyici, Programcı, Muhasebeci kadrolarında en az beş yıl çalışmış olmak,

i) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin  ikinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az beş yıl çalışmış olmak,

j) Memur, Sekreter, Haberleşme Memuru, Ayniyat Memuru, Veznedar, Harita Çizimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Obzerver kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere bu Yönetmeliğin  5 inci maddesinin  ikinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az üç yıl çalışmış olmak,

k) Programcı Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olduğunu belgelemek,

3) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere  bu Yönetmeliğin  5 inci maddesinin  ikinci fıkrasının (g) bendinin  (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az üç yıl çalışmış olmak,

l) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

3) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere  bu Yönetmeliğin  5 inci maddesinin  ikinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az üç yıl çalışmış olmak,

m) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Son iki yılı Genel Müdürlük teşkilatında olmak üzere  bu Yönetmeliğin  5 inci maddesinin  ikinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolarda en az üç yıl çalışmış olmak,

gerekir

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci  maddesinin birinci fıkrasının  (b)  bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, görevde yükselmeye tabi görevler  için bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde  yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(3) Unvan  değişikliği yazılı sınavları, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

(4) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınava katılabilmek için yazılı sınavda en az altmış puan almak gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü, Tabiat Tarihi Müze Müdürü ve dengi kadrolara atanacaklardan yazılı sınavda” ibaresi “Yazılı sınavlarda” şeklinde  değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Görevde yükselme sınavında” ibaresi “Sınavlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) İlan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı ve tercihler esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Dava konusu olan sınavlarda, sınav belgeleri yargı süreci sonuçlanıncaya kadar saklanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yazılı sınav” ibaresi  “Sınav” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu madde başlığı “Atama” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Genel Müdürlükçe belirlenen yedekler arasından” ibaresi “Genel Müdürlükçe belirlenmiş bulunması halinde, yedekler arasından” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Görevde yükselme sınavına” ibaresi “Sınavlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/6/2015

29383