4 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30381

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiş, altıncı fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Protokol çerçevesinde açılan kontenjanlara başvurularda, adayların protokol koşullarını sağlıyor olmaları,”

“1) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların sayısı, Senato kararıyla belirlenir.

2) Adayların ALES puanlarının %50’si, lisans mezuniyet notlarının %25’i ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %25’inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır.”

“1) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların sayısı, Senato kararıyla belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenmiş ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ve ilgili anabilim/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programının bulunması durumunda kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

“(6) Tezsiz yüksek lisans programlarına ikili anlaşmalar ile belirlenen protokol çerçevesinde öğrenci alımlarında, ilan edilecek kontenjan haricinde Senato onayıyla öğrenci alımı yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başvuran adaylardan bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların sayısı, Senato kararıyla belirlenir.

b) Adayların ALES/TUS puanlarının %50’si, yüksek lisans diploma notlarının veya lisans diplomasıyla başvuranlar için lisans diploma notlarının %25’i ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %25’inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla ve ilgili anabilim/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programının bulunması durumunda, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı Senatonun belirlediği niteliklere sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Tıp ve Veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin yedinci fıkrasının  (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başvuran adaylardan bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların sayısı Senato kararıyla belirlenir.

b) Adayların ALES puanlarının %50’si, yüksek lisans diploma notlarının veya lisans diplomasıyla başvuranlar için lisans diploma notlarının %25’i ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %25’inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır. Ancak güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olan öğrencilerin kabulünde lisans diploma notunun %50’si ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %50’sinin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışmanı ve danışman ile öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanının sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Özel öğrencinin, bu Yönetmelik hükümlerine göre, bir lisansüstü programa kabul edilmesi hâlinde özel öğrenci olarak alıp başarılı olduğu ve kabul edildiği programla ilgili dersleri, yazılı başvurusu üzerine ve katıldığı programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşuluyla, enstitü yönetim kurulunun onayıyla sayılabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Enstitüye kayıt yaptıran öğrencinin lisansüstü programa kaydolmadan önce herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından alıp başardığı dersler, enstitü yönetim kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programa aktarılabilir. Ancak aktarılacak derslerin toplamı, katıldığı programdaki kredi toplamının yarısını geçemez.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2017

29944