4 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30381

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına ve bunların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma/proje grupları: Merkezin çalışma/proje gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Etkinlik Alanları

Merkezin amaçları ve etkinlik alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; bölge, kır/kent ölçeğinde doğal ve yapılı çevre sorunlarına yönelik projeleri uygulamak; çevre ve şehircilik alanlarında planlama ve tasarım faaliyetlerini yürütmek; kamu kurumları, belediyeler ve özel kuruluşlardan gelen iş birliklerini koordine etmek ve alana ilişkin bilimsel araştırma ve uygulamalarla ülkenin bilgi birikimine katkı sağlamaktır.

(2) Merkezin, Üniversite bünyesinde fakülte ve enstitüler ile Üniversite dışındaki ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca iş birliği içindeki etkinlik alanları şunlardır:

a) Çevre ve şehircilik konularına ilişkin bilimsel ve teknik araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek ve koordine etmek.

b) Çevre ve şehircilik konularında, yurt içinde ve yurt dışında yapılan organizasyonlarla iş birliği yapmak.

c) Merkezin amaçları kapsamında Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.

ç) Doğal ve yapılı çevreye ilişkin planlama ve tasarım süreçlerini yönetmek, ilgili konularda disiplinler arası araştırma ve uygulama projeleri yapmak.

d) Yerli ve yabancı kamu ve özel kuruluşlarının araştırma, inceleme, bilimsel görüş, iş değerlendirme ve organizasyonu, bilirkişi hizmetleri, çeşitli plan, proje ve benzeri taleplerini karşılamak.

e) Uygulamalar ve araştırmalar için gerekli görülen araç, gereç, makine ve teçhizatı yurt içinden veya yurt dışından temin etmek.

f) Kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak.

g) Araştırma ve uygulamaların sonuçlarının eğitim ortamını geri beslemesini sağlayarak, eğitim ortamının zenginleşmesine katkıda bulunmak, disiplinler arası eğitim olanaklarını geliştirerek lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretime katkıda bulunmak.

ğ) Merkezin amaçları ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlarla çalışmalar yürütmek.

h) Öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmalarına yardımcı olmak, yapılan çalışmaları ödüllendirmek ve ödüllü yarışmalar düzenlemek.

ı) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

i) Araştırmalar, bilimsel yayınlar ve sanayi kuruluşları ile ortak olarak gerçekleştirilecek araştırma-geliştirme (AR-GE) projelerinin yürütülmesi için gerekli protokolleri hazırlamak ve bu protokollerin yürütülmesini denetlemek.

j) Sürdürülebilir ve eleştirel bir çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlamak, ilgili konularda toplumsal duyarlılığın oluşmasına katkı sağlamak.

k) Rektör veya Yönetim Kurulunca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile en az doktor unvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.

ç) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek.

d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

f) Merkezin yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Üniversitenin çevre sorunları sahasında çalışma ve uygulamaları olan öğretim elemanları arasından görevlendirilen üyeler ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b)  Merkezde kurulacak çalışma/proje gruplarını oluşturmak.

c) Merkez çalışmalarıyla ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki proje ve istemleri değerlendirmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği içinde, amaç ve etkinlik alanlarına uygun proje, analiz ve inceleme yapmak.

d) Merkezin yıllık etkinlik raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; bölge ve kır/kent ölçeğinde çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan Üniversitenin öğretim üyeleri ve emekli öğretim üyeleri, bir önceki dönem Yönetim Kurulundan bir üye, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, diğer üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin temsilcileri ve Yönetim Kurulu tarafından özel sektör kuruluş temsilcileri arasından önerilen en fazla yirmi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.  Danışma Kurulu Müdürün gerekli gördüğü hallerde ve iki yılda en az bir kez olmak üzere toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma/proje grupları

MADDE 13 – (1) Çalışma/proje gruplarının üyeleri, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Çalışma/proje grubu üyeleri, Merkezde yürütülen projelerde çalışabilecek Üniversite akademik personeli ile diğer üniversite ya da kuruluşlarda görev yapan personelden oluşur. Müdür proje/çalışma gruplarının doğal üyesidir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereği Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.