4 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30381

TBMM KARARI

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASINDA, ÜRETİMİNDE

VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ALINMASI GEREKEN

TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ MAKSADIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU KURULMASINA DAİR KARAR

Karar No.1181                                                                                                          Karar Tarihi: 27.03.2018

Tıbbi Ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Üretiminde ve Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 27.03.2018 tarihli 77’nci Birleşiminde karar verilmiştir.