4 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30381

TBMM KARARI

DOWN SENDROMUNUN VE OTİZM İLE DİĞER GELİŞİM BOZUKLUKLARININ

YAYGINLIĞININ TESPİTİ VE BUNLARA SAHİP BİREYLERİN VE AİLELERİNİN

SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN

BELİRLENMESİ MAKSADIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU KURULMASINA DAİR KARAR

Karar No.1180                                                                                                          Karar Tarihi: 27.03.2018

Down Sendromunun ve Otizm İle Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ve Bunlara Sahip Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 27.03.2018 tarihli 77’nci Birleşiminde karar verilmiştir.