2 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30379

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YARATICI GİRİŞİMCİLİK ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/5/2006 tarihli ve 26178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (EKOGİRİŞİM): İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Danışma Kurulu.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A ve 9/B maddeleri eklenmiştir.

“Danışma Kurulu

MADDE 9/A – (1) Danışma Kurulu, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla alanında uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenileri görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda iki kere toplanır.

(2) Mütevelli Heyeti Başkanı, Rektör ve Merkez Müdürü, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 9/B – (1) Danışma Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Merkezin çalışmalarına görüş ve önerileriyle katkıda bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda araştırma projelerinin desteklenmesi ve hayata geçirilmesi yönünde katkı sağlamak.

c) Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirmek.

ç) Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/5/2006

26178