2 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30379

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TASARIM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/7/2005 tarihli ve 25889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Merkez Danışma Kurulu.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 10/A  ve 10/B maddeleri eklenmiştir.

“Merkez Danışma Kurulu

Madde 10/A- Merkez Danışma Kurulu, Merkez faaliyetlerine yön vermek ve değerlendirmek üzere Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla alanında uzman kişilerden oluşur.

Mütevelli Heyeti Başkanı, Rektör ve Merkez Müdürü, Merkez Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Merkez Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından bir Başkan seçer. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenileri görevlendirilebilir.

Merkez Danışma Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda iki kere toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

Madde 10/B – Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına görüş ve önerileriyle katkıda bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda araştırma projelerinin desteklenmesi ve hayata geçirilmesi yönünde katkı sağlamak,

c) Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirmek,

ç) Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.