1 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30378

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORGAN NAKLİ EĞİTİM, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Düzce Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Organ nakli koordinatörü: Yurt içi ve dışı benzer kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan ve organ nakli üzerinde çalışmalar yapan uzman hekimi,

d) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; her türlü organ nakli uygulamasını çağdaş düzeyde gerçekleştirmek, doku ve organ nakli konularındaki yeni gelişmeleri Türkiye’ye aktarmak, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bu konuda yeni teknikler geliştirmek ve organ bağışını artırabilmek amacıyla toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)  Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Her bir organ ve doku nakli alanı için, konu ile ilgili mevzuat kapsamında talep edilen lisans ve ruhsat başvurularını hazırlamak ve takip etmek,

b) Üniversitede doku ve organ nakli alanında uygulama ve araştırma yapacak öğretim elemanı yetiştirilmesini teşvik etmek, bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve olanakları hazırlamak üzere çalışmalar yapmak,

c) Merkezin amacıyla ilgili özel konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına kısa ya da uzun süreli eleman göndermek, yurt dışından bu amaçla gelenleri kabul etmek,

ç) Üniversitede doku ve organ nakli alanında yapılan çalışmaları teşvik etmek,

d) Merkezin amacıyla ilgili konularda bilgi üretimini artırmak ve değişik düzeyde kaliteli insan gücü yetiştirmek için eğitim programları, seminerler, konferanslar, kurslar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

e) Gerekli laboratuvarları kurmak ve diğer olanakları sağlamak,

f) Yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlar ve merkezlerle bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak,

g) Alanıyla ilgili çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin organ nakli konusunda çalışmaları ile temayüz etmiş devamlı statüdeki kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirileceği gibi aynı usulle görev süresi dolmadan da görevinden alınabilir. Müdür yokluğunda kendisine vekâlet etmek, yardımcı olmak, verdiği görevleri yerine getirmek amacıyla Yönetim Kurulu üyelerinden birini müdür yardımcısı olarak seçebilir. Göreve vekâlet altı aydan uzun süreli olması halinde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları bu Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun şekilde uygulamak,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı gündemlerini belirlemek,

ç) Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin istenildiğinde veya yıl sonunda raporlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü de alındıktan sonra raporu Rektörlüğe sunmak,

d) İdari personelin üzerinde gözetim ve denetim yapmak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

f) Yurt içi ve dışı benzer kurumlar, kuruluşlar ve merkezlerle işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve konu ile yakından ilgili tam gün çalışan 5 öğretim üyesi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdür ve müdür yardımcısı dışındaki üyeler başkanın önereceği 10 öğretim üyesi arasından Rektör tarafından seçilerek 3 yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Üyelik süresi biten, ayrılan veya 6 aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Müdür; Yönetim Kurulunu, gerekli hallerde olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üçte iki çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa izinsiz veya mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(4) Organ nakli koordinatörü, Yönetim Kuruluna raportör olarak katılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)                Yönetmelik hükümlerine ve Merkezin amacına uygun olarak çalışma planını ve programını yapmak,

b) Danışma Kurulunu oluşturacak çalışma grupları, grup başkanı ve bu gruplara atanacak adaylar ile ilgili Müdürün getireceği önerileri inceleyerek çalışma gruplarının oluşturulması konusunu karara bağlamak,

c) Müdürün hazırlayarak getireceği yıl sonu faaliyet raporu ve gelecek yıl yapılması planlanan faaliyet raporlarını inceleyerek Rektörlüğe sunulmak üzere karara bağlamak,

ç) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların projelerine yapılacak katkıları karara bağlamak,

d) Teşvik, bilim ve hizmet ödülleri ihdas etmek,

e) Organ nakli konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak,

f) Müdürün getireceği diğer konuları karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; çalışma gruplarının başkan ve üyelerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Rektör veya Rektörün görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında toplanır.

(3) Toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri ve organ nakli koordinatörü hazır bulunur, Müdür toplantıların raportörlüğünü üstlenir.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşlerin açıklanıp tartışılması, yeni çalışma konularının gündeme getirilmesi ve sorunların çözüme bağlanmasına yönelik öneriler getirmekle görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Tamamen yetersiz hale geldiğinde organ nakli ile tedavisi mümkün olan her organ için birer ve diyaliz, immünoloji, diagnostik radyoloji, girişimsel radyoloji ve laboratuvarlar için çalışma grupları oluşturulur.

(2) Çalışma grubu, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen ve başkan olarak görev yapan sorumlu hekim ile sorumlu hekime destek ve yardımcı olacak uzman hekim ve teknik elemanlardan oluşur.

(3) Çalışma grupları en az ayda iki kez toplanır. Çalışma esaslarını hazırlayıp Yönetim Kurulunun onayına sunar ve çalışmalarını onaylanan esaslara göre yürütür.

(4) Çalışma grupları raporlarını her üç ayda bir Yönetim Kuruluna sunar.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür, Rektör bu yetkisini tamamen veya kısmen Merkezin gözetimi ile görevlendireceği rektör yardımcılarından birine veya dekana devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek olan personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.