1 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30378

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadınların tarihî olaylara ve dönemlere etkileri ve tarihi olaylardaki rolleri ile ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bununla ilgili konferans, sempozyum, çalıştay gibi etkinlikleri düzenlemek, Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin işbirliği ile kadın sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite arasındaki koordinasyonu sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadınlarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklere katılımı özendirmek,

b) Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak,

c) Yurt içinde ve yurt dışında, kadın sorunları ile ilgili doğrudan veya dolaylı her konuda araştırma ve inceleme projeleri yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek,

ç) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunları ile ilgili ders ve seminerler verilmesini ve bu aktivitelere öğrencilerin katılımını özendirmek,

d) Kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak,

e) Kadınların geçmişten günümüze ülkeye katkıları üzerine yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek,

f) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda yapılan yayınları takip ve temin etmek,

g) Yurt içi ve yurt dışında Merkez ile benzer faaliyetler yapan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir veya görevden alınabilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. Müdürün olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Süreleri bitmeden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenisi aynı yöntemle seçilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkez çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun ortak proje çalışmaları yapmak ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek, çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunda karara bağlanan çalışma programlarını yürütmek,

d) Projelerin yürütülmesinde ve araştırmalarla ilgili olarak ihtiyaç duyulduğunda Yönetim Kurulu ile birlikte Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,

f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin farklı akademik birimlerindeki öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından seçilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda bir defa olağan toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

b) Merkezin bilimsel ve yönetsel çalışma programlarını düzenlemek,

c) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak,

ç) Önerilen bilimsel projeleri değerlendirmek, uygun olanları belirlemek, uygulama ve destekleme şekillerini karara bağlamak,

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek, amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

e) Teklif edilen eğitim programlarından hangilerinin düzenleneceğine, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğine karar vermek,

f) Eğitim programları sonunda verilen başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Rektöre önermek,

g) Araştırmacıların çalışma alanları hususunda, yönlendirici ve teşvik edici kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden ve istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda ve öngörülen süre için Rektör tarafından görevlendirilen en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Araştırma projelerinin etkinlik ve verimliliğinin arttırılmasına yardımcı olmak,

b) Merkezin çalışmaları hakkında görüşler bildirmek ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini arttırmak üzere sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir.

(2) Çalışma birimleri, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla oluşturulur. Çalışma birimlerindeki çalıştırılacak elemanların sayısı, süresi, görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcısına veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.