1 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30378

YÖNETMELİK

Beykoz Üniversitesinden:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykoz Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans programları ile İngilizce hazırlık programına öğrenci kabul, kayıt, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykoz Üniversitesindeki örgün ve uzaktan öğretim, önlisans ve lisans programları ile yaz öğretimi ve İngilizce hazırlık programlarında uygulanan eğitim ve öğretim süreçleri ile öğrenci kabul, kayıt, başarı ve mezuniyet koşullarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim: Beykoz Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,

b) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversitede iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

ç) Danışma kurulu: Senato tarafından Üniversite, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve/veya bölüm/programlar bazında oluşturulan kurulları,

d) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

e) EÖBS: Beykoz Üniversitesi eğitim-öğretim bilgi sistemini,

f)                Fakülte: Beykoz Üniversitesinin fakültelerini,

g) GNO: Tüm yarıyıllar itibariyle genel not ortalamasını,

ğ) Meslek yüksekokulu: Beykoz Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

h) Mütevelli Heyeti: Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: Beykoz Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,

i) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama gibi eğitim-öğretim etkinlikleri için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Program: Beykoz Üniversitesi önlisans ve lisans diploma programlarını,

l) Rektör: Beykoz Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Beykoz Üniversitesi Senatosunu,

n) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,

o) Üniversite: Beykoz Üniversitesini,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Beykoz Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

p) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,

r) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ş) Yönetim kurulu: Beykoz Üniversitesine bağlı akademik birim yönetim kurulunu,

t) Yüksekokul: Beykoz Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Öğrenci Kabul ve Kayıt

Kontenjan

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının bünyesinde bulunan önlisans ve lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları, Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile YÖK tarafından belirlenir.

Üniversiteye yerleştirilen öğrenciler

MADDE 6 – (1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen takvime uygun olarak Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. 

(2) Öğrencilerin kesin kayıtları, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ile varsa Üniversite tarafından istenilen belgelerin asılları veya Üniversite tarafından onaylı örnekleri ile yapılır.

(3) Kesin kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan, bu şartları sonradan kaybeden, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt yaptırdığı tespit edilen öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Özel yetenek sınavı ile yerleştirilen öğrenciler

MADDE 7 – (1) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran aday öğrenciler, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre ilgili oldukları programlara kabul edilirler. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri 6 ncı madde hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Yatay geçiş öğrencileri

MADDE 8 – (1) Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin lisans veya önlisans bölüm veya programlarına yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Dikey geçiş öğrencileri

MADDE 9 – (1) ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı ile Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, yerleştikleri programlara intibak işlemleri,  19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yurt dışından yabancı veya Türk uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabul ve kayıt işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Yurt içi veya yurt dışı değişim programları

MADDE 11 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder. Öğrenci değişim programları, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Çift anadal ve yan dal programları öğrencileri

MADDE 12 – (1) Çift anadal ve yan dal programları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Özel öğrenci

MADDE 13 – (1) Yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerin kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Misafir öğrenci

MADDE 14 – (1) En az lise son sınıf öğrencisi olan ve bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan kişiler, Üniversiteye misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir ve Üniversitenin ders programlarında yer alan dersleri alabilirler. Misafir öğrenci kabulü ve kayıtları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim süreleri ve toplam kredileri

MADDE 15 – (1) Fakülte ve yüksekokulların lisans programları, önlisans düzeyini içinde barındıran bütünleşik iki düzeyden oluşur. Bu programların önlisans düzeyinin normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı, öğrenci iş yüküne bağlı toplam kredi miktarı 120 AKTS, lisans programlarının normal öğrenim süresi dört eğitim-öğretim yılı, öğrenci iş yüküne bağlı toplam kredi miktarı 240 AKTS’dir.

(2) Meslek yüksekokullarının önlisans programlarının normal öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı, öğrenci iş yüküne bağlı toplam kredi miktarı 120 AKTS’dir.

(3) Öğrencinin kayıt olduğu programın ilk eğitim-öğretim yılından başlamak üzere, öğrenci tarafından her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, önlisans programlarının azamî öğrenim süresi dört eğitim-öğretim yılı, lisans programlarının azamî öğrenim süresi ise yedi eğitim-öğretim yılıdır. Eğitim ve öğretimlerini, azamî sürelerde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(4) Öğrenciler, kayıt oldukları programın gereksinimlerine göre zorunlu veya isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık programında öğrenim görebilirler. Yabancı diller bölümünde, zorunlu İngilizce hazırlık programında öğrenim gören öğrenciler için normal öğrenim süresi bir yıl, azamî öğrenim süresi iki yıldır. Azamî sürede başarılı olamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programında öğrenim gören öğrenciler için azamî öğrenim süresi bir yıldır.  Bu süreler, programların birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen normal ve azamî öğrenim sürelerinin dışındadır. Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programları ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(5) Üniversite içinde ve Üniversite dışından yatay geçiş yoluyla eşdeğer programlara kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki programda geçirdikleri süreler azamî öğrenim sürelerine dâhil edilir.

(6) Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan öğrencilerin azamî süreleri, geçiş yaptıkları programa intibakları sonrasında, intibak edildikleri yıl veya yarıyılın süreleri, programın azamî süresinden çıkartılarak hesaplanır.

(7) Dikey geçiş sınavı ile Üniversitenin lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin mezun oldukları önlisans programlarının normal süresi olan iki yıl, geçiş yaptıkları lisans programlarının azamî öğrenim sürelerine dâhil edilir.

(8) Ulusal ve uluslararası değişim programları çerçevesinde başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin bu yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri öğrenim süreleri azamî öğrenim sürelerine dâhil edilir.

(9) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, cezalı geçirdikleri süre öğrenim süresinden sayılır.

(10) Kayıt dondurma süresi azamî öğrenim süresine dâhil edilmez.

(11) Öğrenim ücretini ödemiş ve ders seçim sürecini tamamlamamış olan öğrenciler o yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ilgili yarıyılda geçirilen süre normal ve azamî eğitim sürelerinden sayılır.

Öğretim dili

MADDE 16 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Senatonun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti kararı, YÖK’ün onayı ile Üniversitenin bazı eğitim-öğretim programlarında tamamen veya kısmen İngilizce ve diğer yabancı dillerde eğitim yapılabilir.

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim

MADDE 17 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç, her biri on dört haftalık (yetmiş iş günü) iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyılın toplam süresi iki haftalık yarıyıl sonu sınavları ve sınavlara hazırlık süresi ile birlikte on yedi haftadır. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya Cumartesi ve Pazar günlerinde de yapılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yarıyıllar dışında, Senato tarafından yedi hafta süreli yaz öğretimi açılmasına karar verilebilir. Yaz öğretimi, YÖK’ün belirlediği ilkeler ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Akademik takvim; öğrencilerin öğretim programlarına kabul ve kayıt işlemleri, eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri faaliyetlere ilişkin süreleri kapsar ve bir önceki eğitim-öğretim yılı içerisinde Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Zorunlu durumlarda akademik takvimde Senato tarafından değişiklik yapılabilir.

Eğitim-öğretim ve ders programları

MADDE 18 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ders geçme esasına göre yapılır. Öğretim süresince ders programları, ilgili bölüm ve program kurullarının önerisi, ilgili danışma kurulları ve paydaşların görüşleri doğrultusunda, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokul kurullarının uygun görüşü ve Senato kararı ile kesinleşir.

(2) Üniversitenin ders programları, Üniversitenin kurumsal öğrenme çıktıları, programların özellikleri ve öğrenci merkezli öğrenim yaklaşımı esas alınarak, önlisans programları için TYYǒnin beşinci, lisans programları için altıncı düzey yeterlilik tanımları ile TYYÇ Temel Alan Yeterlilik tanımları ve kredi aralıkları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin, ilgili programı başarı ile tamamladıkları zaman kazanmış olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri açık bir şekilde belirtilerek tasarlanır ve güncellenir.

(3) Program tasarımı, ilgili programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, program kazanımları, ders ve laboratuvar, ödev, proje, uygulama, atölye, staj, seminer, klinik çalışması, tez, teknik gezi ve benzeri diğer öğrenme faaliyetleri ile bunların içerik ve öğrenme çıktılarını, öğrenme, öğretme, ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımları ile öğrencinin iş yüküne dayalı olarak hesaplanan ve her eğitim-öğretim yarıyılı için 30 AKTS kredisi olacak şekilde gerçekleştirilir.

(4) Ders programlarında yer alan dersler, temel alan dersleri, mesleki alan ve uzmanlık dersleri, yetkinlik dersleri ve işyerinde mesleki uygulama (staj) ana kategorileri içerisinde sınıf içi ve dışı öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsar. Dersler zorunlu, seçimlik, ön ve/veya yan koşullu olabilir. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu dersleri ile ders programında gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür.

(5) Ders programlarında yer alan derslerin kredileri, bir öğrencinin tüm eğitim-öğretim etkinliklerine ayırabileceği haftalık azamî sürenin kırk beş saat ve bir eğitim-öğretim yarıyılındaki tüm eğitim-öğretim etkinlikleri için ayrılan süre on yedi hafta (on dört hafta ders, üç hafta yarıyıl sonu sınavları ve sınava hazırlık) olup, 1 AKTS kredisi 25,5 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde hesaplanmıştır.

(6) Ders programlarında yer alan tüm derslerin ve diğer öğrenme faaliyetlerinin tanımları, EÖBS kapsamında belirtilmiş olan formata uygun olarak yapılır. Buna göre, her bir ders veya öğrenme faaliyeti için, dersin veya faaliyetin ismi, yarıyılı, kredisi, dili, öğrenim düzeyi, zorunlu veya seçimli olup olmadığı, hangi öğretme yöntemi ile ve kim tarafından verildiği, varsa koordinatörü, ön veya yan şartı olan ders veya öğrenme faaliyetinin olup olmadığı, kategorisi, hedef ve içeriği, öğrenme çıktıları, öğrenme ve öğretme yöntemleri, öğretim konularının haftalara göre dağılımı ve öğrenci tarafından, her hafta, ders veya öğrenme faaliyeti için yapılması gereken ön ve sonrası hazırlık çalışmaları, dersin kaynak materyalleri, ders veya faaliyetin program kazanımlarına katkısı, sınav ve değerlendirme yöntemleri ve bunların ders veya faaliyetin başarılmasına olan katkıları, öngörülen tüm öğrenme ve sınav faaliyetleri için öğrenci tarafından harcanacak zaman (iş yükü) ve buna bağlı olarak Üniversite tarafından kabul edilen ve bu Yönetmelikte belirtilen iş yükü ve AKTS ilişkisi çerçevesinde AKTS kredisi açıkça belirtilir.

(7) Örgün eğitim-öğretim programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen bazı dersler, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde, Senatoca belirlenen esaslara göre tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Kalite güvencesi

MADDE 19 – (1) Üniversite bünyesindeki eğitim-öğretim programlarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve bu konuya ilişkin diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümleri ve Üniversitenin kurumsal kalite politikaları doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci iş yükü ve ders alma koşulları

MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyıldaki normal öğrenci iş yükü 30 AKTS, azamî öğrenci iş yükü ise 42 AKTS’dir.

(2) Öğrenciler, danışman öğretim elemanlarının onayı ile birinci yarıyıl için muaf oldukları derslerin yerine normal iş yükünü aşmamak koşuluyla üst yarıyıllardan, daha sonraki yarıyıllarda ise yarıyıl sonlarında oluşan genel not ortalamalarına bağlı olarak;

a) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,79 veya altında olan öğrenciler 30 AKTS’ye kadar,

b) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,80-2,49 arasında olan öğrenciler 36 AKTS’ye kadar,

c) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,50 veya üzerinde olan öğrenciler 42 AKTS’ye kadar,

ç) Mezuniyet durumuna gelmiş öğrenciler, genel not ortalamalarına bakılmaksızın 42 AKTS’ye kadar,

azamî iş yükünü aşmamak koşuluyla, alt ve/veya üst yarıyıllardan ders alabilirler.

Akademik danışmanlık ve öğrenci başarı takibi

MADDE 21 – (1) Akademik danışman, öğrencinin eğitimi boyunca başarı durumunu, gelişimini izleyen ve ilgili öğretim programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunan ve yönlendiren öğretim elemanıdır. Akademik danışmanlıkla ilgili uygulamaya yönelik esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Akademik danışmanlık, öğrencilerin öğrenimleri süresince akademik başarı durumunu takip eden, öğrencinin başarısını ve gelişimini destekleyen, akademik birimler ve akademik danışmanlar ile koordinasyon içerisinde çalışan Öğrenci Başarı Takip Birimi tarafından desteklenir.

Ders kaydı

MADDE 22 – (1) Öğrenim ücretini her eğitim-öğretim yılının/yarıyılının başında ödeyen öğrenciler, azamî eğitim-öğretim süreleri boyunca akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve 20 nci maddede belirtilen koşullar çerçevesinde, o yarıyıl için EÖBS üzerinden ders seçimini yapar ve danışman öğretim elemanlarının onayı ile kesin ders kaydını yaptırır.

(2) Yabancı diller bölümünde zorunlu İngilizce hazırlık programına devam eden ve güz yarıyılı sonunda İngilizce dil yeterlilik koşullarını yerine getiren öğrenciler ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına devam eden öğrenciler, hazırlık programından vazgeçmeleri halinde, isterlerse öğrenim görecekleri programın bahar yarıyılında açılmış olan derslerine kayıt yaptırabilirler.

(3) Yabancı diller bölümünde zorunlu İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına katılan öğrenciler, istedikleri takdirde, hazırlık programı sonundaki yaz öğretimi döneminde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programının ilk yılı derslerinden, ders alabilirler.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt oldukları derslerin yerine 20 nci maddede belirtilen koşullar çerçevesinde EÖBS üzerinden ders ekleme ve bırakma işlemini yapabilirler.

Dersten çekilme

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra akademik takvimde belirtilen son tarihe kadar, kayıt oldukları dersten danışmanın görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile çekilebilirler. Dersten çekilen öğrencilere W notu verilir. Öğrenim süresince önlisans programlarında en çok iki, lisans programlarında en çok dört dersten çekilmek mümkündür.

(2) Dersten çekilme işlemlerinde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(3) Dersten çekilme sonucunda bir yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu ders sayısı ikinin altına düşemez.

(4) Öğrenciler çekildikleri ders yerine, aynı yarıyılda bir başka dersi seçemezler.

(5) İngilizce hazırlık programı öğrencileri ile birinci sınıf öğrencileri derslerden çekilme işlemi yapamazlar.

Ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Yarıyıl harf başarı notu DZ, FF, FD, BZ ve W olan öğrenciler başarısız oldukları veya çekildikleri bu dersleri tekrar etmek zorundadırlar. Tekrar edilen derslerin notları dersin ait olduğu yarıyıllara işlenir ve o yarıyılın genel not ortalamasına katılır.

(2) Öğrenciler, eğitim-öğretim programlarındaki değişiklik sonucu ders programından çıkarılmış olan bir dersten başarısız olmaları halinde, o dersin ait olduğu ana ders kategorileri içerisinden, başarısız oldukları dersin kredisinden az olmamak koşuluyla, başarısız olduğu ders ile eşleştirilen ders/dersleri alırlar.

(3) Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli derslerin yerine, kredisi başarısız oldukları dersten az olmamak koşuluyla, başka bir seçmeli dersi alabilirler.

(4) Öğrenciler, isterlerse başarılı oldukları dersleri, not ortalamalarını yükseltmek için tekrar alabilirler. Alınan dersin/derslerin başarı notlarından yüksek olanı transkriptlerine işlenir.

Derse devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Teorik ve uygulamalı derslerde %70, İngilizce hazırlık programı derslerinde %80 devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumuna ilişkin kayıtları dersin öğretim elemanı tarafından EÖBS’ye işlenir. Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(2) Senato tarafından belirlenen esaslara göre sağlık raporu olan öğrencilerin raporlu olduğu süreler ile Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devamsızlık olarak işlenmez. Ancak bu süreler toplam ders saatinin %50’sini geçemez.

(3) Bir dersin devam zorunluluğunu bir kere yerine getiren öğrenci, bu dersi tekrar aldığında dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu ölçme ve değerlendirme gerekliliklerini yerine getirmek koşuluyla derse devam etmek zorunda değildir.

(4) Öğrenciler, eğitim-öğretim programlarındaki değişiklik sonucu ders programından çıkarılmış olan bir dersten başarısız olmaları halinde, o dersin ait olduğu ana ders kategorileri içerisinden başarısız olduğu ders ile eşleştirilen ders için devam zorunluluğunu sağlamış sayılırlar.

(5) Zorunlu İngilizce hazırlık programında okuyan ve başarısız olan öğrenciler, hazırlık programını tekrarladıklarında derslere devam şartını yerine getirmek zorundadırlar.

İşyerinde mesleki uygulama (staj)

MADDE 27 – (1) Üniversitede işyerinde mesleki uygulama (staj), tüm önlisans ve lisans programlarında eğitim-öğretim programlarının öğrenme faaliyetlerinin bir parçası olarak zorunludur; süresi ve uygulama esasları programların uygulama ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen esaslara göre belirlenir ve yürütülür.

Öğrenim ücreti

MADDE 28 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir.

(2) Öğrenim ücretleri ve ödeme yöntemleri, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler için belirlenir ve ilan edilir.

(3) Üniversiteye kayıt yaptırılan yıl dikkate alınarak, kayıtlı olduğu programı normal eğitim süresinde tamamlayamayan öğrenci, alacağı dersler için, Mütevelli Heyetinin o yıl için kredi başına belirlediği öğrenim ücretini öder. Öğrencinin alacağı dersler için ödeyeceği toplam ücretin cari yılın öğrenim ücretini geçmesi durumunda cari yılın öğrenim ücreti uygulanır.

(4) Çift anadal ve yan dal öğrencileri, anadal programlarının normal öğrenim süreleri içerisinde anadal programı için ödedikleri öğrenim ücretine ilave olarak öğrenim ücreti ödemezler. Anadal, ikinci anadal veya yan dal programını, öğrencinin kayıtlı olduğu anadalın normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan çift anadal veya yan dal öğrencileri, Mütevelli Heyeti tarafından dersler için kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(5) Öğrenim ücretini ödeyerek yeni kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencilere, herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılma ve ilişiğinin kesilmesi durumunda Mütevelli Heyetince belirlenen süreler ve oranlarda öğrenim ücreti iadesi yapılır.

(6) Özel ve misafir öğrencilerin, kayıtlı oldukları derslerin kredilerine göre kredi başına belirlenen öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

(7) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretleri iade edilmez.

(8) Öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen süreler içinde yerine getirmeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Önceki Öğrenmenin Tanınması, Ders Muafiyeti ve İntibak

Önceki öğrenmenin tanınması, ders muafiyeti ve intibak

MADDE 29 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna devam ederek almış oldukları derslerden başarılı olan öğrenciler, yeni kabul edildikleri programda yer alan eşdeğer derslerden ilgili yönetim kurulu kararıyla muaf tutulabilirler.

(2) Üniversite bünyesindeki programlara kabul edilmiş olan öğrencilerin, kabul edilmiş oldukları programın öğrenme kazanımları ile ilişkili olarak yükseköğretim kurumları dışında kazanmış oldukları öğrenme kazanımları, ilgili program kapsamında yer alan derslerin öğrenme kazanımları ve kredileri ile ilişkilendirilebilir. Bu kazanımlarını ve kazanma süreçlerini belgelendiren öğrenciler, kazanımlarının ilişkilendirilmiş olduğu derslerden düzenlenecek sınavlardan da başarılı olmak koşulu ve ilgili yönetim kurulu kararıyla muaf tutulabilirler.

(3) Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB) uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan ve Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin lise eğitimi süresince aldıkları derslerden, kabul edildikleri programda yer alan derslere eşdeğer olanlarından ilgili yönetim kurulu kararıyla muaf tutulabilirler.

(4) Önceki öğrenmenin tanınması ve ders muafiyeti kapsamında Senato, ders programlarında yer alan ortak dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde muafiyet sınavlarının yapılmasına karar verebilir.

(5) Üçüncü fıkra dışındaki tanıma ve muafiyetlerde, muaf olunan derslerin başarı notları harfli nota dönüştürülür ve bu notlar genel not ortalaması hesabında yer alır. Üçüncü fıkra kapsamındaki tanıma ve muafiyetlerde ise muaf olunan ilgili derse M (Muaf) notu verilir ve bu notlar genel not ortalaması hesabında yer almaz.

(6) Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin eşdeğer bir programına geçiş yapan öğrencinin hangi sınıfa intibak ettirileceği öğrencinin önceki kurumunda geçirdiği öğrenim süresi göz önüne alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(7) Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin farklı bir programına yatay geçiş yapan öğrenciler ile başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olan veya ilişiği kesilen ve Üniversitenin herhangi bir programına yerleştirilen öğrencilerin hangi sınıfa intibak ettirileceği, öğrencinin öğrenim gördüğü önceki programda aldığı ve başarılı olduğu ders ve kredileri göz önüne alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(8) Üniversiteye yerleştirilen veya geçiş yapan öğrenciler, başka bir yükseköğretim kurumundan almış olup muaf tutulmadıkları derslerin devam etme yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadırlar.

(9) Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede önlisans programlarında en az bir yarıyıl, lisans programlarında en az iki yarıyıl kayıtlı olma şartı aranır.

(10) Önceki öğrenmenin tanınması, ders muafiyeti ve intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dersler, Ölçme ve Değerlendirme

Ders ve ölçme faaliyetleri

MADDE 30 – (1) Dersler ve dersler ile ilgili ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, dersleri veren öğretim elemanlarının sorumluluğunda Üniversitenin EÖBS kapsamında belirtilmiş olan tanımlara uygun olarak yürütülür.

(2) Birden fazla programda ve farklı öğretim elemanlarının görevlendirildiği ortak her ders için ilgili akademik birimler tarafından bir ders koordinatörü atanır. Ders koordinatörü, koordinatörü olduğu dersi veren öğretim elemanlarının; dersi Üniversitenin EÖBS kapsamında belirtilmiş olan formata uygun olarak yürütmelerini, sınavlarda sorulacak soruların ve başarı notlarının belirlenmesinde etkinliğin ve özdeşliğin sağlanmasını koordine eder.

(3) Tamamen veya kısmen internet destekli uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik hususlar, Senatoca belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Aynı kodlu derslerin sınavları, derslerin koordinatörlerinin sorumluluğunda ortak olarak, değerlendirilmesi ise dersin her bir grubu için ayrı ayrı, bazı derslerin sınavlarının değerlendirilmesi ise dersin tüm grupları için Senato kararı ile ortak yapılabilir.

(5) Dersler için kullanılacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri yarıyılın başında EÖBS’de ilan edilir. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin (projeler, tasarım dersleri, bitirme çalışmaları, mezuniyet projeleri ve benzeri faaliyetler) dışında herhangi bir ders için yarıyıl içerisinde biri zorunlu ara sınav, diğeri yarıyıl sonu sınavı olmak üzere en az beş ölçme faaliyetinin yapılması zorunludur. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin başarı notu, yarıyıl içerisinde yapılmış olan faaliyetlerin dersin özelliğine göre ilgili öğretim elemanı veya oluşturulan jüri tarafından belirlenir.

(6) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının tarihleri akademik takvimde ilan edilir. Sınavların gün, saat ve sınav yerlerini belirleyen sınav programı, sınavların başlamasından önce ilgili birimler tarafından hazırlanır ve öğrencilere duyurulur. Diğer ölçme faaliyetlerinin yarıyıl içerisindeki tarihleri öğretim elemanları tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Gerekli görüldüğü durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir. Zorunlu durumlarda Rektörlük kararı ile sınav tarihlerinde değişiklik yapılabilir.

(7) Bir günde, ders programlarında her yarıyıl için öngörülen derslerden en fazla üç dersin, ders tekrarlayan öğrenciler için ise en fazla dört dersin sınavı yapılabilir.

(8) Uzaktan eğitim ve işyerinde uygulamalı yapılan derslerin sınavları hariç Üniversite mekânları dışında sınav yapılamaz.

(9) Sınavlar, ilgili akademik birimler tarafından tespit ve ilan edilen sınav uygulama usulüne uygun olarak yapılır. Öğrenciler, sınav salonunda ve sınav mahallinde görevli öğretim elemanı tarafından yönetilen sınav düzenine uymak zorundadırlar. Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun, sınav düzenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenciler sınava alınmaz. Bu öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(10) İçinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş geçerli öğrenci kimlik kartı olmayan öğrenciler sınava alınmazlar.

(11) Sınava girmeye hakkı olmadığı halde sınava giren öğrencilerin sınav notları geçersiz sayılır.

(12) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirmesine yönelik olarak yapılan yarıyıl içi ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını, ölçme faaliyetinin gerçekleştirildiği tarihten itibaren en fazla iki hafta içinde EÖBS’ye girmek suretiyle öğrencilere ilan ederler.

(13) Yarıyıl sonu sınav sonuçları, dersin öğretim elemanları tarafından akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde EÖBS’ye işlenir ve bu sonuçlar yarıyıl sonu harf başarı notları ile birlikte EÖBS’de öğrencilere ilan edilir.

(14) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarının öğretim elemanı tarafından EÖBS’ye işlenmesi ve öğrenciye ilanından sonra ortaya çıkacak hatalı işlemlerin düzeltilmesi ilgili yönetim kurulu kararı ile diğer ölçme faaliyetleri ile ilgili hatalı işlemlerin düzeltilmesi ise ilgili akademik birimce sonuçlandırılır.

Sınavlar

MADDE 31 – (1) Sınavlar; yarıyıl içerisinde gerçekleştirilen sınavlar ile yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve ek sınavlardan oluşur.

Yarıyıl içi sınavları

MADDE 32 – (1) Ara sınav, her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer alan ve açılan derslerden, akademik takvimde belirlenen süre içinde, diğer kısa sınav, proje, ödev ve benzeri yarıyıl içi ölçme faaliyetleri her öğretim yarıyılında ilgili öğretim elemanının uygun gördüğü zamanlarda yapılır.

(2) Derslerin yarıyıl içi sınavlarına katılmayan öğrenciler, devam zorunluluğunu yerine getirmişler ise derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilirler.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 33 – (1) Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer alan ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılan sınavdır.

(2) Yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için ilgili derslerin devam şartını yerine getirmiş olmak gerekir.

Tek ders sınavı

MADDE 34 – (1) Tek ders sınavı; mezuniyeti için işyerinde mesleki uygulama (staj) hariç tek dersi kalan ve bu ders için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrencilerin girebileceği bir sınavdır.

(2) Tek ders sınavı her yarıyıl sonunda yapılır. Tek ders sınav tarihi ve sınava müracaat tarihi akademik takvimde ilan edilir. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihte, sınav ücretini ödemek şartıyla EÖBS aracılığı ile tek ders sınavına başvurabilirler.

(3) Sınav notlarına itiraz eden öğrencilerin itirazlarının olumlu sonuçlanması, ulusal ve uluslararası öğrenci hareketlilik programına katılan öğrenciler ile başka bir yükseköğretim kurumunda yaz öğretimi programına katılan ve tek ders sınavına giremeyen öğrencilerin mezuniyetleri için tek derslerinin kalması durumunda, bu öğrencilere Senato kararı ile ek tek ders sınav hakkı verilebilir.

(4) Tek ders sınavının başarı değerlendirmesinde yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınmaz. Sınavdan başarılı olunması için en az CC notu alınması gerekir.

(5) Tek ders sınavı başarı notu, transkriptte dersin yer aldığı yarıyıl içerisinde gösterilir ve GNO hesaplanmasında dikkate alınır.

(6) Tek ders sınavında başarısız olunması halinde, öğrenciler, azamî öğrenim süreleri içerisinde, dersin açıldığı yarıyılda dersi tekrar almayı tercih edebilir veya yarıyıl sonlarında açılan tek ders sınavlarına girebilirler.

Mazeret sınavı

MADDE 35 – (1) Mazeret sınavı; ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu tarafından tanınan sınavdır. Sınavlara mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi en geç sınavların bitimini takip eden beş iş günü içinde bağlı bulunduğu akademik birimin dekanlık veya müdürlüğüne dilekçe ekinde verir. İlgili yönetim kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren ve mazereti haklı ve geçerli gerekçelere dayanan öğrencilere, ilgili ders için mazeret sınav hakkı tanıyabilir. Mazeret sınavları ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır. Sağlıkla ilgili mazeretlerin, sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekir.

Muafiyet sınavı

MADDE 36 – (1) Önceki öğrenmenin tanınması ve ders muafiyeti kapsamında Üniversite Senatosu, ders programlarında yer alan bazı dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde muafiyet sınavlarının yapılmasına karar verebilir. Bu sınavlara katılarak başarı gösteren öğrenciler ilgili derslerden muaf tutulurlar, muaf olunan derslerin başarı notları harfli nota dönüştürülür ve bu notlar genel not ortalaması hesabında yer alır.

Ek sınav

MADDE 37 – (1) Azamî öğrenim süreleri sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, mezun olabilmeleri için ek sınav hakları 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde uygulanır.

Başarı notu

MADDE 38 – (1) Örgün programlarda öğrencilerin bir ders ile ilgili başarı notu; yarıyıl içi ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinden aldıkları notların ağırlıklı ortalamasının %50’si ve yarıyıl sonu sınavından aldıkları notun %50’si alınarak hesaplanır.

(2) Bir dersin bağıl olarak değerlendirmesinde başarı notu ve/veya yarıyıl sonu sınav notu 35’in altında olan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.

(3) İş yerinde mesleki uygulama (staj) için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaz. Staj faaliyetine ilişkin değerlendirme Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Staj faaliyeti başarı notu BI (Başarılı) ve BZ (Başarısız) notu ile değerlendirilir ve bu notlar not ortalamalarına katılmaz.

(4) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin başarı notu dersin özelliğine göre mutlak bir not ile veya başarılı (BI)/başarısız (BZ) olarak değerlendirilebilir. Başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen derslerin notları not ortalamalarına katılmaz.

(5) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen ve değerlendirme süreci tamamlanmamış bazı dersler için geçici olarak E (Eksik) notu verilebilir. Bu derslerin başarı notu, değerlendirme süreci tamamlandığında mutlak nota veya BI (Başarılı)/BZ (Başarısız) notuna dönüştürülür.

Sınav evraklarının saklanması

MADDE 39 – (1) Her türlü sınav evrakı, ilgili mevzuat hükümlerine göre saklanır.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 40 – (1) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları 30 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde ham not olarak EÖBS’de öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(2) Öğrenci bir dersin sınav notuna itirazını, bu notun EÖBS üzerinden ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yazılı olarak yapar. İlgili dekanlık veya müdürlük, dersin öğretim elemanı, program başkanı ve dersle ilgili bir öğretim elemanından oluşan bir komisyon oluşturur. Komisyon, itiraz edilen sınavın başarı notunu maddi ve/veya değerlendirme hatası çerçevesinde yeniden inceleyerek sonucunu beş iş günü içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yazılı olarak bildirir. İtiraz sonucu ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Öğrenci,  bu karara itiraz etmek isterse, itirazını kararın bildirildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Rektörlüğe yazılı olarak iletir. Bu süreleri geçirenler, itiraz hakkını kaybetmiş olurlar. Öğrenciler, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları sonucu oluşan dersin başarı notuna da itiraz edebilir. Bu durumda da itiraz edilen dersin başarı notuna katkısı bulunan yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav sonuçları göz önünde bulundurularak yukarıda belirtilen usul ve esaslar uygulanır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 41 – (1) Başarı notları, mutlak notların bir sınıf içerisindeki istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen esaslara göre hesaplanır ve harfli başarı notlarına dönüştürülerek belirlenir. 

(2) Asgari bağıl değerlendirme sınırına uygun olamayan öğrenci sayıları için mutlak not sistemi kullanılır. Mutlak notların harfli başarı notları ile ilişkisi ve bu notların sayısal başarı notu karşılıklarına ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır:

a) Mutlak notların harfli ve sayısal başarı notları ile ilişkisi ve anlamları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Mutlak Not           Harf Notu           Sayısal Not             Anlamı

90-100                       AA                      4,00                  Mükemmel

80-89                         BA                      3,50                  Çok İyi

73-79                         BB                      3,00                  İyi

66-72                         CB                      2,50                  Orta

60-65                         CC                      2,00                  Yeterli

55-59                         DC                      1,50                  Geçer

50-54                         DD                      1,00                  Geçer

36-49                         FD                      0,50                  Başarısız

 0-35                           FF                      0,00                  Başarısız

-                                 DZ                      0,00                  Devamsız

-                                  BI                         -                     Başarılı

-                                  BZ                         -                     Başarısız

-                                  M                         -                     Muaf

-                                  W                         -                     Dersten Çekilme

-                                   E                          -                     Girilmemiş Not

b) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, BI ve M harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

c) Bir dersten FD ve FF harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

ç) Dersin devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere DZ harf notu verilir. DZ notu not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

d) BI notu; not ortalamalarına katılmayan ve başarılmış olunan derslerin başarı notu olarak verilir.

e) BZ notu; not ortalamalarına katılmayan ve başarısız olunan derslerin başarı notu olarak verilir.

f) M notu; not ortalamalarına katılmayan ve 29 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen muafiyet değerlendirmesi sonucu muaf olunan derslerin başarı notu olarak verilir.

g) W notu; öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde bir dersten çekilmesi durumunda öğrencinin bu durumunu transkriptinde tanımlamak için kullanılan nottur.

ğ) E (Girilmemiş) notu; değerlendirme süreci tamamlanmamış ve notu girilmemiş olan derslere geçici olarak verilen nottur. Belirlenen süresi içerisinde dönüştürülmeyen E notu ilişkili olduğu ders için tanımlanan başarısız nota dönüştürülür.

(3) Üniversite harfli başarı notlarının AKTS notlarına, AKTS notlarının Üniversite harfli notlarına dönüştürülmesi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Not ortalamalarının hesaplanması

MADDE 42 – (1) GNO, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı derslerin sayısal başarı notları (AA’dan FF’ye kadar, FF dâhil) ile bu derslere ait AKTS kredi değerlerinin çarpılarak toplanması ve bu toplamın, ortalamaya giren derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

(2) YNO, herhangi bir yarıyıl için öğrencinin aldığı derslerin, sayısal başarı notları ile bu derslere ait AKTS kredi değerlerinin çarpılarak toplanması ve bu toplamın, ortalamaya giren derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

(3) Not ortalamalarının hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama kuralı uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Not Durum Belgesi, Mezuniyet, Diploma ve Diploma Eki ve

Lisans Öğrencilerine Önlisans Diploması Verilmesine İlişkin Esaslar

Not durum belgesi

MADDE 43 – (1) Öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu derslerin başarı notları, derslerin ders programında yer alan yarıyıllara dağılımına göre not durum belgesine (transkriptine) işlenir.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 44 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders programındaki tüm dersleri ve stajını başarıyla tamamlamak, minimum AKTS kredi koşullarını sağlamak ve genel not ortalamalarını 4,00 üzerinden en az 2,00 not ortalamasıyla başarmaları durumunda mezun olma hakkı kazanır.

(2) Tüm derslerini başarı ile tamamlamış ve mezuniyet durumuna gelmiş olduğu halde genel ortalaması 2,00’nin altında olan öğrencilere, genel not ortalamalarını 2,00’ye yükseltebilmelerine olanak sağlamak amacıyla daha önce almış oldukları dersler arasından tercih edecekleri en çok iki ders için bir defaya mahsus not ortalaması yükseltme sınav hakkı verilir. Bu sınav hakkını, her yarıyıl sonunda açılacak olan sınavlara katılarak genel not ortalamasını 2,00’ye yükseltebilecek durumda olan öğrenciler kullanabilirler. Bu sınav hakkını kullanarak genel not ortalamalarını 2,00’ye yükseltemeyen öğrencilere, 25 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

(3) Mezuniyet şartlarını sağladığı halde, genel not ortalamasını yükseltmek için öğrenimine ders alarak devam etmek isteyen öğrencilere, yarıyıl sonu sınavlarının açıklandığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde yazılı olarak ilgili oldukları dekanlık ve müdürlüklere başvurmaları durumunda kendilerine azamî öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla daha önce başarmış oldukları dersleri tekrarlama olanağı verilir. 

(4) Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üst sınıftan ders alma, bazı derslerden muafiyet, yaz öğretiminden ders alma ve benzeri uygulamalarla mezuniyet koşullarını normal öğrenim sürelerinden daha önce yerine getirerek mezun olabilirler.

(5) Mezun olan öğrencilere diplomaları ile birlikte İngilizce dilinde düzenlenmiş diploma eki ve not durum belgesi verilir.

(6) Genel not ortalaması 3,00-3,49 olanlar onur, 3,50 ve üstü olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu öğrencilere durumlarını belirten özel bir belge diplomaları ile birlikte verilir. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin cezası almış olan öğrenciler için onur veya yüksek onur belgesi düzenlenmez.

(7) Mezuniyet ile ilgili süreçlerin yürütülmesine ve diploma, diploma eki ile mezuniyete ilişkin diğer belgelerin düzenlenmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisans öğrencilerine önlisans diploması verilmesi

MADDE 45 – (1) Kayıtlı olduğu lisans diploma programını tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Önlisans diploması almaya veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeye ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan ve önlisans programlarından mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilere öğrenim gördükleri eğitim-öğretim programında önlisans diploması verilebilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

b) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının toplam kredisinin en az yüzde altmışını başarı ile tamamlayan öğrenciler müracaat etmek şartıyla meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler. Öğrenciler meslek yüksekokullarının intibak ettirildikleri yarıyıllarda kendileri için tespit edilen dersleri almak, uygulamaları yerine getirmek ve bunlardan başarı sağlamak suretiyle meslek yüksekokulu mezunu sayılırlar. Bu öğrencilerin eğitim-öğretim programlarının seçimi, başarı dereceleri, intibakları ve alacakları derslerin tespiti ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme ve İlişik Kesme

Kayıt dondurma

MADDE 46 – (1) Öğrenciler, azamî öğrenim süreleri içerisinde ve belgelemek koşuluyla, sağlık, askerlik, maddi, doğal afetler, aile, kişisel, yurt dışında eğitim ve benzeri haklı ve geçerli gerekçeler ile kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.

(2) Öğrenciler, öğrenim gördükleri ilgili yönetim kurullarının kararı ile önlisans programlarında en fazla iki yarıyıl, lisans programlarında en fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Kayıt dondurulan süreler azamî öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin esaslar Mütevelli Heyetince belirlenir.

Kayıt sildirme

MADDE 47 – (1) Öğrenciler, istedikleri takdirde, EÖBS üzerinden kayıt sildirme talebinde bulunabilirler. Kayıt sildirme işlemi, ilgili birimler tarafından sistem üzerinden onaylanması ile tamamlanır. Öğrencinin kayıt sırasında verdiği belgeler, bizzat kendisine veya noter vekâleti ile vekil tayin ettiği başka bir kişiye verilebilir.

(2) Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, kayıt sildirme müracaatının yapıldığı yarıyıldan/yıldan öncesine ait öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekir.

(3) Kayıt sildiren öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybeder ve öğrenimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa ÖSYM tarafından tekrar yerleştirilmedikleri müddetçe kayıt yaptıramazlar.

İlişik kesme

MADDE 48 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Azamî öğrenim süreleri içerisinde; lisans programlarında dört yıl, önlisans programlarında iki yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve YÖK’ün onayıyla ilişikleri kesilir.

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencinin ilişiği kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Burslar

MADDE 49 – (1) ÖSYM tarafından burslu olarak yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs karşılıksızdır, zorunlu İngilizce hazırlık programı dâhil normal eğitim-öğretim süresince devam eder ve sadece öğrenim ücretini kapsar. Normal öğrenim süreleri içerisinde öğrenimlerini tamamlayamayan burslu öğrencilerin bursları, öğrencilerin geçerli mazeretinin olması, bunun Üniversite Yönetim Kurulunca kabulü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile en fazla bir yıl, çift anadal ve yan dal diploma programına kayıtlı öğrenciler için ise, belirtilen bu süreler içerisinde anadal programını bitirmiş olmak koşuluyla ilave olarak bir yıl daha uzatılabilir.

(2) Burslar, yurt içi eğitim-öğretim ücretleri için geçerli olup, Üniversitenin yurt dışındaki kurumlar ile anlaşmaları çerçevesinde ortaya çıkabilecek özel koşulları kapsamaz.

(3) ÖSYM tarafından burslu olarak yerleştirilme dışında öğrencilere sağlanacak burslar ve öğrencilerin bu burslardan yararlandırılmasına ilişkin hususlar Mütevelli Heyetince belirlenir.

Disiplin işlemleri

MADDE 50 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 51 – (1) Öğrenciye yapılacak tebligat, tebligat ile ilişkili konunun özelliğine göre öğrencinin beyan ettiği posta adresine, öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine, EÖBS’den veya ilgili akademik ve idari birimler tarafından web sitesi ve/veya duyuru panolarından ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Öğrenciler, Üniversite tarafından kendilerine sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemek ve her kayıt döneminde iletişim bilgilerini güncellemekle yükümlüdürler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 23/9/2013 tarihli ve 28774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2017-2018 eğitim-öğretim yılından önce ders alan öğrencilere 20 nci ve 27 nci madde hükümleri uygulanmaz. Bu öğrencilere, 53 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 13 üncü ve 17 nci madde hükümleri uygulanır.

(2) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık programında öğrenim gören öğrencilere, 22 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.