1 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30378

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ GIDA VE TARIM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gıda ve Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gıda ve Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ALKÜGITAM): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gıda ve Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Gıda ve tarım ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak,

b) Üniversite, sanayi ve özel sektör arasında çalışma alanlarıyla ilgili işbirliğinde bulunmak ve işbirliğini geliştirmek,

c) Gıda sanayisi ve tarım alanındaki problemleri çözecek bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak,

ç) Gıda ve tarım alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin tarımsal kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, bu konuda gerekli imkânları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek,

b) Akdeniz Bölgesi ile ilgili gıda ve tarım konularında projeler üretmek ve gerekli çalışmaları yapmak,

c) Akdeniz Bölgesinde üretimi yapılan tropikal meyveler ile diğer meyve ve sebzelerin yetiştirilmesi, hasadı, depolanması, işlenmesi ve değerlendirilmesi sırasında karşılaşılan problemler konusunda bölge üreticilerine ve ihracatçılarına çözüm getirecek projeler yapmak,

ç) Bölgede yetişmeye elverişli olan ve bölge üreticisi tarafından tanınmayan tropik iklim meyvelerinin adaptasyon çalışmalarını yürüterek bölgedeki tarım ürünlerinin çeşitliliğini artırmak,

d) Gıda ve tarım sektörü ile bu sektörlerle ilgili diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak,

e) Üniversite bünyesinde gıda ve tarımsal konularda yürütülecek her türlü eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri için altyapı oluşturmak ve bu faaliyetlere destek vermek,

f) Üniversitenin ilgili birimlerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin uygulama, staj ve tez çalışmaları için altyapı, materyal ve teknik destek sağlamak,

g) Üniversite içi ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak,

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün herhangi bir nedenle altı aydan fazla süre ile görevi başında bulunmadığı durumlarda görevi sona erer. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar ve yokluğunda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve amaçları doğrultusunda yönetmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, toplantıya çağırmak, toplantıların gündemlerini belirlemek ve kararlarını uygulamak,

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini, araştırma, inceleme, uygulama, eğitim ve yayın çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek,

ç)  Merkezin faaliyet alanlarında yurt içinde ve dışında ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programlarını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan geçmiş döneme ait faaliyet raporunu ve gelecek döneme ait çalışma programını görüşmek,

b) Üniversite öğretim elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konusundaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

c) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını düzenlemek,

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Müdürün getireceği diğer konuları görüşmek ve karara bağlamaktır.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim sahibi olan ve Üniversitenin öğretim elemanları ve/veya kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile seçilen Müdür dâhil toplam beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süreyle görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye seçilir. Görev süresi biten Danışma Kurulu üyeleri tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Donanım ve demirbaş

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü, malzeme, alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.