1 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30378

YÖNETMELİK

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS

VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2017 tarihli ve 30034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilerin, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerin eş değerliliği ve intibakları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlıyken ÖSYM’nin yaptığı sınav sonucu Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları dersler için eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç on beş gün içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Muafiyet talebi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl veya yılsonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Zorunlu hallerde sınavlar ve dersler, Cumartesi günleri de yapılabilir.

(2) Akademik takvimde yaz okulu programlarına yer verilebilir. Yaz öğretimi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Alınan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri öğrencilerin, çalışma yükleri hesaplanarak belirlenir. Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans ve lisans programları için ders ve uygulama kredileri toplamı her yarıyıl 30 AKTS olacak şekilde yıllık 60 AKTS kredisi olmak zorundadır. Seçmeli dersler, alan ve alan dışı seçmeli dersler olarak belirlenebilir. Alan dışı seçmeli dersler, seçmeli derslerin en fazla %30’u olabilir.”

“(5) Uygulamalı eğitim derslerinin planlanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından yürütülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Lisans öğrencileri, bulunduğu yarıyıl/yıla kadar tüm derslerini alıp başarmış ve genel ağırlıklı not ortalaması 3,50 ve üzeri olmak şartıyla, kayıt olacağı dönem dersleriyle beraber üst yarıyıldan alacağı dersler 45 AKTS kredisini geçemez. Üst yarıyıl/yıldan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları GNO hesaplamasına katılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yarıyıl, yılsonu ve bütünleme sınavına katılma şartları

MADDE 24 – (1) Öğrencinin bir dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilmesi için;

a) O derse kaydını yaptırmış olması,

b) Teorik derslerin %70’ine katılması,

c) Uygulamalı derslerde uygulamaların %80’ine katılması,

ç) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olması,

zorunludur.

(2) Bir dersin teorik ve uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerektiğinde bunların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığına ilgili birim kurulları karar verir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara vermek durumunda olan öğrencilerin akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvuru yapması gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün çalışmalardan başarılı olması ve lisans düzeyinde 240 AKTS, ön lisans düzeyinde ise 120 AKTS kredisini tamamlayarak GNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değişim programları ve özel öğrenciler

MADDE 36 – (1) Üniversite ile yurt içinden ve yurt dışından yükseköğretim kurumları arasında yapılacak anlaşmalarla öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dönüşte aldığı derslerin başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine, değişim koordinatörünün önerisi ve ilgili bölümün görüşü üzerine not dönüşüm tablosuna göre ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Öğrencinin durumu değişim koordinatörleri tarafından izlenir.

(2) AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesi; ilgili mevzuat, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen model temel alınarak belirlenir.

(3) Değişim programları çerçevesinde öğrenci katkı paylarının ödenme şekli ilgili üniversite ile yapılan anlaşmaya göre yürütülür.

(4) Özel öğrencilerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2007

30034

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/8/2017

30145