30 Mart 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30376

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKILLI SİSTEMLER VE TEKNOLOJİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASTAM)

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/11/2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yönetim Kuruluna ve Rektör tarafından Danışma Kurulu üyeleri arasından başka bir başkan atanmaması durumunda, Danışma Kuruluna başkanlık etmek,”

“e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulunu ve Rektör tarafından Danışma Kurulu üyeleri arasından başka bir başkan atanmaması durumunda, Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Müdür ve Merkezin amacı doğrultusunda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla elli kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından kamu kurumları, özel şirketler, araştırma kuruluşları, vakıflar, KOBİ ve meslek odalarından da kendileri de istemeleri şartıyla, üye seçilebilir. Rektör, Danışma Kurulu üyeleri arasından bir başkan görevlendirir. Rektörün Danışma Kurulu Başkanı görevlendirmemesi durumunda, Kurula Müdür Başkanlık yapar.”

“(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulu, üyeleri arasında geçici çalışma komisyonları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/11/2017

30236