29 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30375

YÖNETMELİK

Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki her bir ders kurulunda yer alan, pratik derslerin toplamının %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o ders kurulunun pratik ve teorik sınavlarına alınmaz, sıfır puan (VF) alır.

b) Bir eğitim yılının sonunda bütün ders kurullarındaki toplam devamsızlığı, pratik derslerin %20’sini geçen öğrenci sıfır puan (VF) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(5) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 29 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 29/A maddesi eklenmiştir.

“Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 29/A – (1) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puan, harf değeri, katsayılar ve sözel değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Sınav notları:

Puan                 Harf Değeri           Katsayı                Sözel Değeri

90-100                    AA                    4,00                  Pekiyi

80-89                       BA                    3,50                  İyi-Pekiyi

70-79                       BB                    3,00                  İyi

65-69                       CB                    2,50                  Orta-İyi

60-64                       CC                    2,00                  Orta

0-59                         FF                      00                    Başarısız

                                VF                       -                     Devamsız

b) 4’lük ve 100’lük not sistemleri arasındaki dönüşüm için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan dönüşüm tablosu kullanılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/1/2015

29236

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2017

30189