29 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30375

YÖNETMELİK

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK POLİTİKALARI ENSTİTÜSÜNÜN YAPILANMASI VE

FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün kuruluşu, yapılanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün yapılanması, görev ve yetkilerini ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 2017/9860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Sağlık bilimi ve teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini,

b) Bakan: Sağlık Bakanını,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

ç) Başkan: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanını,

d) Başkanlık (TÜSEB): Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,

e) Bilim Kurulu: TÜSPE Sağlık Politikaları Bilim Kurulunu,

f) Enstitü (TÜSPE): Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünü,

g) Enstitü Başkanı: Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanını,

ğ) Kanun: 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

i) Yönetim Kurulu: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Enstitünün Görev ve Yetkileri

Enstitünün görev ve yetkileri

MADDE 5 – (1) Türkiye Sağlık Politikaları Enstitünün görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

a) Sağlık politikaları konusunda istişare, kanıt ve araştırma temelli, güvenilir ve işlenmiş bilgi üreterek ve de yayarak daha sağlıklı ve müreffeh bir Türkiye toplumuna ve insanlığa katkı sağlamak amacıyla; sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi ve finansmanı, sağlık hizmetleri sunumu, sağlık insan gücü, halk sağlığı, sağlık endüstrisi, küresel sağlık ve sağlık turizmi ile ilgili politikalara yönelik Ar-Ge, izleme ve değerlendirme, eğitim, yayın, toplantı ve danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştirmek.

b) Sağlık politikaları konusunda istişareye, kanıta ve araştırmaya dayalı olarak Bakanlığa bilimsel katkı sağlamak.

c) Sağlık politikaları konusunda Ar-Ge yapmak, kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından sağlık politikaları ile ilgili Ar-Ge’lerin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, bunları mali ve/veya bilimsel açıdan desteklemek, koordine etmek, teşvik etmek, izlemek ve iş birliği yaparak ortak projeler ve/veya programlar yürütmek.

ç) Görev alanında araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek için desteklerde bulunmak, bu amaçla araştırmacıların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında imkanlar sağlamak.

d) Her yıl ülke açısından öncelikli sağlık politikası konularını belirleyerek özendirilecek çalışma alanlarını ilan etmek ve araştırma projeleri için çağrıda bulunmak, projelendirmek ve desteklemek.

e) Sağlık politikaları ile ilgili olarak bilimsel ve uzmanlık gerektiren konularda çalışma yapmak ve görüş bildirmek üzere bilim kurulları ve komisyonlar oluşturmak.

f) Sağlık politikalarının iyileştirilmesine yönelik olarak ilgili alanlarda sertifika programları düzenlemek, bilimsel toplantılar ve akademik çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

g) Görev alanına giren konularda danışmanlık yapmak, eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve uygulamak, proje geliştirmek, araştırma ve yayın yapmak, yapılmış çalışmaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinlikler düzenlemek ve/veya düzenlenen etkinliklere katılmak.

ğ) Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında sağlık politikaları faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan tüm iş ve işlemleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enstitünün Yapılanması ve Birimler

Enstitünün yapılanması

MADDE 6 – (1) Enstitü; Enstitü Başkanlığı, Bilim Kurulları ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer birimlerden oluşur.

(2) Enstitü Başkanı, Kanunda belirtilen şekilde atanır. Enstitü Başkanının en az doçentlik derecesi sahibi olması, İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden en az birinden YDS’den 70 ve üzeri veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan alması, en az on yıl sağlık politikaları ile ilgili alanlarda kamu ve/veya özel sektörde çalışmış olması ve sağlık politikaları ile ilgili alanlarda uluslararası nitelikli dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışmalarının olması şartı aranır.

Enstitü Başkanının görevleri

MADDE 7 – (1) Enstitü Başkanının görevleri şunlardır:

a) Enstitüyü yönetmek ve temsil etmek,

b) Bilim Kuruluna başkanlık yapmak, Bilim Kurulunu yöneterek Bilim Kurulu kararlarını uygulamak ve/veya uygulanmasını sağlamak,

c) Oluşturulacak Bilim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde Başkana teklifte bulunmak,

ç) Bilim Kurulunca kabul edilen bir milyon Türk Lirasının altındaki Ar-Ge proje tekliflerini hazırlayarak Başkanın onayına sunmak, bir milyon Türk Lirasının üzerindeki Ar-Ge proje tekliflerini ise TÜSEB Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Enstitünün yıllık birim faaliyet programını, bütçe teklifini, istihdam edilecek personelin birim kadro normlarını hazırlayarak Başkanın onayına sunmak ve yılsonu birim faaliyet raporunu hazırlamak,

e) Enstitünün görev alanı ile ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşlara üye olması ve Enstitünün bu kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi hususlarında Başkana teklifte bulunmak,

f) Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Enstitü bünyesinde elde edilen tüm fikri ve sınai hakların bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesini, lisans izninin verilmesini veya bu hakların konusu ürünlerin üretim ve satışının yapılmasını ve bu amaçla şirket kurulmasını Başkana teklif etmek,

g) Enstitü tarafından sunulan hizmetler karşılığında alınacak ücretlere ilişkin fiyat tarifelerinin belirlenmesi, telif, işlenme ücreti ve benzeri ödemelerin tutar veya üst limitlerinin tespit edilmesi konularında Başkana teklifte bulunmak,

ğ) Küresel ve bölgesel düzeyde ihtiyacı olan ülkelere sağlık politikaları konusunda destek programlarının belirlenmesi ve danışmanlık verilmesi konusundaki çalışmaları değerlendirerek Başkana teklifte bulunmak,

h) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

Bilim kurulları

MADDE 8 – (1) Bilim Kurulları, 18/12/2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte belirtildiği şekilde seçilir ve çalışır.

(2) Enstitü bünyesinde TÜSPE Sağlık Politikaları Bilim Kurulu adıyla 1 (bir) Bilim Kurulu oluşturulur.

(3) Bilim Kurulu, Enstitü Başkanı hariç on sekiz üyeden oluşur. Enstitü Başkanı, Bilim Kurulunun başkanlığını yürütür. Enstitü Başkanının olmadığı durumlarda Kurula Enstitü Başkanının görevlendireceği bir üye başkanlık yapar.

(4) Bilim Kurulu üyeleri Enstitünün görev alanları ile ilgili en az 3 yıllık tecrübe sahibi ve en az lisans derecesinde eğitimi olan kişiler arasından Enstitü Başkanının teklifi üzerine Başkan tarafından iki yıllığına seçilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle iki dönem daha seçilebilir.

(5) Bilim Kurulu, Enstitü Başkanının belirleyeceği tarihlerde üç ayda bir, en az bir kez olağan toplantısını yapar. Ayrıca kurul üyelerinin yarıdan fazlasının yazılı başvurusu ya da Enstitü Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Bilim Kurulu gündemini Enstitü Başkanı belirler.

(6) Bilim Kurulu üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Bilim Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

(7) Bilim Kurulu toplantılarına gündemdeki konulara göre, oy kullanmamak kaydıyla, Kurul Başkanı tarafından görüşlerine başvurulmak amacıyla alanında uzman, yerli ve yabancı kişiler davet edilebilir ve bu kişilere rapor hazırlattırılabilir.

(8) Bilim Kurulu toplantılarına, Kurul tarafından kabul edilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam beş kere iştirak etmeyenler ile mazeretli olsalar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların Bilim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

(9) Bilim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Enstitü Başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla yeni üye görevlendirilir.

(10) Bilim Kurulu üyelerine; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre huzur hakkı ödenir ve yol giderleri ve konaklamaları karşılanır ve sekreterlik işleri Enstitü tarafından yürütülür.

(11) Bilim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Enstitünün bilim politikası, strateji ve hedeflerinin belirlenmesinde ve çalışma programının oluşturulmasında görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Ar-Ge proje teklifleri hakkında tavsiye kararları almak.

c) Araştırmacılara bilimsel ortam temini konusunda destek verilmesi, araştırmacı yetiştirilmesi için yurt içi ve yurt dışında imkânlar sağlanması konularında gerekli kararları almak.

ç) Kamu ve özel hukuka tabi tüzel kişilerle bilimsel iş birliğinin teşvik, koordinasyon ve uygulanması için kararlar almak.

d) Düzenlenecek seminer, sempozyum, kurs, konferans ve benzeri etkinlikler ile sertifikalı eğitim ve öğretim programlarını değerlendirmek.

e) Öncelikli sorunları belirleyerek özendirilecek çalışma alanları ve araştırma projelerini değerlendirmek ve belirlemek.

f) Türkiye’nin sağlık politikaları alanlarında öncü rol oynayabileceği alanlar ile öncelikli sorun alanlarının belirlenmesi konusundaki çalışmaları değerlendirerek karara bağlamak.

g) Kaynakları adaletli ve akılcı kullanmak amacıyla ülkenin ihtiyaçları, bilimsel gelişmeler, aktüel araştırma alanları, geliştirilebilecek iş birliği fırsatları gibi parametreleri değerlendirerek belirli dönemler için faaliyet planları yapmak.

Diğer birimler

MADDE 9 – (1) Enstitü bünyesinde aşağıdaki birimler kurulabilir:

a) Sağlık Yönetimi Politikaları Birimi.

b) Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı Politikaları Birimi.

c) Sağlık Hizmetleri Sunumu Politikaları Birimi.

ç) Sağlık İnsan Gücü Politikaları Birimi.

d) Halk Sağlığı Politikaları Birimi.

e) Sağlık Endüstrisi Politikaları Birimi.

f) Küresel Sağlık Politikaları Birimi.

g) Sağlık Turizmi Politikaları Birimi.

ğ) Ar-Ge, Proje, Eğitim ve Destek Birimi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı yürütür.