27 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30373

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KREDİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK

KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bir borçludan olan 100 Türk Lirası ve altındaki her bir alacak tutarının donuk olarak sınıflandırılması bankaların ihtiyarındadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “beş yüz bin” ibaresi “bir milyon” şeklinde ve aynı maddenin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Bankalar, bu Yönetmeliğe göre sınıflandırılmış kredileri ilgisine göre, 20/9/2017 tarihli ve 30186 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde veya 20/9/2017 tarihli ve 30186 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde belirtilen hesaplarda izlemek zorundadır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2016

29750

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/12/2016

29918