26 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30372

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL, YAN DAL VE ÜSTÜN

BAŞARI PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Çift anadal eğitim-öğretimi, Üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir diploma almak amacıyla Üniversitenin diğer bir lisans veya önlisans programına; bir önlisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir önlisans diploması almak amacıyla Üniversitenin diğer bir önlisans programına devam etmesidir.

Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu program esas anadal, başvurduğu ve kabul edildiği program ikinci anadal olarak adlandırılır.

Çift anadal öğrenimi yapılabilecek lisans programları ilgili bölümlerin ve fakülte veya yüksekokul kurullarının, çift anadal öğrenimi yapılabilecek önlisans programları ise ilgili bölümlerin ve meslek yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine akademik kurulun kararıyla belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Çift anadal eğitim-öğretimine başvurabilmek için Üniversitenin bir lisans veya önlisans programına kayıtlı olmak gerekir.

Uluslararası bir programa kayıtlı öğrenciler, ancak kayıtlı bulundukları fakülte içindeki bir başka lisans programında çift anadal öğrenimi yapmak üzere başvurabilirler.

Çift anadal eğitim-öğretimi için, lisans programı öğrencileri esas anadallarının en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç ise dört yıllık programlarda esas anadallarının beşinci yarıyılının başında, beş yıllık programlarda esas anadallarının yedinci yarıyılının başında, altı yıllık programlarda ise esas anadallarının dokuzuncu yarıyılının başında; önlisans programı öğrencileri ise esas anadallarının en erken ikinci yarıyılının başında, en geç de esas anadallarının üçüncü yarıyılının başında başvurabilir. Öğrencinin ek ders ve kredi alması nedeniyle daha sonraki bir yarıyılda bulunması halinde fiili öğrenim süresi esas alınır. Başvuru tarihleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bir başka programda çift anadala kabul edilmiş olması nedeniyle, onuncu fıkra uyarınca bir programdaki çift anadal öğrenciliğini yitirmiş öğrenciler hariç olmak üzere, çift anadal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş veya ikinci anadaldan kayıt sildirmiş olan öğrenciler çift anadal öğrenimi yapmak veya çift anadal öğrenimine devam etmek üzere başvuramazlar.

Çift anadal eğitim-öğretimine başvuran öğrencinin aşağıdaki koşulları karşılaması gerekir:

a) Başvurduğu yarıyıl itibarıyla esas anadalının önceki yarıyıllarının zorunlu dersleri ile kredi yükünü tamamlamış olması,

b) Almış olduğu derslerin tümünden başarılı durumda olması,

c) Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması,

ç) 11/11/2002 tarihli ve 24933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine göre belirlenecek sınıfının, başarı durumu itibarıyla ilk % 20’lik dilimi içinde olması veya esas anadala başladığı yıl itibarıyla ikinci anadal programının taban puanını karşılaması,

d) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programlarında yetenek sınavında başarılı olması.

Çift anadala kabul için aranan genel not ortalamaları ve sıralamaları ile ders başarı durumlarında, Üniversitenin veya diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders alınan hallerde yaz okulu sonrasındaki genel not ortalamaları ve sıralamaları ile ders başarı durumu esas alınır.

Çift anadal kontenjanları ikinci anadalın yürütüldüğü fakültenin, yüksekokulun veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir. Çift anadal kontenjanı hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi kılavuzunda açıklanan kontenjanın %20’sinden az olamaz. Akademik Kurul tarafından ayrı bir kontenjan belirlenmediği hallerde çift anadal kontenjanı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sistemi kılavuzunda açıklanan kontenjanın %20’si olarak uygulanır.

Çift anadal başvurusu, varsa ikinci anadal lisans programının yürütüldüğü bölümün önerisi üzerine ikinci anadal lisans programının bağlı olduğu fakültenin, yüksekokulun veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Kabule değer başvuruların kontenjanı aştığı hallerde genel not ortalaması sıralaması, genel not ortalamalarının eşitliği halinde ise başarıyla tamamlanan kredi sayısı esas alınarak öğrenci kabul edilir.

Aynı anda birden fazla çift anadal programına veya aynı diploma programında hem ikinci anadala hem yan dala kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda farklı diploma programlarında ikinci anadala ve yan dala kayıt yapılabilir. Çift anadal öğrenimi yapmaktayken, bir diğer anadalda çift anadal öğrenimi yapmak üzere başvuran öğrencilerin, devam etmekte oldukları ikinci anadaldaki öğrencilik statüleri, başvurularının kabul edilmesi halinde sona erer.

Çift anadala kabul edilen öğrencilere ikinci anadalı için ikinci anadalın bağlı olduğu bölüm başkanlığı, dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından ikinci anadal için ayrı bir akademik danışman atanır ve öğrencilerin ders seçimleri hem esas anadal hem de ikinci anadal akademik danışmanının onayıyla kesinleşir.

Çift anadala kabul edilen öğrencilerin, ikinci anadalda ikinci anadalın ders koduyla zorunlu ders olan ve esas anadalda yine ikinci anadalın ders koduyla zorunlu ders karşılığı olan derslerine ilişkin muafiyet işlemleri, ikinci anadalın bağlı olduğu fakültenin, yüksekokulun veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu kararıyla yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Çift anadal öğrencileri, yaz öğretimi hariç olmak üzere, bir akademik yılda seksen (80) krediyi aşmamak kaydıyla bir yarıyılda en fazla kırkiki (42) kredi yükü karşılığı ders alabilirler. Ancak öğrencinin bulunduğu akademik dönem için birinci anadalının zorunlu derslerinin ve bölüm seçmeli derslerinin kredisi ile ikinci anadalının zorunlu derslerinin ve bölüm seçmeli derslerinin kredi sayısının toplamının kırkikiden (42) daha fazla olması halinde bu sınır aşılabilir. Esas anadalından mezun olan, ancak mezuniyet koşullarını ikinci anadal bakımından yerine getirmemiş öğrencilere, ek ders veya kredi verilmesi halinde iki yarıyıl içinde mezun olabilmeleri koşuluyla ikinci anadalın yapıldığı fakültenin, yüksekokulun veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu kararıyla bir yarıyılda kırkbeş (45) krediye kadar ders verilebilir.

Çift anadal müfredatı esas ve ikinci anadal müfredatlarındaki tüm zorunlu ve bölüm/program seçimlik dersler ile bu programların müfredatındaki ortak derslerden oluşur. Ancak Akademik Kurul ikinci anadal programının yürütüldüğü bölümün ve fakültenin, yüksekokulun veya meslek yüksekokulunun kurulunun Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterliliklerini ve öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını dikkate alarak yapacağı öneri üzerine farklı bir çift anadal müfredatı belirleyebilir.

Her iki anadalın zorunlu derslerini almış olmak koşuluyla, çift anadal öğrencileri anadal programlarında yer alan, ancak zorunlu olmayan dersleri, birinci fıkrada öngörülen kredi yüküne ulaşana kadar alabilirler.

Her iki anadalın zorunlu olarak alınacak derslerinin kredi toplamının, esas anadalın ilgili yarıyıllık asgari kredi yükünü karşılamaya yetmediği hallerde, öğrenci eksik kredi karşılığı kadar dersi serbest seçimlik dersler arasından alır. Öğrencinin talebi üzerine, daha önceki yarıyıllarda çift anadal yükümlülüklerinin ötesinde aldığı derslerin kredileri, eksik kredi karşılığı olarak sayılabilir.

Alması gereken veya alabileceği dersler açılmış olmasına rağmen ikinci anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Esas anadal veya ikinci anadalın sadece birinde zorunlu bitirme tezi veya projesi bulunduğu hallerde, zorunlu bitirme tezi veya projesinin bulunduğu anadalın bağlı olduğu fakültenin, yüksekokulun veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu kararıyla, öğrencinin diğer anadalda bitirme tezi veya projesi hazırlamasına izin verilebilir.”

“İkinci anadalın bağlı olduğu fakültenin, yüksekokulun veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu tarafından öğrenciye ikinci anadalın müfredatında bulunan uygulama semineri veya benzeri nitelikte ders veya uygulamalar yerine, bunların kredi sayısını karşılayacak şekilde ikinci anadalın seçimlik dersleri arasından seçimlik ders yükü getirilebilir ve öğrencinin çift anadal yükümlülüğünün ötesinde ikinci anadaldan fazladan almış ve başarmış olduğu seçimlik dersler bu ders yüküne sayılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çift anadal öğrencisi; izlediği anadalların müfredatını başarılı şekilde tamamladığı takdirde, her iki anadalda da ayrı lisans diploması almaya hak kazanır. Ancak, ikinci anadaldan mezun olabilmek için; ikinci anadala ilişkin tüm derslerin başarılmış, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,80, ikinci anadala ilişkin not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması; ikinci anadaldan alınan derslerin kredi toplamının oniki dersin altına düşmemek üzere ikinci anadalın toplam kredisinin en az %25’ini karşılaması gerekir. Bu kredinin ikinci anadaldan veya diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından fiilen alınan ve başarılan derslerle tamamlanması gerekir.

Esas anadala ilişkin yükümlüklerini tamamlayan öğrenciye, esas anadalın diploması verilir.”

“Esas anadaldan mezun olan, ancak birinci fıkrada öngörülen mezuniyet koşullarını ikinci anadal bakımından yerine getirmemiş öğrencilerin azami öğrenim süresi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2547 sayılı Kanun uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler ve alınan kararlarla belirlenen azami süredir. Bu fıkra kapsamındaki öğrenciler, kayıt koşullarını ikinci anadal için yerine getirmek zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci anadaldan kayıt sildiren öğrenci, başka bir programda çift anadal öğrenimi yapamayacağı gibi, ayrıldığı anadalda da yeniden çift anadal öğrenimine başlayamaz.

İkinci anadaldan kayıt sildiren veya kaydı silinen öğrencinin başvurusu üzerine, esas anadal programının zorunlu dersleri arasında yer almamış olmaları koşuluyla, ikinci anadalda tamamlamış olduğu dersleri esas anadal programının bağlı olduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulun yönetim kurulu kararıyla esas anadalının seçimlik ders ve kredi yüküne sayılabilir. Öğrencinin ikinci anadal programında başarılı olduğu, ancak esas anadal programının seçimlik ders yüküne sayılmayan dersler genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin not dökümünde ve diploma ekinde gösterilir, başarısız olduğu dersler ise Üniversite kayıtlarında yer alır, ancak genel not ortalamasına dâhil edilmez ve not dökümünde ve diploma ekinde gösterilmez.

İkinci anadaldan kendi isteğiyle ayrılan veya kaydı silinen öğrenci, esas anadalının mezuniyet koşullarını yerine getirmiş ve ikinci anadalının lisans programı olması kaydıyla, aşağıdaki imkanlardan sadece birinden yararlanabilir:

a) Ayrılma veya kayıt silme tarihi itibarıyla önlisans diploması alma hakkını kazanmışsa önlisans diploması alabilir,

b) Esas anadaldan mezuniyet tarihinde yan dal öğreniminin tamamlanmasına ilişkin koşulları yerine getirmişse yan dal belgesi alabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çift anadal öğrencisinin, öğrenim görmekte olduğu ikinci anadala yatay geçişinde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile aynı Yönetmelik kapsamında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite içi yatay geçiş için belirlenen usul ve esaslar uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yan dal programları ilgili fakülte kurulunun önerisi üzerine akademik kurul kararıyla açılabilir. Yan dal programında alınması gereken dersler, yan dal programını açan fakültenin, ortak dersler hariç olmak üzere, zorunlu derslerinden olan en az altı ders ve otuz kredi olarak, ilgili fakülte kurulu tarafından belirlenir ve akademik kurul tarafından onaylanır. Bu dersler anadal programının müfredatındaki derslere ek olarak alınır. Yan dal programında alınması gereken ve kredi sayısı otuzu aşan altıdan fazla dersin bulunduğu hallerde, altının üzerindeki dersler öğrencinin serbest seçimlik dersleri yerine sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yan dal öğrenimi yapmaktayken çift anadal öğrenimi veya bir başka lisans programında yan dal yapmak üzere başvuranlar hariç olmak üzere, yan dal öğrenciliği sıfatını başarısızlık nedeniyle yitirmiş olan öğrenciler, aynı programda yan dal öğrenimi yapmak veya yan dal öğrenimine devam etmek üzere başvuramazlar, ancak başka bir programda yan dal yapmak üzere başvurabilirler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Alması gereken veya alabileceği dersler açılmış olmasına rağmen yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak yan dal programını bitiremeyen öğrencilere; yan dal programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu öğrencilerin, kayıt koşullarını yan dal için yerine getirmeleri gerekir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yan daldan kayıt sildiren veya kaydı silinen öğrencinin başvurusu üzerine, anadal programının zorunlu dersleri arasında yer almamış olmaları koşuluyla yan dalda başarıyla tamamlamış olduğu dersleri, anadal programının bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla anadalının seçimlik ders ve kredi yüküne sayılabilir. Öğrencinin yan dal programında başarılı olduğu, ancak esas anadal programının seçimlik ders yüküne sayılmayan dersleri not dökümünde ve diploma ekinde gösterilir, başarısız olduğu dersleri ise gösterilmez;  bu dersler genel not ortalamasına dâhil edilmez.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.