26 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30372

YÖNETMELİK

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Üniversitesinde yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Amasya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik kurul: İlgili bölüm/anabilim/anasanat dalında görevli tüm öğretim elemanlarını,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve dışında alıp başarılı oldukları ders kredilerinin, notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

c) Birim: Amasya Üniversitesinin ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/ meslek yüksekokulunu,

ç) Birim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu kurulunu,

d) Birim yönetim kurulu: İlgili fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,

f) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının o dersin kredisi/AKTS’si ile çarpılmasından bulunan sonucun, alınan tüm derslerin toplam kredisi/AKTS’sine bölünmesi ile bulunacak değeri,

g) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) Rektör: Amasya Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Amasya Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Amasya Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Amasya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) Yaz dönemi: Amasya Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar dönemleri dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Üniversitede önlisans ve lisans programlarında öğretim dili Türkçedir. Ancak zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan lisans ve önlisans programlarında %30'dan az olmamak üzere bazı dersler İngilizce yapılır. İngilizce meslek derslerini verecek öğretim elemanları YÖK'ün belirlediği kriterleri karşılamak zorundadır.

Eğitim-öğretimde uygulama

MADDE 6 – (1) Üniversite birimlerinde örgün ve uzaktan eğitim-öğretim uygulanır. Eğitim ve öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurullarca bir dersin bir yıl okutulmasına karar verilebilir. Gerektiğinde, akademik birimlerin önerileri dikkate alınarak, YÖK'ün kararı ile yaygın, uzaktan ve açık öğretim de yapılabilir. Ayrıca ilgili kurul kararı ve Senatonun onayı ile yaz okulu da açılabilir. Yaz okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Akademik takvim

MADDE 7 – (1) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, yükseköğretim programlarının özellikleri de dikkate alınarak, bir önceki eğitim-öğretim yılının en geç Mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi ve tek ders

MADDE 8 – (1) Normal eğitim-öğretim süreleri, fakülte, konservatuar ve yüksekokullarda dört yıl, meslek yüksekokullarında iki yıldır.

(2) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını ise azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadır.

(3) Azami öğrenim süreleri sonunda uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda olan öğrenciler ders ve sınavlara katılabilir, tez hazırlayabilir fakat öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamaz.

b) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK'ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim sürelerinin belirlenmesinde 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

c) Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

ç) Azami öğrenim süreleri sonunda hiç almadıkları ve/veya derse devam koşulunu yerine getirmedikleri ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları ve devam koşulunu yerine getirdikleri bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı), bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

f) Mühendislik tamamlama programının öğrenim süresi iki dönemdir. Bu süre içinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere ilave iki dönem ek süre verilir, ek süre sonunda da tamamlayamayan öğrencilerin programı ile ilişikleri kesilir.

g) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(4) Mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup, tek dersi kalan öğrenciler dersin devam koşulunu yerine getirdikleri bu ders için ilgili birim yönetim kurulu kararıyla, beş iş günü içerisinde tek ders mezuniyet sınavına alınırlar. Bu sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar dönem içi değerlendirme puanına bakılmadan başarılı sayılır. Tek ders mezuniyet sınavı, bütünleme sınavlarından sonra açılır. Tek dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınavı hakkından yararlanırlar. Tek ders mezuniyet sınavından başarısız olması durumunda öğrenci isteği halinde ders kaydı yapmadan her dönem sonunda tek ders sınavına girebilir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 9 – (1) Üniversitede öğrencinin her dönem için ödeyeceği katkı payı ve öğrenim ücreti 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim ücreti öder.

(3) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt İşlemleri

Kesin kayıt

MADDE 10 – (1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına, ÖSYM’ce yerleştirilen öğrenciler ile özel sınavlarla kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Kaydını yaptıramayan öğrenci adayları, kendilerinin belirlediği vekilleri aracılığıyla da kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili dekanlık/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerince yürütülür.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise ilgili kurum kayıtları dikkate alınarak işlem yapılır.

(3) Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın zamanında başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kaydolan öğrenciye, eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir.

(4) Kayıtlı olmayan öğrenci ilgili yönetim kurulunun izni olmadan derslere alınmaz.

(5) Kesin kaydı yapılan öğrencilerin sundukları belgelerin doğru olmadığı anlaşıldığında öğrenciliklerinin hangi döneminde olursa olsunlar bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir haklarında kanuni işlem başlatılır.

Ders kaydı ve kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Öğrenciler; akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücretini ilgili mevzuat çerçevesinde ödemek ve o yarıyılda veya yılda alacakları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadırlar.

(2) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yapmayan öğrencilerin kayıtları, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır. Mazeretli kayıt için dilekçe verme süresi normal sürenin bitiminden sonraki ilk 3 işgünüdür. Bu süreler dışında yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

(3) Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve derse kayıt veya kayıt yenileme işlemlerinde rehberlik etmek üzere, bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili dekanlık veya müdürlükçe her sınıfa yeterli sayıda danışman ya da koordinatör görevlendirilir. Danışmanların veya koordinatörlerin görevlerine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçişler

MADDE 12 – (1) Yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve YÖK kararlarına göre yapılır. İlgili yönetim kurullarınca belirlenecek yatay geçiş kontenjanları ve başvuru tarihleri, Senato tarafından belirlenir. Üniversite içinde eşdeğer yükseköğretim programları arasındaki yatay geçişlerde de, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu öğrencilerin eğitim-öğretim programlarına intibakları, ilgili yönetim kurullarınca yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 13 – (1) Meslek yüksekokulları ile diğer önlisans düzeyindeki yüksekokul mezunlarının, lisans programlarına öğrenci kabulleri ve intibak programları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili yönetim kurullarınca yapılır.

Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 14 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarından birinde kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri/AKTS kredileri ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

Çift diplomaya yönelik uluslararası ortak programlar

MADDE 15 – (1) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik uluslararası ortak programlar Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Çift anadal ve yandal

MADDE 16 – (1) Üniversitede aynı akademik birim içinde yapılabilecek çift anadal ve yandal uygulaması, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Programlarına ve Derslere Devama İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim programları

MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim programları; ilgili bölüm/anabilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak Senatonun onayına sunulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi ve ilgili kurulların onayıyla açılır ve/veya kaldırılır. Öğretim programında; yer alan derslerin kodu, adı, haftalık teorik, pratik saatleri ile kredileri, AKTS kredileri gösterilir.

(2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde okutulması öngörülen dersler dışındaki derslerin kredi sayısı; lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programlarında en az 120 kredi, 240 AKTS kredi, önlisans düzeyindeki meslek yüksekokullarında ise en az 60 kredi, 120 AKTS kredidir.

(3) Öğretim programı; teorik dersler ve/veya seminer, atölye, stüdyo/proje, laboratuvar, klinik çalışma, arazi uygulaması gibi uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi derslerin yalnızca uygulama biçiminde olacağı ilgili kurullarca kararlaştırılır.

(4) Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, ilgili kurullarca belirlenecek staj programı ve esaslarına göre yapılır. Stajlar, Üniversitenin ilgili birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğerliliği ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen yurt içi ve dışındaki kuruluşlarda da yapılabilir.

(5) Öğretim programları içinde ön şartlı veya değerlendirmesi jüri tarafından yapılacak özel değerlendirmeli dersler de yer alabilir. Ön şartlı ve özel değerlendirmeli derslerin özellikleri ilgili kurulların kararı ile belirlenir.

(6) Üniversitelerarası ortak değişim programı çerçevesinde yurt dışında okuyan öğrencilerin almış oldukları önlisans/lisans düzeyindeki teorik veya uygulamalı derslerin kredilerinin ve ders içeriklerinin denkliği, AKTS'ye uygun olarak ve bölüm görüşü dikkate alınarak, ilgili kurullar tarafından karara bağlanır.

(7) Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden fazla şube oluşturulduğunda her bir şubedeki öğrenci sayısı uygulamalı ve seçimli derslerde en az 10 olması gerekir. Derslerin özelliğine ve şartlara göre daha az öğrenci ile şube açılabilmesi için Senato kararı gerekir. İlgili birim yönetim kurulları üst sınır koyabilir.

Derslere devam hakkı

MADDE 18 – (1) Ders kaydını yaptıran öğrenciler kayıtlı oldukları derslere devam hakkını kazanırlar. Öğrenci bir yarıyılda hiç almadığı veya devam etmediği için F1 notu aldığı derslerden, en fazla 26 kredi/30 AKTS derse kayıt yaptırabilir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler ile mesleki yabancı dil dersleri 26 kredi/30 AKTS sınırının dışındadır.

(2) Önceki yarıyıllardan ders tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri alırlar. Öğrenci devam şartını yerine getirdiği ve başarısız olduğu tekrar derslerine kayıt yaptırabilir. Ancak öğrencilerin bir dönem/yıl kayıt yaptıracakları derslerin kredi/AKTS kredileri toplamı, kayıt yaptıracakları dönem/yıl içi belirlenmiş olan kredi/AKTS kredileri ile bunların yarısının toplamından fazla olamaz.

(3) Öğrencilerin ders kaydı yaptırdıkları dönemde almakla yükümlü oldukları derslerin toplam kredi/AKTS kredileri bir dönemde alınabilecek toplam kredi/AKTS kredisinden eksik ise dönemdeki kredi/AKTS kredisi sınırını aşmamak şartı ile bir üst sınıftan ders alabilirler.

(4) Kaldırılan derslerden devam şartını yerine getirmiş başarısız öğrencilere aynı dersten sınav hakkı, devamsız öğrencilere ise kredi/AKTS kredilerini tamamlamak üzere farklı bir ders verilebilir.

(5) Önkoşullu ders; öğretim planındaki bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllarda belirli ders veya derslerin başarılması koşulu aranan ders veya derslerdir. Bir dersin ön koşulları varsa, öğretim programlarında belirtilir. Önkoşullu dersler ve koşulları, bu dersi veren bölümce gerekçeleri belirtilerek ilgili kurula önerilir ve bu kurulların onayından sonra kesinleşir.

(6) Özel değerlendirmeli derslerin alınması ve bu derslere devam hakkındaki kararlar ilgili kurullarca alınır ve esasları belirlenir.

Derslere devam esasları

MADDE 19 – (1) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin, bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için, teorik derslerin en az %70'ine; ders uygulamaları, staj, atölye, stüdyo/proje ve laboratuvarların en az %80'ine devamları zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve uygulamaların devam zorunluluğu yüzdeleri artırılabilir.

(2) Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki/yıldaki toplam saati esas alınır. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversite tarafından görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dâhil toplam devamsızlık süresi, bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin %50'sini aşamaz. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre, devamsızlıktan sayılır.

(3) İlgili yönetim kurulunca belirlenen dersler ile bağımsız olan uygulama, stüdyo/proje, laboratuvar, staj ve benzeri dersler hariç, daha önce devam koşulu yerine getirilmiş dersler için yeniden devam koşulu aranmaz. Devam koşulu olmayan derslerde de ara sınavlara girmek zorunludur.

(4) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, dönemin son haftasındaki o dersin bitiminden sonra öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Ara sınav/mazeret sınavı

MADDE 20 – (1) Bir dersin, her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar o yarıyılın ilk dört ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.

(2) Ara sınav tarihleri, dekanlıklar/müdürlükler tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfın o yarıyıla ait en çok iki dersinin ara sınavı yapılabilir.

(3) Sınava girmeyen öğrenci sıfır almış sayılır.

(4) Ara sınava katılamayan öğrencilerden ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilenlere, mazeretinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları hâlinde, mazeret sınavı açılır. Ara sınavlar dışında öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeret sınavı aynı yarıyıl içerisinde, dekanlık/müdürlük tarafından tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte yapılır.

(5) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilgili öğretim elemanı veya koordinatör tarafından öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edilir. İlan edilen bu sonuçlar imzalanarak aynı süreler içinde bölüm başkanlığına teslim edilir.

(6) Ödevler, uygulama ve laboratuvarlarda yapılacak sınavlar ve diğer etkinlikler, bunların başarı notuna katkı oranları da öğrenciye önceden bildirilmek koşuluyla o dersin ara sınavı ve/veya yarıyıl sonu sınavı ile birlikte değerlendirilebilir.

Yarıyıl/yılsonu sınavı

MADDE 21 – (1) Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girilebilmesi için; ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartı aranır.

(2) Yarıyıl sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edilir. İlan edilen bu sonuçlar imzalanarak aynı süreler içinde Dekanlığa gönderilmek üzere bölüm başkanlığına teslim edilir.

(3) Yarıyıl/yılsonu sınav takvimi, derslerin bitim tarihinden en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

(4) Gerekli hallerde Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

(5) Yarıyıl, yılsonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Bütünleme sınavı

MADDE 22 – (1) Bütünleme sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavından sonra yapılan sınavdır. Ancak özel değerlendirmeli derslerin bütünleme sınavlarının yapılıp yapılamayacağına ilgili kurul karar verir. Bütünleme sınavına, yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız olan öğrenciler katılır.

Sınavların yapılış şekli

MADDE 23 – (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile birim akademik kurulu karar verir. Özel değerlendirmeli derslerin sınavları ve yapılış şekilleri ile ilgili esaslar ilgili kurullarca alınır. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır. Öğrenci, bir günde o yarıyıla/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir. Uzaktan eğitim merkezinin sınavları bunun dışındadır.

(2) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav kâğıtları sınavların ilanından en geç 20 gün sonra ilgili öğretim elemanı tarafından dekanlığa iletilmek üzere bölüm başkanlığına teslim edilir ve iki yıl süreyle saklanır. Özel değerlendirmeli derslerde proje çıktılarının saklanması ile ilgili hususlar ilgili kurullarca belirlenir.

(3) Öğrencinin girmemesi gereken bir dersin sınavına girmesi hâlinde sınav notu geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 24 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren, üç iş günü içinde maddi hata yönünden incelenmek üzere ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilir.

(2) İtiraz, ilgili bölüm başkanı tarafından ilgili dersin öğretim elemanına iletilir ve öğretim elemanınca üç gün içerisinde incelenir. Sınav kâğıtlarında ve/veya sınav cetvellerinde bir hata belirlenirse bölüm başkanlığınca ilgili yönetim kurulunda görüşülmek üzere dekanlığa/müdürlüğe sunulur. Sonuç, öğrenciye itiraz başvurusundan itibaren on beş gün içinde bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavların Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Başarı notu

MADDE 25 – (1) Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı notu, ara sınav notunun %40'ı ile yarıyıl/yılsonu sınav notunun %60'ının toplamıdır. Hesaplama sonucu ondalık noktadan sonraki ilk sayı 5’ten küçük ise bir alt tamsayıya, 5 ve 5’ten büyük ise bir üst tam sayıya yuvarlanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yılsonu sınavı notunun en az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur. Azami öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin devam şartını yerine getirmiş oldukları ek sınavlar ile tek ders sınavlarında 100 üzerinden 60 ve üzeri alan öğrenciler başarılı sayılır.

(2) Yarıyıl ortalaması, dönem notlarının derslerin kredileri ile çarpımları sonucu elde edilen not toplamlarının kredi toplamına bölümü ile bulunur.

(3) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil ve temel bilgi teknolojileri derslerinden akademik takvimde belirlenen tarihte, seviye tespit sınavına tabi tutulur. Başarılı olan öğrenciler, bu derslerden muaf tutulur ve notları başarı notu olarak kaydedilir.

Değerlendirme

MADDE 26 – (1) Üniversitenin birimlerinde başarı değerlendirilmesinde 100'lük not sistemi kullanılır. Notların 4'lük sistemdeki 100’lük karşılıkları bulunmayan öğrencilerin notları hesaplanırken YÖK'ün öngördüğü not dönüşüm tablosu esas alınır. Ayrıca, değerlendirmede aşağıdaki harf notları kullanılır:

             Not      Derece

             M         Muaf,

             G          Geçer,

             E          Geçmez-Mazeretli,

             F1        Başarısız-Devamsız (Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.),

             F2        Başarısız-Sınava Girmedi (Devam etti, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavına girmedi.),

             F3        Başarısız-Bütünleme (Devam etti, yarıyıl/yılsonu sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız. Bütünleme sınavına girebilir.),

             F4        Başarısız-Tekrar (Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.).

(2) Birinci fıkradaki harf notlarından; G notu kredisiz derslerden geçtiğini, M notu ise öğrencinin daha önce transkriptine M olarak işlenmiş derslerden muaf olduğunu ifade eder.

Derslerin kredi değeri

MADDE 27 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, stüdyo/proje, klinik çalışması ve diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur. Bu şekilde hesaplanan kredi değeri buçuklu ise tamsayıya tamamlanır.

(2) Haftada bir saat teorik ders ile iki saat uygulama, iki saat laboratuvar, iki saat atölye, iki saat stüdyo/proje, iki saat klinik çalışması ve iki saatlik inceleme, gezi, ödev, sınava hazırlanma, bireysel çalışma, kütüphane ve alan çalışması, mezuniyet tezi, proje çalışmaları ve benzeri diğer etkinlikler bir kredidir.

(3) Müfredatta yer alan derslerin kredi/AKTS değerleri ilgili birimlerce belirlenir, Senato tarafından onaylanır.

Ağırlıklı genel başarı ortalaması

MADDE 28 – (1) AGNO, tüm dönem notlarının derslerin kredileri ile çarpımları sonucu elde edilen not toplamlarının kredi toplamına bölümü ile bulunur. AGNO’nun hesaplanmasında, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlama yapılmaz.

(2) Öğrencinin AGNO’su hesaplanırken başarı notu F1, F2, F3 ve F4 olanlar sıfır olarak alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diploma, Yabancı Dil Hazırlık, İzin ve Kayıt Silme

Diploma

MADDE 29 – (1) Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayan öğrencilere, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans veya lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, öğrencinin danışmanı tarafından mezuniyetine onay verildiği tarihtir. Diplomalar, Rektör ve ilgili fakülte dekanı veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürü tarafından ıslak/e-imza ile imzalanır.

(2) Genel not ortalaması; disiplin cezası olmamak kaydıyla 80-89 olan öğrenciler onur, 90 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin transkriptlerine bu bilgi işlenir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere mezuniyete hak kazandıkları tarihten itibaren geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomalar bir kez düzenlenir, ancak verilen diplomanın kaybedilmesi halinde, diplomanın kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla ikinci nüsha olarak düzenlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 30 – (1) Üniversitede zorunlu yabancı dil ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere iki tür yabancı dil hazırlık sınıfı bulunur.

(2) Yabancı dil hazırlık öğretimi ile ilgili usul ve esaslar Senatoca belirlenir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip başarılı olan öğrenciler önlisans ve lisans programlarındaki zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Bununla beraber, %30 oranında İngilizce ders programına sahip olan bölümlerde yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip başarılı olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen zorunlu yabancı dil dersleri hariç olmak üzere lisans/önlisans programlarındaki İngilizce derslerinden muaf olamazlar.

(4) Yabancı dil hazırlık programındaki notlar, sınavlar ve başarı durumu ile ilgili hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Derslerinin %30'u İngilizce olan bölümlerde, birinci sınıfta yer alan temel İngilizce derslerinin başarı notu hazırlık sınıfındaki başarı notu olarak kabul edilir.

Öğrenime ara verme izni

MADDE 31 – (1) Öğrenciler, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenim süresinin yarısı kadar akademik izinli sayılabilirler. Bu süreler öğretim süresinden sayılmaz. Ancak sağlık sorunları süreklilik arz eden ve bu durumu bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenciler, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt silme

MADDE 32 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanlar ile kendi istekleri ile kaydını sildiren öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Dört yıl üst üste katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyenler ve kayıt yenilememiş durumda olan öğrencilerin, ilgili birimlerin teklifi ve Senato kararı ile YÖK’ün onaylaması durumunda Üniversite ile ilişikleri kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kesin kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrencilerin Üniversiteye kesin kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu bağlı oldukları birimlere bildirmeyen veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin, Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 34 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilmiş olan engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engelli olması nedeniyle öğrencinin, herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrencinin dersin gereklerini yapılan uyarlamalara rağmen yerine getirememesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile varsa, o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, dersi veren öğretim elemanının onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip öğrenciye uygun hale getirilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ve yazmaya yardımcı kişi veya araçlar sağlanır.

Disiplin

MADDE 35 – (1) Öğrenim ve staj süresince öğrencilerin disiplinle ilgili işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza süresi içinde hiçbir eğitim-öğretim faaliyetlerine ve sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve birimlerin ilgili kurul veya yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Amasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.