25 Mart 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30371

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Basın İlan Kurumunun internet adresinde belirtilen gazetelerden birine ilan verilmesi, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Üniversiteye başvurulması koşuluyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda diploma üzerine kayıp nedeniyle düzenlendiğine ilişkin ibare yer alır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik ve beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle dönem izni için başvurabilirler. Öğrenci askere alınması, gözaltına alınması, tutuklanması veya mahkumiyeti durumunda; söz konusu durumun meydana gelmesinden veya bitiminden itibaren iki ay içerisinde başvurması halinde; 40 ıncı maddede belirtilen izin süreleri ile sınırlı olmak üzere, ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla, bu durumun başlangıcından itibaren izinli sayılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2015

29450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

281/2016

29607

2-

13/7/2016

29769

3-

4/10/2016

29847