25 Mart 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30371

YÖNETMELİK

İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde kayıt, kabul, öğrenci işleri, eğitim-öğretim, çift ana dal ve yan dal programı ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi, çift ana dal ve yan dal programı ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çift ana dal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

b) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, alınan tüm derslerin toplam kredisine bölünmesi ile bulunacak değeri,

c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,

e) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin belirlenen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, yan dal sertifikası alabilmelerini sağlayan programı,

f) Yarıyıl: En az on dört haftalık öğretim süresini,

g) Yarıyıl sonu not ortalaması (YANO): İçinde bulunulan yarıyılda her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, o yarıyılda alınan tüm derslerin toplam kredisine bölünmesi ile bulunacak değeri,

ğ) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yoğun öğretimi amaçlayan en az yedi haftalık öğretim süresini,

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt Esasları, Kontenjanlar ve Öğrenim Ücreti

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran adaylar, YÖK’çe belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre kabul edilir.

Üniversiteye ilk kayıt

MADDE 6 – (1) Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir programa yerleştirilen adayların, ÖSYM tarafından belirlenen süre içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne başvurmaları gerekir. Özel yetenek sonucuna göre kabul edilen öğrenciler için kayıt süresi, Senato tarafından belirlenir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayıları, YÖK’ün onayına sunulmak üzere her yıl Senatonun önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Yıllık öğrenim ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir. Yıllık öğrenim ücretini belirlenen tarihlerde ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez.

(3) Öğrenci, normal öğrenim süresince 23 üncü maddeye göre sorumlu bulunduğu yarıyıl kredi yükünün altında ders alması halinde bile, yıllık öğrenim ücretini tam olarak öder.

(4) Normal öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenci, tekrarlayacağı her ders başına Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenen kredi başına ders ücreti çerçevesinde aldığı derslerin toplam kredi ücretini öder.

Ders seçme ve kayıt süresi

MADDE 8 – (1) Öğrenciler ders kaydını yaptırabilmek için almak istedikleri derslere akademik takvimde yer alan kayıt süresi içinde öğrenimi gördükleri bölümden görevlendirilmiş bir öğretim elemanının danışmanlığında ve söz konusu danışman öğretim elemanının onayıyla kesin kayıt yaptırırlar.

(2) Mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde ders kaydı yaptıramayan öğrencilerin başvuruları üzerine, durumları ilgili yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin ders kayıtları ders ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar yapılır. Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ders kaydı yapılamaz.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yatay geçiş

MADDE 10 – (1) Üniversite içinden ya da başka üniversitelerden yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Dikey geçiş

MADDE 11 – (1) Dikey geçişlerde, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel öğrenciler

MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, bilgi edinmek amacıyla bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilere diploma verilmez, ancak kendilerine özel öğrenci kimliği ve istekleri üzerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları ilgili bölümün görüşü alınarak fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararda öğrencilerin hangi dersleri ya da programları izlemelerine izin verildiği belirlenir.

(3) Özel öğrenci statüsünde alınan dersler hakkında muafiyet hükümleri, ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır.

(4) Bir özel öğrenci, bir yarıyılda en fazla üç ders alabilir.

(5) Özel öğrencilerin ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kredi başına ders ücretini ödemeleri gerekir.

(6) Özel öğrencilere, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrenciye üniversitenin Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından fotoğraflı kimlik kartı verilir. Kaybedilen ya da yıpranan kimlik kartının yerine öğrenci, kimlik kartının kaybolduğuna dair beyanda bulunarak ve kimlik kartı yenileme ücretini ödeyerek kaybolan öğrenci kimlik kartının yenisini alabilir. Öğrenci kimlik kartı yenileme ücreti Mütevelli Heyeti tarafından son belirlenen kredi başına ders ücretinin onda biridir.

(2) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin kimlik kartını iade etmesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretimde uygulama

MADDE 14 – (1) Yıl esasına göre öğretim veren programlar hariç Üniversitede öğretim, güz ve bahar yarıyılları halinde düzenlenmiş ders programına dayanan ders geçme esasına göre yapılır.

Öğretim yılı

MADDE 15 – (1) Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere her biri en az on dört haftalık güz ve bahar yarıyılı olarak iki yarıyıldan oluşur.

(2) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak Senato kararı ile zorunlu olmayan yaz öğretimi düzenlenebilir ve akademik takvimde ilan edilir.

(3) Bir öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri akademik takvim ile Senato tarafından düzenlenir.

Öğretim süreleri

MADDE 16 – (1) Normal öğretim süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, lisans programı dört yıl olanlar için sekiz yarıyıl, beş yıl olanlar için on yarıyıl, altı yıl olanlar için on iki yarıyıldır. Ön lisans programlarında ise dört yarıyıldır.

(2) Azami öğretim süresi; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, ön lisans programlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl, beş yıllık lisans programlarında azami sekiz ve altı yıllık lisans programlarında azami dokuz yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Kayıt dondurma süresi, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süre birinci fıkrada belirtilen öğretim süresinden sayılır.

Öğretim dili

MADDE 17 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senatonun kararı, Rektörün önerisi, YÖK’ün onayı ile Üniversitenin bazı fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, enstitüleri ile bunlara bağlı bölüm, program veya eğitim-öğretim yapan diğer alt birimlerinde eğitimin Türkçe dışında yabancı bir dilde yapılmasına karar verilebilir.

Yabancı dil yeterlik sınavı ve muafiyet

MADDE 18 – (1) Üniversitenin eğitim dili Türkçe dışında olan bölümlerine yeni kayıt yaptıran ve yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler, öğrenim görecekleri Türkçe dışındaki dil bilgilerinin seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yabancı dil hazırlık eğitiminden sorumlu birim tarafından hazırlanan yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınav sonunda yabancı dil bilgileri yeterli bulunan öğrenciler yerleştirildikleri ön lisans ya da lisans programına kaydedilirler.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf tutulacak öğrenciler şunlardır:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) ÖSYM tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarında 100 tam puan üzerinden Senatoca belirlenen puanı alıp başarılı olanlar.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 19 – (1) Yabancı dil hazırlık programında, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğretim programı

MADDE 20 – (1) Her bir lisans ve ön lisans öğretim programı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, bitirme projesi, seminer ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur. Bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ders programında yer alan dersler şunlardır:

1) Zorunlu ders; ders programında öğrencinin kayıtlı olduğu bölümden mezun olması için alması gereken derstir.

2) Seçmeli ders; ders programında seçmeli ders olarak açılan derstir. Öğrencilerin Senato tarafından kabul edilmiş sekiz yarıyıllık müfredatında yer alan seçmeli dersleri başarılı olarak tamamlaması gerekir. Başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka seçmeli ders alınabilir.

3) Ön koşullu ders; öğrencinin derse kayıt yaptırması için önceki yarıyıllarda yer alan belirli bir dersten başarılı olunması gereken derstir.

b) Staj zorunluluğu olan ön lisans ve lisans programlarında stajlara ilişkin esaslar, Senatoca belirlenir.

(2) Bir programa ilişkin kapsam, içerik ve değişiklikler, ilgili bölüm tarafından hazırlanır, ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Öğretim programında yapılacak değişikliklere öğrencinin uyumu ile ilgili hususlar ilgili bölüm tarafından hazırlanarak ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Ders alma ve kayıt yenileme

MADDE 21 – (1) Ders alma ve kayıt yenileme esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Programın ilk yarıyılından ilk kez ders alacak öğrenci için, akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenim gördüğü bölüm tarafından atanan danışman öğretim elemanının onayıyla ders kaydı gerçekleştirilir.

b) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenim ücretini yatırdıktan sonra öğrenim gördüğü bölüm tarafından atanan danışman öğretim elemanının denetimi ve onayıyla bir yarıyıl için bölüm ders programında belirlenen kredi toplamı veya 23 üncü madde hükümlerine göre belirlenen derslerini seçerek kaydını yeniler. Öğrenim gördüğü bölüm tarafından atanan danışman öğretim elemanı, ilgili yarıyılda alınacak derslere ilişkin olarak, öğrencinin öncelikle;

1) Önceki yarıyıllara ait başarısız olan derslerini almasını,

2) Öğretim programı dikkate alınarak içinde bulunduğu yarıyıl itibariyle zorunlu derslerini, varsa ön koşullu derslerini ve alt yarıyıllar içinde listelenen derslerden almadıklarını almasını ve bu dersleri almadan üst yarıyıl derslerinden ders almamasını, ilgili yarıyılda kayıt olacağı tüm derslere, 24 üncü maddede belirtilen devamsızlık sınırlarını geçmeyecek şekilde devam edebilmesi gerekliliğini,

gözeterek onayını verir.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 22 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamıyla laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin en az yarısının toplamından oluşur.

Ders yükü ve gelecek dönemlere ait derslerin alınması

MADDE 23 – (1) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin kayıt olacakları ders yükü, öğrenim gördüğü bölümün Senato tarafından onaylanmış son ders müfredatında ilgili yarıyıla ait olarak belirlenen kredi toplamıdır. Yarıyıl ders yüküne ek olarak ilgili yarıyıla ait toplam alınacak ders kredisinin üçte biri kadar geçmiş dönemlere ait ders ve gelecek dönemlere ait ders alınabilir. Üstten ders alımı, sadece lisans programları için geçerlidir. Normal öğretim süresini tamamlayan öğrencilerin alacakları ders yükleri, yarıyılında açılan dersler arasından akademik birimlerin yönetim kurulları tarafından belirlenir.

(2) Lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin gelecek dönemlere ait derslerini alması için;

a) Öğrenim görmekte oldukları bölümde hazırlık öğreniminde geçen süre hariç beşinci yarıyıla geçmiş olmaları,

b) Geçmiş dönemlere ait eksik veya başarısız derslerinin bulunmaması,

c) En az 3,00 GANO’ya sahip olmaları

gerekir.

Derse devam

MADDE 24 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

(2) Öğrencinin dersin tamamına devam etmesi gerekir. Ancak derslerin uygulamalı derslerde her yarıyıl için %20, teorik derslerde ise %30’u aşmamak kaydıyla ve haklı bir nedene dayanan devamsızlık kabul edilebilir.

(3) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten devamsızlık sebebiyle başarısız sayılır ve final sınav sonucu değerlendirmeye alınmaz.

Ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Her dönem sonunda başarısız olunan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunludur. Ancak, bu dersler, seçmeli ya da sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine danışman tarafından önerilen ve bölümce uygun görülen başka dersleri başarısız oldukları derslerin yerine alırlar.

(2) Başarısız olunan dersin açıldığı ilk yarıyılda alınmaması veya alındığında öğrencinin dersten çekilmesi söz konusu olamaz.

(3) Öğrenciler izledikleri programın tüm derslerinden geçer not aldıkları halde genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, öğretim programında yer alan derslerini tekrarlayabilir.

Zorunlu dersler

MADDE 26 – (1) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen zorunlu derslere öğretim programlarında yer verilir. Zorunlu dersler yalnızca ilgili bölüme ait derslerden veya farklı bölümlerle ortak verilecek zorunlu derslerden oluşabilir.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları ve yaz öğretiminde açılmayan dersleri ilgili yönetim kurulunca uygun görülen diğer üniversitelerden alabilirler. Bu derslerden aldıkları notlar, öğrencilerin not ve kredi hesaplamalarında ortalamaya katılır.

(2) Öğrencinin, Üniversitenin resmi olarak dâhil olduğu değişim programları uyarınca veya ikili özel öğrenci değişim anlaşması yapılan programlar çerçevesinde geçici olarak yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda aldığı ve karşı kurumun ölçütlerine göre başarıyla tamamladığı tüm dersler ilgili yönetim kurulu kararıyla not çizelgesinde özgün isimleriyle ve kredileriyle gösterilir ve not çizelgesine işlenir.

Danışman

MADDE 28 – (1) Her öğrencinin Üniversitedeki programa girişinden ilişiği kesilinceye kadar geçen süre içinde eğitim-öğretim çalışmalarını izlemek, öğrenciyi yönlendirmek ve gerekli onayları vermek üzere öğrenim gördüğü bölüm tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı

Çift ana dal ve yan dal programları

MADDE 29 – (1) Çift ana dal ve yan dal programı; Üniversitede bir lisans veya ön lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve ilgili bölümler tarafından kabul edildikleri takdirde Üniversite içinde başka bir programa devam ederek ikinci bir lisans diploması ya da yan dal sertifikası almaları için açılır. Çift ana dal ve yan dal programının açılmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Çift ana dal ve yan dal programları, ilgili bölümlerin ve akademik birim kurullarının önerisi üzerine Senatonun kararı ile açılabilir.

b) Öğrencinin çift ana dal programında alması gereken dersler ve kredileri YÖK tarafından belirlenen yükseköğretim alan yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve akademik birim kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayına sunulur.

c) Çift ana dal programı, her iki ana dalın mezuniyet için gerekli toplam kredi saatlerini ve bu programların diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla, ana dal programının toplam kredisine ek olarak toplamda en az 30 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir.

ç) Yan dal programı, ana dal derslerine ek olarak toplamda en az 21 kredilik ders yüküne sahip olması gerekir.

d) Çift ana dal ve yan dal programları ve bu programlar için saptanan kontenjanlar, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından belirlenerek her öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

Çift ana dal ve yan dal programlarına başvuru

MADDE 30 – (1) Çift ana dal ve yan dal programına başvuru şekline ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenci ikinci ana dal diploma programına, ana dal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, ana dal ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

b) Yan dal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü yarıyılının başında ve en geç altıncı yarıyılının başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurulabilir. Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan sekiz dönem fazla olan fakültelerde yan dal programına en geç yedinci yarıyılın başında başvurulabilir.

c) Öğrencinin çift ana dal ve/veya yan dal için başvurduğu programın bağlı olduğu akademik birimin yönetim kurulu bu başvuruyu değerlendirir ve uygun görmesi halinde, öğrencinin ana dal programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokula kararını iletir.

Çift ana dal ve yan dal programlarına kabul

MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin çift ana dal ya da yan dal programına kabul edilebilmesi için:

a) Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu ana dal programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,

b) Çift ana dal programı için başvuru anında ana dal programındaki GANO’sunun en az 3,20 olması ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması,

c) Yan dal programı için başvuru anında ana dal programındaki GANO’sunun en az 2,80 olması,

ç) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olması,

d) Çift ana dal programı ve yan dal programları başvurularında başvuru yapılan programın öğretim dili ile kayıtlı bulunulan ana dal programının öğretim dilinin aynı olması,

gerekir.

Çift ana dal ve yan dal programlarında uygulama

MADDE 32 – (1) Çift ana dal ve yan dal programlarında uygulama şekli aşağıda belirtilmiştir:

a) Aynı anda birden fazla çift ana dal ve/veya yan dal programına başvuru yapılamaz.

b) Çift ana dal ve yan dal programlarının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölümler tarafından çift ana dal ve yan dal koordinatörlüğünü yürütmek üzere bir koordinatör öğretim elemanı atanır.

c) Çift ana dal programında her iki ana dal için ayrı ayrı veya her ikisi birlikte olan bir öğrenim belgesi düzenlenir. Yan dal programları için de ayrı bir öğrenim belgesi düzenlenir.

Programa devam ve çıkarılma

MADDE 33 – (1) Programa devam ve çıkarılmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci ana dal GANO’su 2,50’nin altına düştüğü durumda öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir.

b) Çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ana dal GANO’su 2,50’nin altına düştüğü durumda öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.

c) Çift ana dal ve yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal ve/veya yan dal programından kaydı silinir.

ç) Bu programlarda bulunan öğrencilerden bu Yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili bölümlerden en az birinin önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile bulundukları çift ana dal veya yan dal programından çıkarılırlar. Çıkarma kararı, ilgili diğer yönetim kuruluna bildirilir ve uygulanır.

d) Öğrenci, çift ana dal ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu çift ana dal ya da yan dal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

Programlardan mezuniyet

MADDE 34 – (1) Çift ana dal veya yan dal programlarından mezuniyet koşulları şunlardır:

a) İkinci ana dal programından mezun olabilmek için ikinci ana dal GANO’sunun en az 2,50 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir.

b) Yan dal sertifikası alabilmek için ana dal GANO’sunun en az 2,50 olması gerekir.

c) Çift ana dal veya yan dal programına devam eden öğrenciye ikinci ana dal diploması veya yan dal sertifikası, devam ettiği birinci ana dal programından mezun olması halinde verilir.

ç) Ana dal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci ana dal diploma programını tamamlayamayan öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci ana dal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen azami süredir. Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan dal programını tamamlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

Yan dal programı tamamlama formu

MADDE 35 – (1) Yan dal programının tamamlanması aşamasında öğrencinin, yan dal programında aldığı bütün dersleri, notları ve GANO’sunu gösteren yan dal programı tamamlama formunu doldurması gerekir. Yan dal tamamlama formu hem yan dal hem de ana dal bölüm başkanlarınca onaylanır ve kopyaları her iki bölüm başkanlıklarına, ilgili fakülte dekanlıklarına ve Öğrenci İşleri Direktörlüğüne verilir.

Çift ana dal veya yan dal diploması/sertifikası

MADDE 36 – (1) Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift ana dal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.

(2) Kayıtlı bulunduğu yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yan dal sertifikası verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 37 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında verilen derslerde öğrencilerin değerlendirilmesi yarıyıl içi ve final sınavı olarak iki bölümden oluşur.

(2) İlgili derse ait yarıyıl sonu genel değerlendirmesinde yarıyıl içi değerlendirme puanı %40 ve yarıyıl final sınavı %60 olarak değerlendirilir.

(3) Bir öğrenciye bir günde ikiden fazla final sınavı verilemez. Zorunlu hallerde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında sınav yapılabilir.

(4) Yarıyıl sonundaki final sınavları, normal öğretim programını takip eden ve akademik takvimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır. Yarıyıl sonu sınav programı akademik takvimde öngörülen tarihte ilan edilir. Proje, laboratuvar, atölye, uygulama ve staj dersleri gibi niteliği gereği ilgili yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl sonunda final sınavı yapılır.

(5) Azami öğretim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine uygulanan esaslar şunlardır:

a) Başarısız oldukları bütün dersler için Senato kararı ile iki ek sınav hakkı verilebilir. Ek ders sınavlarına başvuru ücreti, Mütevelli Heyeti tarafından en son belirlenen ders başına kredi ücretinin üçte biridir. Ek ders sınavlarına başvuru ücretini ödeyerek sınavlara katılan ve bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için her yarıyıl ilgili derslere ait öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek kaydıyla üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere her yarıyıl ilgili derslere ait öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek kaydıyla dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise her yarıyıl ilgili derslere ait öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek kaydıyla öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, sınava girme hakkı tanınır.

b) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde GANO’nun 4,00 üzerinden en az 2,00 olmaması nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine Senato kararıyla not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden beş sınav hakkı tanınabilir. Ek ders sınavlarına başvuru ücreti, Mütevelli Heyeti tarafından en son belirlenen ders başına kredi ücretinin üçte biridir.

c) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

ç) Ek sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına ilgili sınav ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Sınav esasları

MADDE 38 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(2) Haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl içi değerlendirme sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen yedi iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

(3) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, yarıyıl içi değerlendirme sınav haklarını ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecek bir tarihte kullanırlar.

(4) Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret kabul edilmez. Yarıyıl sınavlarına girmeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

Bütünleme sınavı

MADDE 39 – (1) Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir.

(2) Devamsızlık sebebiyle başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınav hakkı bulunmaz.

(3) Final sınavında (FF) notu ile başarısız olan öğrenciler ve final sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girebilir.

(4) Bütünleme sınavı ilgili derse ait not değerlendirmesinde final sınavı ile aynı değerlendirme oranına sahiptir.

Yarıyıl sonu ders değerlendirmesi

MADDE 40 – (1) Yarıyıl sonu değerlendirmesi, dersi veren öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 41 – (1) Öğrenciler, yarıyıl içi değerlendirmelerine veya yarıyıl sonu final sınavlarının veya bütünleme sınavlarının sonuçlarına, maddi hata yönünden sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu programın bağlı olduğu dekanlıklara veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olmak kaydıyla itiraz edebilirler.

(2) İtiraz dilekçeleri, ilgili öğretim elemanına gönderilerek üç iş günü içerisinde sonuçlandırılması sağlanır.

(3) İlan edilecek notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ancak ilgili fakülte yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Notlar

MADDE 42 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl içi değerlendirme çalışmaları ve final sınavının sayısal değerlerinden oluşan başarı notu olarak bir harf notu verilir. Ders değerlendirmelerinde bağıl değerlendirme kullanılmaz, doğrudan değerlendirme yöntemi kullanılır.

(2) Harf notlarının yüzlük ve dörtlük sistemdeki puan karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Derecesi                Harf Notu      100’lük Sistemde Karşılığı     Dörtlük Sistem Puanı

Pekiyi                                    AA                          90-100                                  4,00

İyi-Pekiyi                               BA                           85-89                                   3,50

İyi                                          BB                            80-84                                   3,00

Orta-İyi                                  CB                            70-79                                   2,50

Orta                                       CC                            60-69                                   2,00

Şartlı Geçer                            DC                           55-59                                   1,50

Şartlı Geçer                           DD                           50-54                                   1,00

Başarısız                                FF                            00-49                                   0,00

Final Sınavına

Girmedi                                 FG                                -                                         -

Devamsızlık Sebebiyle

Başarısız                                DZ                                -                                         -

(3) Ön lisans ve lisans programlarının Senato tarafından kabul edilmiş müfredatlarında yer alan kredisiz dersler, bitirme projesi dersi, staj dersleri ve iş başında mesleki uygulamalar dersinin başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

Başarı Derecesi              Başarı Notu

Başarılı                                   S

Başarısız                                 F

Not ortalamaları

MADDE 43 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması YANO’su ile GANO’su hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeriyle yarıyıl sonunda alınan harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımıyla elde edilir.

(3) YANO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) GANO, öğrencinin ilgili yarıyıl da dahil olmak üzere o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değişmez, beş veya beşten büyükse ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(6) GANO’ya tekrar edilen dersten alınan en son not katılır.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Kayıt Silme ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mezuniyet notu

MADDE 44 – (1) Öğrencinin, ön lisans veya lisans programından mezun olabilmesi için 16 ncı maddede belirlenen süre içinde ders programında yer alan derslerin tamamından başarılı olması ve GANO’sunun 4,00 üzerinden en az 2,00 olması zorunludur.

Onur ve yüksek onur ile mezuniyet

MADDE 45 – (1) Öğrenimlerini, normal öğretim süresini en çok bir yarıyıl fazlasıyla, disiplin cezası almamış olmak kaydıyla tamamlayan öğrencilerden GANO’su 3,50-4,00 arasında olanlar için yüksek onur, 3,00-3,49 arasında olanlar için onur belgesi düzenlenir.

(2) Çift ana dal programı öğrencileri için ikinci dal programına başladığı yarıyıl; yükseköğretim kurumu içi ve kurumlar arası yatay veya dikey geçiş yapanlar için başlanılan yarıyıl gözetilerek aynı düzenlemeler yapılır.

Diploma

MADDE 46 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans veya lisans programını 16 ncı maddede belirlenen sürede ve 44 üncü madde hükümlerine göre tamamlayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile diploma verilir.

(2) Diplomalarda öğrenim görülen ön lisans veya lisans programının adı ve mezuniyet derecesi belirtilir.

(3) Diplomalarda dekan veya yüksekokul müdürü ile Rektörün imzası bulunur.

Kayıt silme

MADDE 47 – (1) Kayıt silmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,

b) Öğrencinin Üniversiteden kendi isteğiyle ayrılmak istemesi.

(2) Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Üniversiteden kaydı silinen öğrenciye istemesi halinde öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir.

Kayıt dondurma

MADDE 48 – (1) Öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bir veya iki yarıyıl kayıt dondurmasına izin verilir.

(2) Bir öğrenci, birden fazla kayıt dondurma isteminde bulunabilir. Ancak toplam kayıt dondurma süresi dört yarıyıldan fazla olamaz.

(3) Kayıt dondurma süresi, normal ve azami öğretim süresine dâhil değildir.

(4) Kayıt dondurmasına izin verilen öğrenci ilgili yılın öğrenim ücretini yatırmak zorundadır.

(5) Kayıt dondurma talebinin kabul edilmesi için koşullar şunlardır:

a) Derse devam zorunluluğunu yerine getiremeyecek kadar uzun süreli sağlık problemlerinin ortaya çıkması ve bu durumun tam teşekküllü bir hastane tarafından belgelendirilmesi ile başvuru yapılması,

b) Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığının belgelendirilmesi ile başvuru yapılması,

c) Eğitim-öğretim için yurt dışına çıkmak durumu ile hasta refakatçiliği, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet durumlarının belgelendirilmesi ile başvuru yapılması,

ç) Senato tarafından kabul edilmesi koşuluyla diğer öngörülemeyen durumların belgelendirilmesi ile başvuru yapılması,

d) Başvurunun ilgili durumun belgelendirme tarihini takiben en geç bir hafta içerisinde gerçekleştirilmiş olması.

İlişik kesme işlemleri

MADDE 49 – (1) Üniversiteden mezun olarak ya da kaydını sildirerek ayrılan öğrencinin, Üniversitenin ilgili birimlerinden ilişik kesme işlemlerini bizzat yapması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.