22 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30368

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(3) 49 uncu maddenin sekizinci fıkrası ile 56 ncı maddenin ikinci fıkrası, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren doktora ve sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 22/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/9/2016

29825

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/1/2018

30309