22 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30368

YÖNETMELİK

İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesinin yabancı diller yüksekokulu, fakülte ve enstitülerinde yürütülen lisans ve lisansüstü eğitim programlarının yaz öğretimine ilişkin hükümlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enstitü: İbn Haldun Üniversitesindeki ilgili enstitüyü,

b) Fakülte: İbn Haldun Üniversitesindeki ilgili fakülteyi,

c) İHP: İbn Haldun Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programını,

ç) Mütevelli Heyeti: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İbn Haldun Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

e) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: İbn Haldun Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: İbn Haldun Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,

ı) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü: İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

i) Yaz Öğretimi Direktörü: İbn Haldun Üniversitesi Yaz Öğretimi Direktörünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretimi ile İlgili Genel Esaslar

Yaz öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim–öğretim imkânlarını değerlendirerek, eğitim kapasitesinin verimli kullanılmasını sağlamak,

b) Aldıkları derslerden başarısız olan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere imkân tanımak,

c) Üniversite öğrencilerine ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen sürede mezun olma imkânı vermek,

ç) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olmalarına imkân sağlamak, çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin bu programı yürütmelerinde kolaylık sağlamak.

Yaz öğretiminin esasları

MADDE 6 – (1) Yaz öğretimi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile açılır.

(2) Yaz öğretimi; Rektör tarafından üç yıl için seçilecek Yaz Öğretimi Direktörünce planlanır.

(3) Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu; Yaz Öğretimi Direktörü başkanlığında, akademik konulardan sorumlu Rektör yardımcısı ile her fakülte/enstitü yönetim kurulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerden oluşur.

(4) Yaz öğretimi koordinasyon kurulu, yaz öğretiminin amacına uygun ve sorunsuz şekilde yapılmasından Üniversite Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Yaz öğretimi süresi

MADDE 7 – (1) Yaz öğretimi takvimi Senato tarafından belirlenir ve duyurulur.

(2) Yaz öğretiminin süresi yedi haftadan az olamaz.

(3) Yaz öğretiminde derslerin kredisi ders programlarında belirtildiği gibi; haftalık ders saati sayısı ise normal öğrenimdeki haftalık ders saati sayısının iki katıdır.

Dersler

MADDE 8 – (1) Üniversitenin eğitim programlarında yer alan zorunlu dersler, verilmeleri gereken yarıyıllarda açılır ve yaz öğretimine ertelenemez.

(2) Bir eğitim-öğretim biriminin programında yer alan derslerden hangilerinin yaz öğretiminde açılabileceğinin tespitinde; öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri, öğretim elemanlarının yaz öğretimine katılma istekleri ile ilgili bölüm başkanlığının önerileri göz önünde bulundurulur.

(3) Öğrenciler yaz öğretiminde açılmasını talep ettikleri dersler için ilan edilen tarihlerde fakülte ya da enstitülerine başvuruda bulunurlar. Bu başvurular dikkate alınarak açılacak derslerle ilgili karar, Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulunun görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulunca verilir. Açılan derslere kayıt olan öğrencilerin kayıtları danışman onayından sonra kesinleşir. Açılamayan derslere kayıt olan öğrencilere ders ekleme-bırakma döneminin sonuna kadar başka bir derse kayıt olma hakkı verilir, başka ders almak istemeyen öğrencilerin ödedikleri ücretler iade edilir.

Derslerin açılması

MADDE 9 – (1) Yaz öğretimi programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekli öğrenci sayıları; İngilizce hazırlık ve lisans programlarında en az on, lisansüstü programlarında en az üç kişidir. Ancak fakülte/enstitü yönetim kurulunun gerekçeli teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile açılması ilan edilmiş olan derslerin bazıları lisans programlarında en az yedi, lisansüstü programlarında ise en az iki öğrenci ile açılabilir. Öğrenci sayısı İngilizce hazırlık programında on beş kişiyi, lisansta otuz kişiyi aşmadıkça yeni şube açılmaz.

(2) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler, lisans programlarında ilgili bölümlerin, lisansüstü programlarında ise ilgili enstitü anabilim dallarının görüşü alındıktan sonra fakülte/enstitü yönetim kurullarının onayı ile en geç bahar dönemi sınav notlarının ilan edildiği günü takip eden beş gün içinde belirlenir. Belirlenen dersler, Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinleşir ve ilan edilir.

(3) İHP için açılacak yaz öğretimi, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yaz Öğretiminde Derse Yazılma, Değerlendirme ve Devam Zorunluluğu

Derse yazılma

MADDE 10 – (1) Derse yazılmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yaz öğretiminde öğrenci üç dersi geçmemek üzere en fazla 24 AKTS’lik ders alabilir.

b) Yaz öğretiminde açılacak derslere kayıt isteğe bağlıdır. Öğrenciler alt yarıyıllardan daha önce almadıkları veya alıp da başaramadıkları dersler öncelikli olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre ders alabilir.

c) İlk iki yarıyıldaki Üniversite derslerini tamamlayamayan öğrenciler, öncelikle bu eksiklerini tamamlayacak şekilde ders seçimi yapar.

ç) Bitirme ödevi/projesine ve tez dersine yaz öğretiminde kayıt olunmaz.

d) Yaz öğretiminde geç kayıt süresi derslerin başladığı haftadır. Bu süre içinde öğrenciler ders ekleme ve bırakma yapabilirler. Dersten çekilme, dördüncü haftanın sonuna kadardır.

e) Öğrenciler, yaz öğretiminde kaydoldukları halde açılamayan dersleri, eşdeğerliği, dili ve kredi yükü göz önünde bulundurularak, fakülte/enstitü yönetim kurulunun izniyle diğer üniversitelerden alabilir.

f) İlişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamaz. İlişik kesme işleminden önce kayıt yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.

(2) Yaz öğretimine diğer üniversitelerin öğrencileri de özel öğrenci olarak katılabilir. Bu öğrencilere, yaz öğretimi sonunda aldıkları derslerdeki başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu öğrenciler, Üniversite öğrencilerine tanınan öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Değerlendirme

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde alınan derslerdeki başarı durumu, ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.

(2) Yaz öğretiminde alınan notlar not çizelgesinde yaz dönemi başlığı altında gösterilir, yaz dönemine ait not ortalaması yarıyıl not ortalaması olarak hesaplanır ve genel not ortalamasına dâhil edilir.

(3) Yaz öğretiminde diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin başarı notları, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başarı notunun lisansta en az (CC), yüksek lisans ve doktorada en az (BB) olması gerekir. Bu notların altındaki başarı notları (FF) olarak değerlendirilir.

(4) Yaz öğretimine katılan İHP öğrencilerinin başarı durumları, ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminde, derslere devam zorunludur. Tekrarlanan bir dersin devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) Güz ve bahar dönemlerinde olduğu gibi yaz öğretiminde de ders ve uygulamalara lisans programlarında en az %80, lisansüstü programlarında en az %70 oranında, İHP’de en az %90 oranında devam zorunluluğu vardır.

Ek sınav ve sınırsız sınav

MADDE 13 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile 20/9/2017 tarihli ve 30186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İbn Haldun Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen azami süre sonundaki iki ek sınav hakkı yaz öğretimi sınav döneminde kullanılamaz.

(2) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler kayıt yaptırmak koşulu ile yaz öğretimi sonu sınavına girebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ücretler ve İzinler

Ücret

MADDE 14 – (1) Yaz öğretiminde öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri ücret Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve duyurulur.

(2) İHP’de, başlangıç düzeyinde başlamış, kayıt yaptırarak öğrenimine devam etmiş ve bütün kurları başarı ile tamamlamış olan öğrencilerden birinci yılın sonunda yaz öğretimi ücreti alınmaz.

(3) Derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde dersten çekilen öğrenciye o ders için ödemekle yükümlü olduğu ücretin % 25’i kesilerek ödediği ücretten geriye kalan tutar iade edilir.

Öğretim elemanlarının ücret ve izinleri

MADDE 15 – (1) Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına güz ve bahar yarıyıllarında o yıla ait ders yükünü tamamlamış olmak şartı ile maaşlarına ek olarak ek ders ücreti verilir. Ek ders ücretinin miktarı, ilgili mevzuat hükümlerine göre her yıl Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Yaz öğretiminde görev alan öğretim elemanları yıllık izinlerini yaz öğretimi dışında kalan haftalarda kullanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.