21 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30367

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle akademik yıl izni için başvurabilirler. Öğrencinin, askere alınması, göz altına alınması, tutuklanması veya mahkumiyeti durumunda; söz konusu durumun meydana gelmesinden veya bitiminden itibaren iki ay içerisinde başvurması halinde; 25 inci maddede belirtilen izin süreleri ile sınırlı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, bu durumun başlangıcından itibaren izinli sayılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/9/2013

28757

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/11/2014

29164

2-

3/5/2015

29344

3-

25/8/2015

29456

4-

13/7/2016

29769

5-

23/6/2017

30105