21 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30367

YÖNETMELİK

İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma alanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışman: Merkezde görevlendirilmiş ilgili akademik personeli,

b) Merkez (REDAM): İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

d) Stajyer öğrenci: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ya da klinik psikoloji alanında lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,

e) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1)  Merkezin amacı; Üniversitede öğrenimine devam eden hazırlık, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile idari ve akademik personelin yaşamış olabileceği duygusal, zihinsel ve sosyal sorunlar karşısında onlara yardım etmek ve sosyal destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 a) Sağlıklı insan modelinden hareket ederek, öğrencilerin var olan içsel potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayarak, bu güçlerini var olan kaynakları en iyi seviyede kullanarak, kendilerini gerçekleştirmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardım etmek.

b) Öğrencilerin genç ve yetişkinlik dönemlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar konusunda eğitim ve farkındalık yaratmak.

c) Öğrenci merkezli yaklaşımı temel alarak, akademik başarı ve gündelik sorunlarıyla ilgili olarak öğrencilerin ilişki içerisinde bulunduğu öğretim üyeleri, idari personel, yurt müdürleri ve öğrenci ailelerine eğitim vermek, bu kişilere müşavirlik hizmetleri sunmak.

ç) Gündelik yaşamında sorun yaşayan ve zorlanan öğrenciler için bireysel danışmanlık hizmetleri vermek, gerektiğinde öğrencileri daha ileri düzeyde yardım alabileceği kurum ve kişilere yönlendirmek.

d) Merkeze gelen öğrencileri tanımak, sorunlarına daha net bir bakış açısı getirmek, iyileştirme planı hazırlamak ve ihtiyaçlarını belirlemek için psikolojik testler, ölçekler, tarama anketleri, test dışı teknikler kullanmak. Psikolojik test kullanarak değerlendirmeyi bu alanda eğitim almış psikolojik danışmanlar ve psikologlar vasıtasıyla yapmak.

e) Öğrencilere sunulacak hizmetleri, sorunun doğasına bağlı olarak, bireysel görüşmeler, bireysel rehberlik ya da grup danışmanı ve grup rehberliği formatında yürütmek.

f) Merkezde çalışan uzmanlarca tüm öğrenci profili hedef alınarak, öğrencilerin entelektüel, duygusal, sosyal, milli ve manevi ihtiyaçlarını göz önüne alarak onlara eğitim, seminer ve psiko-eğitim programları hazırlamak.

g) Öğrencilerin kendilerini daha üst düzeyde eğitmeleri, başarılarını arttırmaları ve sanat, spor alanlarında kendilerini geliştirmeleri için Üniversite içindeki ya da dışındaki kaynakları belirlemek, gerektiğinde bu kaynaklarla iletişime geçerek öğrencilerin bu kaynakları kullanmasını sağlamak.

ğ) İleri düzeyde ruh sağlığı sorunları yaşayan öğrencileri, tedavi ve takibinin sağlanabilmesi için ilgili psikiyatrist-hekimlere yönlendirmek, bu hekimlerle işbirliği içerisinde, gerektiğinde eş zamanlı olarak bu öğrencilere psiko-sosyal destek sağlamak ve bu öğrencilerin tedavisini izleyerek, izleme çalışması yapmak.

h) Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmak için uyum çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek vermek.

ı) Ülkemize ve Üniversiteye yeni gelen uluslararası öğrencilere uyumlarını kolaylaştıracak sosyo-kültürel eğitim ve etkinlikler düzenlemek, belli aralıklarla gözlem, görüşme ve anketler yapmak, onların ihtiyaçlarını ve sorun alanlarını belirlemeye çalışmak ve bunların giderilmesi için yetkililere bilgi vermek ve sorunların çözümüne katkı sağlamak.

i) Merkezde yapılan çalışma ve eğitimleri değerlendirmek amacıyla memnuniyet anketleri düzenlemek ve buna göre yeniden yapılanma sağlamak.

j) İhtiyaç duyulduğunda ve talep edildiğinde Üniversite personeline yönelik eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlemek.

k) Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak ve son gelişmeleri takip etmek için yapılan ulusal/uluslararası bilimsel toplantı, konferans, kongre, sempozyum ve eğitim gibi faaliyetleri takip etmek ve katılmak.

l) Tüm görüşmeleri, yazışmaları, iletişim biçimlerini bireylerin mahremiyetine zarar vermeyecek şekilde, gizlilik ilkesine bağlı kalınarak yapmak, bireyden elde edilen tüm sözlü ve yazılı bilgileri, test ve anket sonuçlarını, arşiv bilgilerini gizli kayıtlar olarak tutmak ve saklamak.

m) Rehberlik ve psikolojik danışma alanında eğitim alan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin öğretim üyelerinin denetiminde ve onların istekleri doğrultusunda, öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaları ve deneyim kazanmaları için ortam ve şartlar oluşturmak.

n) Merkez bünyesinde bir gönüllülük birimi kurarak, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin, kamu ve özel kurumlarda haftanın belli günlerinde gönüllü olarak çalışmasını, kamu ve özel kurumlar arasında bir bağlantı görevi yapmasını sağlamak, toplumda gönüllülük kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1)  Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Rektör tarafından görevden alınabilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Birimlerde bireysel rehberlik, danışma ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin amacına uygun olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili olarak birimlerin çalışanlarını denetlemek.

b) Merkezde sunulacak hizmetlerin en üst düzeyde bilimsel verilere dayanarak, kültürel değerleri ve öğrenci ihtiyaçlarını da göz önüne alarak hazırlanmasını ve yapılmasını sağlamak.

c) Merkezin bir yıllık çalışma ve değerlendirme raporlarını ve istatistiklerini her yıl Ocak ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunmak.

ç) İdari ve akademik toplantılarda Merkezi temsil etmek.

d) Merkezde çalışan idari personelin ve uzmanların yıllık ve idari izinlerini düzenlemek ve onaylamak.

e) Merkezde çalışanlar arasında uyum ve birlikteliğin sağlanması için destek olmak. Merkezde çalışan uzmanların profesyonel gelişimlerini desteklemek, bilgi alışverişinde bulunulması ve profesyonel konularda ekip çalışmasının etkili olabilmesi için haftalık toplantılar düzenlemek.

f) Yönetim Kuruluyla beraber, Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, gerekli görülen durumlarda çalışanlar arasında rotasyon yapmak.

g) Rektörlük ve idari birimlerin isteği doğrultusunda öğrenci ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve etkililiğinin artırılmasına yönelik çalışmaları yönlendirmek ve geleceğe yönelik planlamaları gerçekleştirmek.

ğ) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak birimlerin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

h) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak birimlerin kadro ihtiyaçlarını mevcut stratejilere göre planlamak ve gerekçeleriyle beraber Rektörlüğe bildirmek.

ı) Merkeze alınacak uzman adaylarının ilgili mevzuat çerçevesinde seçimlerini gerçekleştirerek, seçilen personel adaylarını Yönetim Kurulunda görüştükten sonra Rektörlüğe bildirmek.

i) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını ve görev alanlarını ve çalışma takvimini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

j) Merkezde çalışan personelin, mesleki alanlarından seçilen bir öğretim üyesinden danışmanlık almalarını sağlamak, danışmanlık süresini planlamak ve işleyişini denetlemek.

k) Gerekli gördüğü durumlarda ve ihtiyaç halinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğretim üyelerinin, araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Merkezde görevlendirilmesi için çalışmalarda bulunmak. Üniversitede hizmet içi eğitim, seminer ve bilgilendirici toplantılar düzenlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil 5 kişiden oluşur. Müdür dâhil, üyelerin en az üçü rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Diğer üyeler de Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir. Süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

 MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

b) Merkezde sunulan hizmetlerin öğrenci ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çeşitlendirilmesine ve etkililiğinin artırılmasına destek sağlamak.

c) Gelecekte verilmesi planlanan yeni hizmetlerin planlamasını yapmak.

ç) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler belirlemek.

d) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını ve faaliyet alanlarını belirlemek.

e) Merkezin kadro ihtiyaçlarının planlanmasını yapmak ve çalışan personelin danışmanlık alma gereksinimlerinin karşılanması konusunda destek sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çeşitli birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.