20 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30366

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Muafiyet sınavı; öğrencilerin ortak zorunlu yabancı dil dersinden ve zorunlu hazırlık sınıfından muaf olmaları için öğretim yılı başında açılan bir sınavdır. Bu sınavın uygulama esasları, Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Üniversitenin yahut kamu kurum ve kuruluşlarının organize ettiği bilimsel, sosyal, sportif ya da sanatsal etkinliklere iştirak etmek isteyen öğrenci, izinli sayılmasını talep etmek üzere resmi belgelerini ibraz etmek suretiyle etkinlikten en az on beş gün önce birimine müracaat eder. Birim yönetim kurulunca başvurusu kabul edilen öğrenci, organizasyonun devamı süresince izinli sayılır ve ilgili karar, öğrencinin kayıt yaptırdığı dersleri veren öğretim elemanlarına bildirilir. Öğrencinin izinli sayıldığı süre, öğretim elemanları tarafından devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Açıköğretim programları ve uzaktan öğretim programları hariç, aynı anda aynı düzeyde örgün iki yükseköğretim programına kayıt yaptırdığının belirlenmesi.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/10/201

28792

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/5/2015

29370

2-

18/11/2015

29536

3-

30/6/2016

29758

4-

31/7/2017

30140