20 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30366

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/2014 tarihli ve 28915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın teklifi, anabilim dalı kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı görevlendirilebilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/2/2014

28915

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/11/2015

29536

2-

9/5/2017

30061

3-

19/6/2017

30101