20 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30366

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yabancı dil hazırlık eğitiminde devam eden öğrencilerin dönem içinde katıldıkları sınavların genel başarı puanına katkı oranları ile yeterlik sınavına girme koşulları Yüksekokul Yönetim Kurulu veya Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı, birinci fıkrasının (b) bendinin 4 üncü alt bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hazırlık programı başarı notları”

“4) F6: Dönem içinde yeterlilik sınavına girme koşullarını yerine getirmediği için yeterlik sınav hakkı yoktur.”

“(2) Bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; hazırlık programı başarı notunun A1, A2, A3, B1, B2, B3 ve C1 notlarından biri olması gerekir. F1, F2, F3 ve F6 notlarından birini alan öğrenci başarısız sayılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/8/2016

29796