19 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30365

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ÇAP: Çift Ana Dal Programını,

c) Değişim programı: Yurt içi veya yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

ç) DÜİYES: Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

d) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,

e) GNO: Genel not ortalamasını,

f) Hazırlık sınıfı: Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını,

g) İlgili yönetim kurulu: Doğuş Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,

ğ) Meslek Yüksekokulu (MYO): Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarını,

h) Mütevelli Heyeti: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Ortalama ders AKTS kredi yükü: Ders programında tüm yarıyıllardaki ders AKTS kredi yüklerinin toplamının, toplam yarıyıl sayısına bölümünden çıkan sonucu,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,

k) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,

m) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,

n) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,

o) ÜYK: Doğuş Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ö) Yan dal: Yan dal programını,

p) Yarıyıl ders AKTS kredi yükü:  Ders programında ilgili yarıyıldaki staj dışındaki toplam AKTS kredi yükünü,

r) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 11 – (1) YÖK tarafından tanınan başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, disiplin cezası almamış olmak koşuluyla, Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumunun kararları çerçevesinde Üniversitenin programlarına özel öğrenci olarak kayıt olabilir. Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak belirlenen öğretim ücretini öderler.

(2) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

(3) Özel öğrenciler en fazla ilgili programın ortalama AKTS kredi yükü kadar ders alabilir. Bu öğrencilere aldıkları ders ile başarı notlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler, Üniversitenin diplomasını alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, Üniversitenin idari ve akademik kurallarına uymak zorundadır.

(4) Özel öğrenciler, bu statüde ders aldıktan sonra Üniversiteye yatay geçiş yapmaları halinde; Üniversitede alıp da başarılı oldukları derslerden sadece geçiş yapmadan önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunca kabul edilen ve not belgelerinde yer alan derslerin kredisinden yararlanabilir.

(5) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

(6) Üniversite programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrenci, özel öğrenci olarak ders aldığı programın yanı sıra Üniversitedeki programından da ders almayı sürdürebilir. Özel öğrenci olarak ders alınan dönemler normal öğretim süresinden sayılır. Özel öğrenci olarak alınacak dersler danışman ile birlikte belirlenir ve dönüşte intibakları, ilgili yönetim kurulunca, ilgili mevzuat çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen muafiyet ve intibak işlemlerine ilişkin esaslara göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mezun olabilmek için tüm derslerinden başarılı olan, ancak staj yükümlülüklerini tamamlayamayan öğrenciler, staj için bir kredi ücreti yatırarak kayıt yenilemek zorundadırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumlarının ders başarı durumuna etkisi ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında açıklanır ve öğrencilerin devam durumları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Daha önce alınmış ve devamsızlık (IA) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz.

(2) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

(3) Hangi gerekçeyle olursa olsun, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde bir dersin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, kayıtlı bulundukları programların ders programlarında belirlenen sıraya göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Önceki yarıyıllarda devamsızlık nedeniyle başarısız olunan ve/veya hiç alınmayan derslerin izleyen yarıyıllarda öncelikle alınmaları gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenciler ilk iki yarıyıla ait dersler ile daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan ve/veya alınıp devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersleri bırakamaz veya bu derslerden çekilemezler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Stajlar

MADDE 24 – (1) Staj yapılması zorunlu olan programlarda stajlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ek eğitim öğretim süresi, İngilizce hazırlık programında geçirilen süre; kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi ve öğretim süresiyle ilgili her türlü konu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre düzenlenir.

(2) Bir öğrencinin programa başlamasından itibaren kayıt yaptırdığı yarıyıl sayısı, o öğrencinin normal yarıyılını gösterir. Kayıt yaptırılan yarıyıl sayısı öğrencinin kayıtlı bulunduğu programın toplam yarıyıl sayısından fazla olamaz. Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen ya da muaf olduğu dersler bulunan bir öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl, o öğrencinin normal yarıyılı sayılır. ”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2015

29326

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/8/2015

29459

2-

15/1/2016

29594

3-

8/11/2016

29882

4-

18/3/2017

30011