19 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30365

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/2016 tarihli ve 29888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite içindeki aynı veya başka bir enstitü anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilgili enstitü lisansüstü programına başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim ya da anasanat dalının olumlu görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen kabul koşullarına uygunluğu enstitü yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumlarının ders başarı durumuna etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında açıklanır ve öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir. Daha önce alınmış ve devamsızlık (IA) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz.

(2) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

(3) Hangi gerekçeyle olursa olsun, birinci fıkrada belirtilen şekilde bir dersin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Öğretim planında yer alan tüm kredili derslerini alarak devam koşullarını sağlamış ve tek ders dışındaki derslerinden başarılı olmuş veya tüm derslerini başarmasına rağmen bu Yönetmelikte öngörülen not ortalamasını sağlayamamış öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini müteakip akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan veya bu Yönetmelikte öngörülen azami süreleri aşmış öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm şartları dört yarıyıldan önce sağlayan öğrenci mezuniyete hak kazanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Tezli yüksek lisans programına devam edenler aynı alandaki tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezli yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezli programda geçirilen süre tezsiz programda geçirilmiş sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek ve 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak koşulu ile aynı alandaki tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezsiz programda geçirilen süre tezli programda geçirilmiş sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Dönem sonu itibari ile öğretim planında yer alan tüm derslerini ve seminer dersini tamamlama durumuna gelecek öğrenciler, Yeterlilik Sınavı İçin Bireysel Çalışma dersine kayıt yaparak akademik takvimde ilan edilen tarihte yeterlilik sınavına girebilirler. Dönem içerisinde aldığı derslerden ya da seminer dersinden başarısız olan öğrenciler ile bu Yönetmelikte belirtilen not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler, Yeterlilik Sınavı İçin Bireysel Çalışma dersinden de başarısız olmuş sayılırlar.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı konusunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 52 – (1) İlgili enstitü yönetim kurulu kararı ile;

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen,

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alan,

c) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılan,

ç) Özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırmış olup azami iki yarıyıl eğitim süresini tamamlamış ve/veya ilgili lisansüstü programda verilen derslerin %50’sini tamamlamış,

d) Ders, proje, tez, yeterlik sınavı, tez önerisi aşamalarının herhangi birinden ilgili mevzuatta tanımlanmış bulunan azami süreleri doldurmuş ancak başarılı olamamış,

öğrencilerin kayıtları silinerek Üniversite ile ilişikleri kesilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/11/2016

29888

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/6/2017

30099