19 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30365

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/6/2013 tarihli ve 28686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili İngilizce olan bölümlerine kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyesi Seviye Tespit Sınavı, yeterliliği ise her eğitim-öğretim yılı başında yapılan DÜİYES ile belirlenir.

(2) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan DÜİYES’e, Seviye Tespit Sınavı sonucu Avrupa Ortak Diller Çerçevesi B1 Düzeyi ve üzeri olan Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanmış yeni öğrenciler, bu Yönetmelik ile imkân tanınanlar ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler girebilir. Bu sınavda başarılı bulunan öğrenciler kabul edildikleri eğitim programlarına başlarlar.

(3) DÜİYES’te yeterlik ölçütü 100 üzerinden en az 60’tır. Sınav sonuçları ‘başarılı’ ya da ‘başarısız’ ibareleriyle açıklanır. Sınavda başarılı olamayanlar hazırlık programına alınırlar.

(4) Lisansüstü eğitim öğrencilerinin İngilizce bilgi düzeyleri ilgili enstitü ve hazırlık programı iş birliği ile belirlenir ve DÜİYES ile ölçülür.

(5) DÜİYES’in geçerlilik süresi beş yıldır. DÜİYES’te başarılı olduktan sonra herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencilerden beş yıl içinde yeniden Üniversitenin İngilizce programlarına yerleştirilip kayıt yaptıranlar DÜİYES’ten muaf tutulurlar. Bu öğrenciler için DÜİYES’i alıp başarılı oldukları tarih esas alınır. Üniversitenin İngilizce programlarında okuyup mezun olmuş olan öğrenciler için ise muafiyet süresi mezuniyet tarihi ile başlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfından almış olduğu başarı belgesine istinaden hazırlık sınıfı muafiyeti kararı Üniversitenin yabancı diller biriminin kararı ile kabul edilebilir. Belgenin hak edildiği tarihten itibaren beş yıl geçmemiş olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Hazırlık Programı, sırasıyla Temel, Orta ve Orta-Üstü olmak üzere üç düzeyden oluşur. Eğitim-öğretim yılı başında yapılan Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler bu seviyelere yerleştirilir.

(2) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyılda bu düzeylerin tümünde eğitim yapılabilir.

(3) Yaz öğretimi, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Orta-Üstü düzeyi başarı ile tamamlayıp DÜİYES’te başarısız olan öğrencilere Fakülte Öncesi Programı açılabilir. Fakülte Öncesi Programı bir düzey grubu değildir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Öğrenciler, Hazırlık Programında ders ve uygulamaların en az %85’ine katılmakla yükümlüdürler. Sağlık kurumlarından alınan sağlık raporu ve kabul edilebilir nitelikteki sair belgeler mazeret olarak değerlendirilebilir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılır ve düzey sonu sınavlarına giremezler. Bu durumdaki öğrenciler devamsız oldukları düzeyi tekrar ederler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyetince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.

(2) Burslar ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) İki akademik yılın sonunda başarılı olamayıp ilgili mevzuat hükümlerine göre tanınan haklarını kullanarak sonraki dönemlerde girdikleri DÜİYES veya muadili olan sınavlarda başarılı olan öğrenciler eğitimlerine başladıklarında, ilgili mevzuat çerçevesinde burslarından yararlanmaya devam ederler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bulunduğu düzeyde başarılı olan öğrenciler bir sonraki düzeye geçme hakkını kazanırlar.

(5) Bulunduğu düzeyde başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları düzeyi tekrar ederler.

(6) DÜİYES’e girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen programa devam edebilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Yarıyıl içinde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini gerekli belgelerle birlikte en geç üç iş günü içinde Üniversitenin Yabancı Diller Birimine yazılı olarak bildirdikleri takdirde, bu öğrenciler, söz konusu birimin kararı ile mazeret sınavına alınabilirler. Mazeret sınavının yapılış şekli söz konusu birimce belirlenir.

(2) DÜİYES için mazeret sınavı düzenlenmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt dondurma ve izinli sayılma işlemleri, 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde iki yılın sonunda başarılı olamayan Hazırlık Programı öğrencilerine DÜİYES hakkı verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/6/2013

28686