18 Mart 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30364

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (ASAUM)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/11/1996 tarihli ve 22810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği (ASAUM)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkez Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile ilgili bilim dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından Fakülte Kurulları tarafından Ziraat, Fen ve Veteriner Fakültelerinden seçilecek dörder öğretim üyesinden oluşur.”

“Merkez Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile Merkez Kurulu tarafından Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri arasından seçilecek üç üye, Fen, Veteriner ve Ziraat Fakülteleri Merkez Kurulu temsilcileri arasından seçilecek üç üyeden oluşur.”

“Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Merkez Müdürü; Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

Merkez Müdürü, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar. Müdür yardımcısının görevi, Merkez Müdürünün görev süresinin sona ermesiyle biter.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.