14 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30360

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE

BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında TFRS 9 uygulamasını ve bu uygulamaya ilişkin 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin uygulanması kapsamında tanınan geçiş süreci uygulamasını tercih eden bankalar tarafından, birinci fıkrada yer alan özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler tablosu ile konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler tablosundaki, Çekirdek Sermaye Toplamı, Ana Sermaye Toplamı (Ana Sermaye= Çekirdek Sermaye + İlave Ana Sermaye), Toplam Özkaynak (Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı) satırları ile sermaye yeterliliği oranlarına ilişkin satırlarda bahse konu geçiş süreci hükümleri uygulanmış tutarlar/oranlar gösterilir ve bu bilgi dipnotlarda ve kendi internet sayfalarında açıklanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“TFRS 9 uygulayan bankalara ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesini uygulayan bankalarca aşağıdaki hususlar açıklanır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2012

28337

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/4/2014

28983

2-

19/8/2015

29450

3-

20/1/2016

29599

4-

23/10/2015

29511

5-

28/2/2017

29993

6-

18/7/2017

30127

7-

20/9/2017

                30186 Mükerrer