14 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30360

YÖNETMELİK

İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İstanbul Medipol Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemi olup öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve bunlara benzer etkinliklerin tümünü gösteren değeri,

ç) Bilimsel hazırlık: Lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlardan alan öğrenciler ile farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların, eksikliklerini gidermek için iki yarıyılı aşmayacak eğitimi,

d) Bütünleşik doktora: Üniversitenin lisans programlarının ilk dört yarıyılını başarı ile tamamlayanların öğrenimlerinin doktora programı ile kesintisiz olarak birleştirildiği ve süreklilik gerektiren programı,

e) Bütünleşik yüksek lisans: Üniversitenin lisans programlarının ilk dört yarıyılını başarı ile tamamlayanların öğrenimlerinin, yüksek lisans programı ile kesintisiz olarak birleştirildiği ve süreklilik gerektiren programı,

f) Danışman: Ders seçimi ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik çalışması dönemlerinde öğrenciye rehberlik etmek üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

g) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

i) GMAT: Uluslararası sınavlardan biri olan Graduate Management Admission Test sınavını,

j) GRE: Uluslararası sınavlardan biri olan Graduate Record Examinations sınavını,

k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

l) Kredi saat: Bir yarıyıl devam eden bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı, haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısı ve haftalık saha veya atölye çalışma saatinin 1/4’i toplanarak hesaplanan değeri,

m) Müdür: Enstitü müdürünü,

n) Mütevelli Heyeti: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ö) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyen ve her bir dönem ders/dersleri almak üzere başvurarak bu statüde kabul edilen öğrencileri,

p) Program: Bir anabilim/anasanat dalına bağlı olarak açılmış bulunan eğitim programını,

r) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,

s) Senato: İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunu,

ş) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,

t) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,

u) Yarıyıl: Resmî tatil günleri ve sınav günleri hariç en az yetmiş iş gününü kapsayacak biçimde Senato tarafından her akademik yılın başlamasından önce belirlenen güz, bahar ve yazdan oluşan eğitim ve öğretim sürelerini,

ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviyesi Tespit Sınavını,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

y) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleği ile ilgili konularda kapsamlı bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredi saatinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. AKTS değerinin toplamı 60’dan az olmamalıdır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ve ikinci lisansüstü öğretimi olarak da yürütülebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir. ALES istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(2) ALES puanı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans genel not ortalamasının %50’si ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavında ve/veya mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %50'si genel başarı notunu oluşturur.

(3) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu değerlendirilir. Başarı sıralamasında ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun %30'u dikkate alınır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular, ilanda belirtilen süre içerisinde istenen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

Değerlendirme jürisi

MADDE 6 – (1) Enstitü yönetim kurulu, tezsiz yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından en az üç asıl, bir yedek üyeli jüri oluşturur. Jüri, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 8 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini danışman olarak belirler ve en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Danışman önerisi ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) Öğrencinin gerekçeli danışman değişikliği istemi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi de dikkate alınarak enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışmanın bir öğrencinin danışmanlığından çekilme istemi de aynı şekilde karara bağlanır.

Dönem projesi ve yeterlik sınavı

MADDE 9 – (1) Dönem projesi dersi başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin verildiği yarıyılda, bu derse kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Dönem projesinin değerlendirilmesi ve yeterlik sınavı, tezsiz yüksek lisans yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca önerilen üç asıl, iki yedek öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans mezuniyeti ve diploması

MADDE 10 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitünün belirlediği belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliğini kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programında öğrenci ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan eşdeğeri bir puan almak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezunu adayların başarı sıralamasında ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %30'u dikkate alınarak başarı notu oluşturulur.

(4) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin anabilim/anasanat dallarına lisansüstü öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu değerlendirilir. Başarı sıralamasında lisans mezuniyet not ortalamasının %50'si ve yazılı sınav ve/veya mülakat sonucunun %50'si dikkate alınarak başarı notu oluşturulur.

Bütünleşik yüksek lisans başvurusu

MADDE 13 – (1) Üniversitenin dört yıl süreli lisans programlarına kayıtlı olup yüksek lisans bütünleşik programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lisans eğitiminin ilk dört yarıyılını başarı ile tamamlamış olmak,

b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu GANO en az 2,91/4,00 veya eşdeğeri olmak ya da sınıfında GANO’ya göre ilk üç dereceye girmiş olmak,

c) Anabilim/anasanat dalı tarafından yapılan mülakatta en az 60 puan alarak, başarılı olmak.

(2) Bütünleşik programa devam eden öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve 12 nci maddedeki koşulları sağlamaları durumunda yüksek lisans programlarına intibakları yapılır.

Değerlendirme jürisi

MADDE 14 – (1) Enstitü yönetim kurulu tezli yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından üç asıl, bir yedek üyeli jüri oluşturur. Jüri, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet koşullarını erken tamamlayan öğrenciler, asgari üç yarıyıl sonunda mezun olabilirler.

Tez danışmanı ataması ve danışman değişikliği

MADDE 16 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin öncelikle kayıtlı bulunduğu anabilim dalı öğretim üyeleri arasından veya yoksa Üniversite kadrosunda bulunan ilgili alandaki öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atar. Öğrenci danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.

(2) Üniversite kadrosunda ilgili alanda öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili alanda bir öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin gerekçeli danışman değişikliği talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi de dikkate alınarak enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır. Danışmanın, bir öğrencinin danışmanlığından çekilme talebi de aynı şekilde karara bağlanır. Danışman değişikliği talebi tez aşamasında olursa hem danışmanın hem de öğrencinin onayı alınmak zorundadır.

(4) Tez danışmanın herhangi bir biçimde Üniversitedeki görevinden ayrılması veya bir yıldan daha uzun süreyle il dışında görevlendirilmesi durumunda, enstitü yönetim kurulu süreç tamamlanıncaya kadar danışmanlığı devam ettirebilir veya yeni bir danışman atayabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan öğrenci, tezini tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde tez, gerekçesiyle birlikte, karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Üniversite içinden ve dışından birer yedek üye de atanır.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(5) İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. Tez savunma sınavının yapılamama nedenleri incelenir ve en geç on beş gün içerisinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin tekrar toplanamaması halinde yeni bir jüri oluşturulur.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir, dinleyicilere kapalı olarak alınan bu kararı öğrenciye ve dinleyicilere açıklar. Karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde, düzeltmeleri yapılan tezi, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Yüksek lisans tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve ilgili programın bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 18 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını ve dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu, talep durumunda, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için ise tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 19 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeteneğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir. Söz konusu yeniliğin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora derslerinden, yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz ve transferi yapılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans ve doktora programına kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(7) Hazırlık sınıfları hariç normal süresi olarak 10 yarıyıl lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

Başvuru ve kabul

MADDE 20 – (1) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Tezli yüksek lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmak,

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakültelerinin hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 puana sahip olmak,

c) Lisans derecesiyle başvuranlar için en az 3,00/4,00 ya da eşdeğeri lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puana sahip olmak,

ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS)’ndan en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olmak,

d) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olmak şartıyla tezsiz yüksek lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmak.

(2) Temel tıp puanı; TUS/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları sonucunda elde edilir.

(3) Doktora programına başvuracak adayların YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alması veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından buna denk puan alması zorunludur.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayların temel tıp puanı veya ALES puanının %50'si, mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunun %30’u dikkate alınarak başarı sıralaması yapılır.

Bütünleşik doktora başvurusu

MADDE 21 – (1) Üniversitenin hazırlık sınıfı hariç en az on yarıyıl süreli eğitim ve öğretim veren fakültelerinin öğrencilerinden doktora/sanatta yeterlik bütünleşik programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lisans eğitiminin hazırlık sınıfı hariç en az ilk dört yarıyılını tamamlamış olmak,

b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu GANO’nun en az 3,13/4,00 olması ya da sınıfında GANO’ya genel not ortalamasına göre ilk üç dereceye girmiş olmak.

(2) Bütünleşik programda, başvuru dönemindeki sınıf başarı düzeyi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla birinci fıkranın (b) bendindeki kriterler açılan programa özgü olarak değiştirilebilir.

(3) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve 20 nci maddedeki şartları sağlamaları kaydıyla doktora programlarına intibakları yapılır.

Değerlendirme jürisi

MADDE 22 – (1) Enstitü yönetim kurulu, doktora başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat yapmak üzere, enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından üç asıl, bir yedek üyeli jüri oluşturur.

(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 23 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç olmak üzere yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için ise altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerin sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği

MADDE 24 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Danışman, öncelikle öğrencinin kayıtlı bulunduğu anabilim dalı öğretim üyeleri arasından veya yoksa Üniversite kadrosunda bulunan ilgili alandaki öğretim üyeleri arasından, anabilim dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Üniversite kadrosunda ilgili alanda öğretim üyesi bulunmaması halinde başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili alanda bir öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden atanabilir.

(4) İlgili program disiplinler arası ise, danışman tercihen o alanla ilişkili lisansüstü eğitim programında ders veren öğretim üyeleri arasından atanır.

(5) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, danışman atamaları kurumlar arasında yapılan protokolle belirlenir.

(6) Doktora tez danışmanının herhangi bir biçimde Üniversitedeki görevinden ayrılması veya bir yıldan daha uzun süreyle il dışında görevlendirilmesi durumunda, enstitü yönetim kurulu süreç tamamlanıncaya kadar danışmanlığı devam ettirebilir veya yeni bir danışman atayabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin alanı ile ilgili temel konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yenilikçilik gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Sınav tarihleri, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde, bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını önerebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 26 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışman olması durumunda bu danışman, dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 27 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olabilir; dinleyiciler tez önerisine katkıda bulunabilir.

(2) Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu danışmanına verir ve bu öneri sözlü savunma tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu öneriyi salt çoğunlukla kabul veya reddeder. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, danışmanının ve/veya tez konusunun değiştirilmesini isteyebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve izleyen dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir.

(6) Tez çalışma raporu üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 28 – (1) Tez çalışması başarılı bulunup kabul edilen öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlandırılabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulmuş olması gerekir.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrencinin, tezini jüri önünde savunabilmesi için varsa Senato tarafından kabul edilmiş ve ilan edilmiş yayın ve diğer şartları yerine getirmesi gerekir.

(4) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere, tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanır. Tez jürisi, öğrencinin tez izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesi ile en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesi ve iki yedek (bir kurum içi-bir kurum dışı) öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Doktora tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tarihi önceden ilan edilen sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplanamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili anabilim dalının görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir sınav günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin tezi reddedilmiş kabul edilir.

(11) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 29 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin, sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili enstitü tarafından, tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Başvuru ve kabul

MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına başvuracak olan adayların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı ve yüksek lisans not ortalaması ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucunun % 30’u dikkate alınarak başarı sıralaması belirlenir.

(4) ALES puanı koşulu aranmayan güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarından mezun olan adaylarda lisans mezuniyet not ortalaması ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının %50'si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö sonucunun %50'si dikkate alınarak başarı sıralaması belirlenir.

(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan alınması gerekmektedir.

(6) Sanatta yeterlik programlarına başvuru, ilanda belirtilen süre içinde, ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

(7) Sanatta yeterlik programına başvuran adaylara, ilgili anasanat dalı başkanlığının gerekli görmesi halinde, özel yetenek sınavı da yapılabilir. Bu sınav sonucu mülakat notu ile birlikte değerlendirmeye alınır.

Değerlendirme jürisi

MADDE 32 – (1) Enstitü yönetim kurulu sanatta yeterlik başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyö değerlendirmelerini yapmak üzere, enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından üç asıl, bir yedek üyeli jüri oluşturur.

(2) Değerlendirme sonucu kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını azami süresi sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde aynı anabilim dalının varsa tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 34 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışman, öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 35 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte istenen sayıdaki tezi anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına kabul edilip tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara, talepleri halinde varsa aynı anasanat dalının tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(2) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde sanatta yeterlik eğitimi ile ilişiği kesilir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretim dili

MADDE 37 – (1) Yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan programlar dışında, eğitim ve öğretim dili Türkçe’dir.

(2) Anabilim/anasanat dalının teklifi, enstitü kurulunun onayı ve Senatonun kararı ile belirli programlarda mesleki derslerin tamamı veya bir kısmı yabancı dilde verilebilir.

(3) Türkçe okutulan derslerde yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir; ödev ve benzeri çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir.

(4) Yabancı dilde verilecek ders, uygulama ve sınavları yapacak ilgili öğretim üyelerinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir.

Akademik yıl

MADDE 38 – (1) Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yaz yarıyılının açılıp açılmayacağı enstitü kurulu kararıyla ayrıca belirlenir. Bir yarıyıl sınavlar hariç en az yetmiş iş gününden oluşur.

(2) Güz, bahar ve yaz yarıyıllarına ilave olarak, kurslar, stajlar ve benzeri programlar eklenebilir. Bunların takvimi, süresi ve şekli enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Yeni öğretim programlarının açılması

MADDE 39 – (1) Enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayıyla yeni lisansüstü programlar açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla enstitünün bir anabilim/anasanat dalına bağlı, o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.

(3) Enstitü kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayıyla, yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşlarıyla ortak programlar yürütülebilir.

Derslerin açılması ve sorumlularının belirlenmesi

MADDE 40 – (1) Anabilim/anasanat dallarının, lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Enstitülerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim veya içerikli ders açılamaz.

(2) Enstitülerin programlarında her yarıyıl hangi derslerin açılacağı, derse kaydolacak öğrenci sayıları ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Lisansüstü dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak, zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla doktora derecesine sahip öğretim görevlileri veya sanatçı öğretim elemanları da lisansüstü ders verebilir. Gerekli görüldüğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, müdürün olumlu görüşü ve Rektörlüğün onayıyla Üniversite dışından da öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 41 – (1) Enstitülerde yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin, kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve başarı durumlarına ilişkin işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yurt dışı eğitim

MADDE 42 – (1) Öğrenciler için, masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında kısa veya uzun süreli eğitim veya uygulama imkânları, enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa eğitim yürüttüğü veya öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir.

(2) Bu eğitim veya uygulamaların, öğrencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası olarak değerlendirilebilmesi için öğrencinin yurt dışına çıkmasından önce ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir.

(3) Yurt dışında geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır ve yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da ilgili enstitüde aranan başarı koşulları aranır. Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gönderilecek belgelere göre anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Uzaktan öğretim

MADDE 43 – (1) YÖK kararıyla, Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve düzenlenip yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretime ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Ders seçme ve derse kayıt

MADDE 44 – (1) Lisansüstü programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa ön koşul dersleri, bunların kredileri, dönemleri ve sorumlu öğretim elemanları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra uygulanır.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler.

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, kayıt yaptırdığı derslerde danışmanlarının onayıyla ekleme veya silme yapabilirler. Öğrencilerin ders ekle sil döneminden sonra dersten çekilme talepleri enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır. Ancak bu dersler için ücret iadesi yapılmaz.

Derslere devam

MADDE 45 – (1) Senato tarafından uzaktan eğitim sistemiyle verilmesi uygun bulunan dersler hariç derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan, uygulama/laboratuvar saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan bir öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınavdan en az bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilerek eğitim bilgi sistemine işlenir ve idareye bilgi verilir.

(2) Öğrencilerin ders, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara devamları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenerek değerlendirilir. Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan veya başarısızlık nedeniyle tekrar alınan derslerde devam koşulu aranmaz.

Sınavlar

MADDE 46 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı olmak üzere yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak aşağıdaki şekilde yapılır. Sınavlara girmeyen bir öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve sıfır puan almış sayılır.

a) Ara sınav: Her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı, ödev, proje, laboratuvar/atölye ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır.

c) Bütünleme sınavı: Enstitü kurulu kararıyla program bazında, öğretim yılının başında ilan edilmek kaydıyla, genel sınavda başarısız olunması ya da genel sınava herhangi bir sebeple girilememesi halinde açılan sınavdır.

ç) Mazeret sınavı: Ara sınav yerine yapılan sınavdır. Ara sınava girme hakkını elde ettiği halde, haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle sınava giremeyen öğrencilerden, mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen takvime göre kullanırlar.

Ders başarı notu

MADDE 47 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 (C), doktora/sanatta yeterlik programında ise en az 75 (B-) olması gerekir. Bir dersin yarıyıl içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi %30’dan az, %70’ten fazla olamaz.

(2) Derslerin yarıyıl sonuç formları yarıyıl sonunda, öğretim elemanınca imzalanarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne iletilir.

(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde yaz öğretimi dâhil öğrencinin aldığı en son not esas alınır.

(4) Her ders için öğrencilere verilecek başarı notlarını gösterir harfli başarı notu ve karşılık gelen başarı katsayısı ile puan karşılıkları ve dereceleri aşağıda belirtilmiştir:

                          HARFLİ BAŞARI            BAŞARI

PUANLAR                NOTU                  KATSAYISI               DERECESİ

95-100                        A                              3,77-4,00                    Pekiyi

90-94                          A-                            3,55-3,76                    Pekiyi

85-89                          B+                            3,34-3,54                    Pekiyi

80-84                          B                              3,13-3,33                    İyi

75-79                          B-                             2,91-3,12                    İyi

70-74                          C+                            2,70-2,90                    İyi (YL) / Geçmez (Dr)

65-69                          C                              2,48-2,69                    Orta (YL) / Geçmez (Dr)

0-64                            F(F1-F2)                  <2,48                          Geçmez

(5) Dördüncü fıkradaki tabloda belirtilen;

a) (F1): Derse devam ettiği halde geçer not alamayan öğrencilere,

b) (F2): Devamsızlık nedeniyle dersten kalan öğrencilere verilen harfli başarı notunu,

ifade eder.

Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme

MADDE 48 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, bu itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilerek maddi hata incelemesi yapılması sağlanır. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi Enstitü Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır.

(2) Ders sorumlusu yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru ilan edilen başarı notunda bir değişiklik gerektiriyorsa, not düzeltmesi Enstitü Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır. Yapılan değişiklik Müdürlük tarafından öğrenciye yazılı olarak duyurulur.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 49 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri (AKTS) ile başarı katsayısının çarpımı sonucunda bulunan sayıdır.

(2) Dönem ağırlıklı not ortalaması (DANO); öğrencinin belirlenen yarıyılda programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamının, alınan derslerin kredi değerleri (AKTS) toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO); öğrencinin programa kabul edilmesinden itibaren kayıt yaptırdığı tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri (AKTS) toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

(4) Ortalamaların hesaplanması sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır; virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş ve beşten büyük ise ikinci haneyi arttıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

Kredi transferi

MADDE 50 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki herhangi bir yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü dersler danışmanın uygun görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla kayıt yaptırdığı programa transfer edilir. Transfer edilen derslerin notları not ortalamasına katılır.

(2) Değişim programları kapsamında yurtiçi/yurtdışındaki üniversitelerden alınan dersler; bunlara eşdeğer olan veya eşdeğer sayılabilecek derslerin yerine kabul edilir veya seçmeli ders olarak öğrencinin kredisine ve transkriptine işlenir.

(3) Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler, doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilmez.

Öğrenim ücreti

MADDE 51 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve her dönem başında, kayıt/kayıt yenileme aşamasında ödenir.

(2) Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

(3) Yüksek lisans/doktora programlarında verilecek burs sayısı, indirim oranları, miktarı ve koşulları, Mütevelli Heyetinin verdiği yetki kapsamında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Enstitüye kayıt yaptırma

MADDE 52 – (1) Kazanan adaylar, istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Süresi içinde haklı ve geçerli mazereti olmaksızın kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybetmiş sayılırlar. Özel öğrenci kayıtları, ders ekleme-silme süresi sonuna kadar yapılabilir.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 53 – (1) Kayıtlar, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders seçimi ve öğrenim ücreti ödenmesi kaydıyla yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin alacağı dersler, tez, proje, seminer ve benzeri çalışmalar da belirlenir.

(2) Süresi içerisinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, o dönem için devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Not yükseltmek amacıyla veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanan dersler için tekrar öğrenim ücreti alınmaz.

Kayıt sildirme

MADDE 54 – (1) Aşağıdaki durumlarda enstitü yönetim kurulunca öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan kayıtları silinir:

a) İlgili programın, mevzuatta belirlenen azami öğretim süresi sonunda tamamlanamaması,

b) Öğrencinin kayıt sildirme talebi,

c) Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.

(2) Öğrenim gördüğü döneme ait borcu bulunmayan ve kaydını sildirmeyi talep eden öğrenciye o dönem için alınmış olan öğrenim ücreti iade edilmez.

Kayıt dondurma

MADDE 55 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde, öğrencinin veya vekilinin, yazılı olarak başvurusu üzerine, öğrenciye bir veya iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrencilerin izin istekleri ve gerekçeleri, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuç Rektörlüğe bildirilir.

İzinli sayılma

MADDE 56 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi olanaklar elde eden öğrenciye; danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla izin verilebilir.

(2) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile doğum nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler azami öğretim süresine eklenir.

İzinli sayılamayacak öğrenciler

MADDE 57 – (1) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan öğrenciler izinli sayılmazlar.

Mazeretler

MADDE 58 – (1) Sağlıkla ilgili mazereti olan öğrenci, almış olduğu raporunu mazeretinin bitimini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(2) Öğrenci mazeret sınavlarına rapor bitiminden sonra girebilir. Rapor süreleri, öğrenim sürelerinin hesabında göz önüne alınmaz. Bir yarıyılda, beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılabilir.

(3) Anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması ya da enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek mazeretlerin ortaya çıkması halinde enstitü yönetim kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle izinli veya raporlu sayılan öğrencilerin, izinli ve raporlu olduğu süre içerisinde öğrencilik hak ve yükümlülükleri devam eder.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı

MADDE 60 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınan dersler için öğrencinin ders aldığı lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına devam eden öğrencilere yazılı başvuruda bulunmaları koşuluyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla bilimsel/sanatsal hazırlık derslerine ek olarak, ilgili lisansüstü programa yönelik dersler de verilebilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre kayıt dondurma dışında uzatılamaz ve süre sonunda alması gereken tüm dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenciler

MADDE 61– (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşüyle lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilirler.

(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim/anasanat dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

b) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak kendilerine izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

ç) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

d) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yolu ile kabul

MADDE 62 – (1) Üniversite içinde başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı tamamlamış, aldığı bütün dersleri başarmış öğrenciler, lisansüstü programlar için belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Başvuran öğrenciler, genel not ortalamasına göre asıl ve yedek olarak sıralanırlar.

(2) Başvuruların kabul edilebilmesi için;

a) İlgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programının bulunması,

b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu GANO’nun yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az 2,48 veya 100 üzerinden en az 65; doktora/sanatta yeterlik için 4,00 üzerinden en az 2,91 veya 100 üzerinden en az 75 olması,

c) Öğrencinin yabancı dil seviyesinin enstitünün kendi öğrencileri için belirlediği koşulları sağlamış olması,

ç) Herhangi bir programa yatay geçiş ile kabul edilen öğrencinin, geçiş yaptığı programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını bu programdan almış olması,

gerekir.

(3) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp almayacağına ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulu karar verir.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 63 – (1) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulünde tamamen yabancı dilde eğitim veren programlar dışında lisansüstü eğitim için başvuran adayların, TÖMER’in Türkçe yeterlik sınavını C1 düzeyinde başarmaları veya Yunus Emre Enstitüsünden alınacak Türkçe yeterlik belgesine sahip olmaları veya Üniversite tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekir.

(2) Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe eğitim verilen programlardan alanlar ile tamamen yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

(3) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulünde ALES puan şartı sağlayamayanlardan eşdeğerliği kabul edilen GRE, GMAT sınav sonuç belgesi aranır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 65 – (1) 22/10/2013 tarihli ve 28799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte en az bir tez izleme komitesinden başarı ile geçmiş olan öğrenciler hakkında 28 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce, yüksek lisans programlarında derslerini en az 3,30/4,00 GANO ile tamamlayarak, ilgili enstitünün belirlediği koşullarda doktora programına doğrudan geçen öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.