13 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30359

YÖNETMELİK

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMA

VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından sağlık alanında stratejik öneme sahip araştırma ve geliştirme projelerinin; başvuru, değerlendirme, destek, teşvik, izleme ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TÜSEB’e bağlı enstitüler/merkezler ile kurum, kuruluş ve diğer tüzel kişilere ayni ve/veya nakdi destek sağlanan stratejik araştırma geliştirme projelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

b) Başkan: TÜSEB Başkanını,

c) Bilim Kurulu: TÜSEB’e bağlı Enstitüler bünyesindeki Bilim Kurullarını,

ç) Fikri ürün: Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; projenin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan; buluş, patent, faydalı model, tasarım, entegre devre topoğrafyası, eser, know-how, yeni bitki ve hayvan türleri ve bunların ıslah yöntemleri, bilgisayar programları ve bunların kaynak kodları ve teknik bilgi gibi özel bir mevzuatla ve/veya genel hükümlerle korunanlar ile fikri mülkiyet haklarının konusunu oluşturabilecek nitelikteki her türlü fikri yaratımı,

d) Hakem: Projenin, onaylanan öneri formuna ve sözleşmeye uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini TÜSEB adına izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve bu amaçla yapılacak toplantılara katılmakla görevlendirilen, konusunda uzman kişi veya kişileri,

e) Kanun: 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

f) Kurum: Projeyi öneren ve proje destekleme sözleşmesini imzalayan tüzel kişiler ile TÜSEB’e bağlı enstitü ve merkezleri,

g) Kurum hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında proje yürütücüsü kuruluşun imkânlarından faydalanılması karşılığı, proje maliyetine bağlı olarak TÜSEB tarafından belirlenen esas ve usuller doğrultusunda hesaplanan ve proje bütçesine eklenen tutarı,

ğ) Özel kuruluş: Ticaret siciline kayıtlı Türkiye’de yerleşik özel hukuk tüzel kişilerini,

h) Proje personeli/ekibi: Proje yöneticisi/yürütücüsü, araştırmacı, bursiyer, yardımcı personel ve danışmalardan oluşan ekibi,

ı) Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan brüt tutarın %75'ini geçmemek kaydıyla Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde proje sözleşmesinde belirlenen oranda ödenen tutarı,

i) Proje yöneticisi: Projenin birden çok yürütücü kurum/kuruluş ile birlikte gerçekleştirilecek olması durumunda Proje Yürütme Ekibi (PYE) tarafından sözleşmede belirlenen görevleri yerine getirmek üzere seçilen, PYE adına idari, mali ve bilimsel sorumluluk taşıyan ve PYE’yi temsilen yazışmaları yapan yönetici kuruluşun proje yürütücüsünü,

j) Proje Yöneticisi Kuruluş (PYÖK): Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı projelerde, proje yönetiminden sorumlu kuruluşu,

k) Proje yürütücüsü: Proje yürütücüsü kuruluşun sorumluluğu altındaki proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, proje yürütücüsü kuruluş tarafından görevlendirilen, ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, TÜSEB ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek araştırmacı niteliklerini taşıyan kişiyi,

l) Proje Yürütme Ekibi (PYE): Projede birden çok proje yürütücüsü kuruluş olması durumunda, tüm proje yürütücülerinden oluşan ekibi,

m) Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK): Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü kurum, kuruluş ve diğer tüzel kişiler ile TÜSEB’e bağlı enstitü ve merkezleri,

n) Stratejik Ar-Ge projesi: Bakanlar Kurulu, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu Kararları, Kalkınma Planı veya Hükümet Programlarında yer alan stratejik ve/veya öncelikli olarak belirlenen alanlarda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen stratejik konularda, kanundaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan kararı ile TÜSEB tarafından desteklenen; süresi, kapsamı ve diğer detayları öneri formunda belirlenmiş; kurum, kuruluş ve tüzel kişiler ile TÜSEB’e bağlı Enstitüler ve merkezlerde yürütülen projeleri,

o) TÜSEB: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,

ö) Yönetim Kurulu: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Projelerin Başvuru, Değerlendirme, Destek ve İzleme Süreçleri

Başvuru

MADDE 5 – (1) Stratejik önemi olan konularda proje başvuruları, ilgili başvuru formu ve ekleri doldurularak TÜSEB’e sunulur.

(2) Başvurular; çağrı, davet usulü ve/veya doğrudan yapılabilir.

Değerlendirme, proje destek kararı ve sözleşme

MADDE 6 – (1) Proje başvuruları TÜSEB tarafından belirlenen değerlendirme sürecinden geçirilir. Değerlendirme sonucunda destek kararı kanundaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından verilir.

(2) Değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projelerde, TÜSEB’e bağlı enstitü ve merkezler haricindeki kurumlar ile sözleşme imzalanır.

(3) Desteklenmesine karar verilen projelere ilişkin sözleşmeler; proje yöneticisi/yürütücüsü ve projeyi öneren kurum/kuruluş ve diğer tüzel kişiliğin üst düzey yetkilisi ile TÜSEB arasında imzalanır.

(4) TÜSEB’e bağlı enstitü veya merkezlerden sunulan ve değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projelerde, enstitü ve/veya merkeze talimatname yazılır.

(5) Sözleşme/Talimatnamelerde; projenin amacı, kapsamı, faaliyetleri ile beklenen çıktıları, proje destek miktarı, süresi, rapor dönemleri, fikri mülkiyet hakları ve özel şartları ile diğer hususlar belirlenir.

İzleme

MADDE 7 – (1) Desteklenen stratejik Ar-Ge projelerinin, amacına ve öngörülen esaslara uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, gelişme raporları yoluyla izlenir. Gelişme raporları ve sonuç raporları, proje yöneticisi/yürütücüsü tarafından, sözleşmede belirtilen tarihlerde, TÜSEB tarafından hazırlanan formata uygun olarak verilir. Gelişme raporu dönemleri altı aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere sözleşmede belirlenir.

(2) Projenin ilerlemesini takip etmek üzere hakem/hakemler görevlendirilebilir. Hakem gerekli durumlarda yerinde inceleme ve denetleme de yaparak gelişme ve/veya sonuç raporlarını değerlendirir.

(3) Gerekli durumlarda, proje yöneticisi/yürütücüsü gelişmeler ile ilgili bilgi almak üzere davet edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali ve İdari Süreçler

Mali hükümler

MADDE 8 – (1) Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilir:

a) Proje için gerekli olan yeni araç, gereç, teçhizat, alet, makine, yazılım, hizmet ve yayın alım giderleri.

b) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.

c) Malzeme ve sarf malzemesi giderleri.

ç) Projenin gerektirdiği konularda, proje personelinin yurt içinde ve/veya yurt dışında proje konusuyla ilgili yapacağı seyahat giderleri.

d) Projenin gerektirdiği konularda, proje personelinin yurt içinde ve/veya yurt dışında proje konusuyla ilgili alacağı eğitim giderleri, kullanılacak sarf malzemeleri, kimyasal vb. madde alım giderleri.

e) Kırtasiye, yazışma, posta, bilgiye erişme ve bilgi işlem gibi giderler.

f) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri.

g) Projede süreli olarak istihdam edilecek proje personelinin ücret ve diğer haklarına ilişkin giderler.

ğ) Bursiyer giderleri.

h) Proje teşvik ikramiyesi.

ı) Proje çıktılarının paylaşımı için yapılacak çalıştay ve toplantı giderleri ile konferans, sempozyum ve kongre katılım giderleri.

i) Kurum hissesi.

j) Projenin niteliği gereği varsa proje ile doğrudan veya dolaylı diğer giderler.

(2) Burs miktarları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ödenir.

(3) Proje bütçesinin oluşturulmasında, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen limit ve esaslara uyulur. Yukarıda belirtilen maliyet kalemlerine göre belirlenen proje bütçesi kanundaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan onayı ile kesinleşir.

(4) Desteklenen projelerde ek ödenek talepleri, proje yöneticisi/yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine, kanundaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan onayı ile karara bağlanır.

(5) Proje ödeneğinin fasıllar arası aktarım talepleri, proje yöneticisi/yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Başkan tarafından karara bağlanır.

(6) Alınacak mal ve hizmetin mahiyetinde değişiklik yapılmasına veya projede öngörülmeyen yeni mal ve hizmetin alınmasına yönelik talepler, proje yöneticisi/yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Başkan tarafından karara bağlanır.

(7) Proje kapsamında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üst sınırlar dahilinde ön ödeme yapılabilir. Ön ödeme ve ön ödeme miktarı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatında belirlenmiş kurallara ve sınırlara göre gerçekleştirilir ve öngörülmüş sürelerde mahsup edilir.

(8) Bu Yönetmelik kapsamında desteklenen Stratejik Ar-Ge Projelerinin bütçeleri, TÜSEB bütçesine gider kaydedilmek suretiyle, projeyi öneren kurumların bütçesine gelir kaydedilmeksizin, açılacak özel hesaba aktarılır ve bu hesapta izlenir.

(9) Proje personelinin yurt içinde ve/veya yurt dışında proje konusuyla ilgili çalışma ziyaretleri, süreleri ve eğitim giderleri, varsa hakem görüşü ve gerekçeli raporları da dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen limit ve esaslar çerçevesinde, ilgili enstitü başkanının görüşüyle, TÜSEB tarafından proje bütçesine sonradan dahil edilerek ödemesi yapılabilir.

(10) Proje ekibinde yer almayan ancak projenin başarıya ulaşması için gerekli olduğu durumlarda, varsa hakem görüşü ve gerekçeli raporları da dikkate alınarak, yurt içinden ve/veya yurt dışından projede çalışmak üzere bilim insanı davet edilebilir. Bu kişilere ödenecek tutarlar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen limit ve esaslar çerçevesinde, ilgili enstitü başkanının görüşüyle TÜSEB tarafından belirlenir.

(11) Başkanlık personelinden projelerde görev alanlara yapılacak ödemelerde, 6/7/2015 tarihli ve 2015/7996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personelinin Ücreti ile Diğer Mali Haklarının Üst Sınırına Dair Kararda belirtilen üst sınırlar geçilemez.

(12) Proje ödemeleri, kurum bütçesine bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesine ilişkin konulan ödeneğin aşılmaması şartıyla ödenek durumu dikkate alınarak yapılır.

İdari hükümler

MADDE 9 – (1) Proje yöneticisi/yürütücüsünün ayrılmayı talep ettiği veya değiştirilmesi gerektiği hallerde projenin durumu TÜSEB tarafından değerlendirilir. Yeni bir proje yöneticisi/yürütücüsünün görevlendirilmesi, projenin yürürlükten kaldırılması ve iptali kanundaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından karara bağlanır.

(2) Araştırmacı, danışman ve bursiyerler ile ilgili projede yer alma, projeden ayrılma ve benzeri değişikliklere ilişkin hususlar, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik hazırlanacak usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenir.

(3) Proje süresi, sözleşmede belirtilen sürenin en fazla yarısı kadar uzatılabilir. Bu süre ve bu sürenin aşıldığı durumlarda proje yöneticisi/yürütücüsünün, bu yöndeki gerekçeli başvurusu hakem görüşleri de dikkate alınarak kanundaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan onayı ile karara bağlanır.

(4) Proje yöneticisi/yürütücüsü, kurum değiştirmesi durumunda, gerekçeli talebi ile birlikte projenin yeni kurumda yürütüleceği ve yeni kurum tarafından sözleşme hükümlerine uyulacağının kabul ve taahhüt edildiğine dair yeni kurum yetkilisinden aldığı yazıyla birlikte TÜSEB’e başvurur. Projenin yeni kurumda sürdürülmesinin kanundaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından uygun bulunması halinde, proje için belirlenen esaslar çerçevesinde ödenecek olan kurum hissesi, projenin yürütüldüğü döneme bağlı olarak ilgili kuruma ödenir. Proje kapsamında daha önce alınan teçhizat ve niteliğine bağlı olarak kalan sarf malzemeleri, proje yöneticisi/yürütücüsü tarafından proje sonuçlandığında iade edilmek üzere projenin yürütüleceği kuruma zimmetli olarak götürülür.

(5) Projenin kapsamı, yöntemi ve materyaline ilişkin değişiklik talepleri TÜSEB tarafından karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Sona Ermesi ve Projelere İlişkin Diğer Hükümler

Sonuçlandırma

MADDE 10 – (1) Proje süresinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde, projenin bilimsel ve teknik tüm gelişmelerini içeren sonuç raporu proje yöneticisi/yürütücüsü tarafından formata uygun hazırlanarak TÜSEB’e iletilir.

(2) Değerlendirilen sonuç raporunda, gerekli görüldüğü hallerde değişiklik ve düzeltmeler istenebilir. Sonuç raporu, son halini aldıktan sonra TÜSEB tarafından karara bağlanır.

(3) Değerlendirme kararı, proje yöneticisi/yürütücüsüne ve kuruma bildirilir.

(4) Sonuç raporu reddedilen proje kanundaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan kararı ile iptal edilir. Karar, proje yöneticisi/yürütücüsüne ve kuruma bildirilir ve iptale ilişkin hükümler uygulanır.

Durdurma, yürürlükten kaldırma ve iptal

MADDE 11 – (1) Sözleşmede belirtilen tarihlerde, kabul edilebilir mazeret bildirmeksizin gelişme raporları gönderilmeyen projeler ile inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler Başkan kararıyla geçici olarak durdurulur. Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler kurumun ve/veya proje yöneticisi/yürütücüsünün başvurusu üzerine Başkan kararıyla geçici olarak durdurulur. Projenin durdurulma süresi içinde proje bütçesinden hiçbir şekilde harcama yapılamaz. Ancak belgelendirmek şartıyla, durdurma tarihinden önce verilen siparişlere ilişkin ödemeler, TÜSEB tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Proje yöneticisi/yürütücüsünün başvurusu ve/veya TÜSEB tarafından yapılan/yaptırılan inceleme sonucu, durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde Başkan kararı ile proje yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

(3) Proje yöneticisi/yürütücüsünün başvurusu ve/veya TÜSEB tarafından yapılan inceleme sonucu mücbir sebeplerle ve/veya kurumun yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler kanundaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan kararı ile yürürlükten kaldırılır.

(4) Proje yöneticisi/yürütücüsünün kusur veya ihmali sonucunda yürütülemeyeceği anlaşılan projeler kanundaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan kararı ile iptal edilir.

(5) TÜSEB mevzuatında belirlenmiş etik kurallara aykırı davrandıkları tespit edilen TÜSEB destekli projelerde görevli yönetici/yürütücü ve/veya araştırmacıların değiştirilmesi sonucunda projenin yürütülüp yürütülemeyeceği ve etik ihlalin proje üzerindeki etkisi hususları TÜSEB tarafından değerlendirilir. Bu yolla yürütülmeleri mümkün görülmeyen projelerin durumları, proje ekibine uygulanacak yaptırımın içeriğine ve etik ihlalin niteliğine bağlı olarak yapılacak inceleme ve denetim sonucunda kanundaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından karara bağlanır.

(6) TÜSEB tarafından yapılan/yaptırılan inceleme sonucunda geçici durdurma kararı alınmaksızın kanundaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından, yönetici/yürütücünün kusurundan kaynaklanan sebeplerle öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler hakkında iptal, diğer sebeplerle öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler hakkında yürürlükten kaldırılma kararı verilebilir.

(7) Proje yöneticisi/yürütücüsünün ayrılması nedeniyle projenin yürütülemeyeceğinin anlaşılması halinde projenin yürürlükten kaldırılması veya iptali kanundaki yetkisine göre Yönetim Kurulu/Başkan tarafından karara bağlanır.

(8) Projenin yürürlükten kaldırılması veya iptal edilmesi durumunda karar, proje yöneticisi/yürütücüsüne ve kuruma bildirilir.

(9) Yürürlükten kaldırma veya iptal durumlarında proje kapsamında satın alınan dayanıklı taşınırlar ve bunların niteliğine bağlı olarak kalan sarf malzemeleri belirlenen süre içerisinde TÜSEB’e veya TÜSEB tarafından belirlenen ve benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilir. Bu durum projenin yürütüldüğü kurum tarafından, talebin yerine getirildiğine ilişkin kanıtlayıcı belgelerle birlikte TÜSEB’e yazılı olarak bilgi verilir.

(10) İptal edilen projede görev alan proje yöneticisi/yürütücüsü ve kusurlu araştırmacılara ödenen proje teşvik ikramiyeleri ilgili esaslar çerçevesinde geri alınır ve bir ila beş yıl TÜSEB ile ilgili herhangi bir işte görev veya destek verilmez. Bu kişilerin yürürlükte olan diğer projelerdeki görevleri ve varsa TÜSEB tarafından yapılmış olan proje bazlı görevlendirmeleri sona erdirilir. Ancak, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde üstlendiği, varsa süreli temsil görevleri ile uluslararası projelerde yürüttüğü görevler, Başkan oluruyla devam ettirilebilir.

(11) Yürürlükten kaldırılan ve iptal edilen projelerde kurumun kusurlu olduğunun tespit edilmesi durumunda, proje kapsamında yapılan kurum hissesi ödemelerine ilişkin tutarlar, kararın kuruma bildirimini izleyen 30 gün içerisinde TÜSEB tarafından bildirilen banka hesabına iade edilir. İade edilmediği takdirde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir. TÜSEB, bu alacağını kuruma yapacağı diğer kurum hissesi ödemelerinden mahsup etme yetkisini haizdir.

(12) İptal edilen projede özel kuruluşun kusurlu olması halinde, proje kapsamında gerçekleştirilen harcama tutarlarının (bursiyer ve personel giderleri hariç), TÜSEB’in proje hesabına aktardığı destek tutarı dikkate alınarak, kusurlu özel kuruluştan 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak iadesi istenir.

(13) İptal edilen projede TÜSEB çalışanının yer alması halinde 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 12 – (1) Projelerin gerçekleştirilmesi sırasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki fikri mülkiyet haklarının tamamı, ilgili proje sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadığı hallerde, TÜSEB’e aittir.

(2) TÜSEB’e ait fikri hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilecek net gelirin yüzde ellisini (%50) geçmemek üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda fikri ürün sahiplerine pay verilebilir.

(3) Projelerin gerçekleştirilmesi sırasında veya sonucunda ortaya çıkacak buluşlara ilişkin hususlarda, 6569 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Proje kapsamında TÜSEB’e sunulan her türlü doküman üstündeki fikri haklar TÜSEB’e aittir. TÜSEB projelere ilişkin dokümanları uygun göreceği araçlarla duyurur. Ancak bu fıkrada düzenlenen husus beşinci fıkrada düzenlenen haklara halel getirmez.

(5) Proje yönetici/yürütücüleri, projenin TÜSEB tarafından desteklendiğini belirtmek kaydı ile yurt içinde veya yurt dışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilirler. Ancak projenin TÜSEB tarafından ya da TÜSEB ile işbirliği halinde yürütüldüğü yönünde açıklama yapılamaz, bu şekilde anlaşılabilecek ifadeler kullanılamaz. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerle, sunulan tebliğlerin bir örneğinin TÜSEB’e gönderilmesi zorunludur. Gizlilik gerektiren hallerde ve fikri ürün üzerindeki hakkın kazanılmasının tescil koşuluna bağlı olduğu durumlarda fikri ürünün içeriği ile ilgili herhangi bir yolla kamuya bilgi sunulamaz. Koşullara uyulmaması halinde doğacak zararlardan bilgi aktaranlar ve/veya yayım yapanlar sorumludur.

(6) Özel kuruluşun yer aldığı projelerde fikri hak sahipliği, ilgili özel kuruluşun proje ekibinde yer alan personelinin fikri hak sahipliğine ilişkin oranları nispetinde tüzel kişiliğe ait olur. Ancak, bu destek programı kapsamındaki projelerin farklı kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa desteklenmesi halinde, bu projelere TÜSEB ile anılan kurum ve kuruluşlar arasında imzalanan işbirliği protokollerinde yer alan hükümler uygulanır.

Etik kurallara uyma yükümlülüğü

MADDE 13 – (1) Proje yöneticisi/yürütücüsü ve proje sözleşmesinde imzası olan kişi ve kurumlar;

a) TÜSEB mevzuatında belirlenmiş etik kurallara ve ilgili kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamak,

b) İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, ilgili mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelerine uygun hareket etmek,

c) Projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak,

zorundadır.

(2) Aksi durumun tespiti halinde, etik kurallar çerçevesinde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre hareket edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali denetim

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan harcamalar proje yöneticisi/yürütücüsü kuruluşun tabi olduğu mevzuat kapsamında denetlenir.

(2) Ayrıca, özel hesaplardan yapılacak harcamalar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir.

Proje sonu işlemleri

MADDE 15 – (1) Yürürlükten kaldırılan, iptal edilen ve sonuç raporu kabul edilen projelerde hesapta kalan tutar, proje yöneticisi/yürütücüsü kuruluş tarafından TÜSEB’e iade edilir.

Hüküm bulunmayan haller ve yetki devri

MADDE 16 – (1) Projelerin desteklenmesinde bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde mali hususlara ve ödemeye ilişkin yeni bir hüküm ifade etmeksizin Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Stratejik Ar-Ge Projelerine ilişkin hususlarda yetkilerinin bir kısmını TÜSEB Başkanına devredebilir.

Gizlilik

MADDE 17 – (1) Proje ile ilgili bilgi ve belgelerin gizliliği esas olup, bu süreçte yer alan ilgililer bu gizliliğin ihlalinden sorumludur.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TÜSEB Başkanı yürütür.