12 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30358

YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ BÜYÜK AĞRI DAĞI DOĞAL AFET VE KAYNAKLAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Büyük Ağrı Dağı Doğal Afet ve Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Büyük Ağrı Dağı Doğal Afet ve Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BADAKAM): Büyük Ağrı Dağı Doğal Afet ve Kaynaklar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’de, Dünyada ve öncelikli olarak yakın çevremizdeki komşularımız İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan gibi ülkelerde mevcut olan, doğal kaynaklar, metalik madenler, endüstriyel ve enerji ham maddeleri, değerli taşlar, toprak, tuz, kömür, sıcak su, petrol, doğal gaz ve benzeri ile  doğal tehlikelerin deprem, volkanik faaliyet, heyelan, zemin sıvılaşması, çökme-akma, taşkın, tsunami, radyasyon ve benzeri özellikleri belirleme, oluşum biçimini tespit, ekonomik olarak değerlendirilme, yenilenebilir enerjide kullanım potansiyeli, aranması, işbirliği durumunu incelemek, bölgede bulunan tarihi eser ve kalıntıların bulunması, ortaya çıkartılması, korunması, bölge kalkınmasına katkısını artırıcı  (jeo arkeoloji) projelerin uygulanması, bölgede ve komşu alanlarda bulunan olağanüstü jeolojik oluşumların bulunması, incelenmesi ve ülke kalkınması, jeopark olarak korunma altına alınması amaçlı projelerin uygulanması ve söz konusu faaliyetlerde bulunacak araştırmacı ve bilim adamı yetiştirmesi,

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak araştırmalar yürütülmesi ve ortak bu çalışmalara Merkez araştırmacılarının katılımının sağlanması,

c) Yenilenebilir enerji, jeotermal-kömür-rüzgar-güneş ve benzeri kaynakların değerlendirilmesi konularında projeler hazırlanması ve çözümler üretilmesi.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tuz, jips, kil ve benzeri evaporit depozitleri konusunda yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmaları derlemek ve bunları değerlendirmek, yapılmakta olan çalışmalara katılmak, Tuzluca kaya tuzu yataklarını uluslararası platformlarda tanıtmak.

b) Büyük Ağrı-Tendürek-Süphan-Erzurum-Kars Bazalt Platosu gibi dünyanın genç volkanlarını yer bilimleri açısından (jeokimya, izotop jeokronoloji, tektonik, volkan topografyası, buzul hareketleri, depremler) incelemek, dünyaya tanıtmak, uluslararası toplantı ve arazi eğitim gezileri düzenlemek.

c) Bölgenin başta gelen jeolojik tehlikesi olan deprem konusunda bölge ülkeleriyle veri alışverişini sağlayacak sistemleri kurmak ve ortak işletmek.

ç) Yer bilimi konusunda yayımlanan kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan yer bilimi kütüphanesi ve dokümantasyon birimi kurmak.

d) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve görüş alışverişini gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları kamuoyuna duyurmak.

e) Yer bilimi ile ilgili kitap ve dergi yayımlayarak bu alan üzerinde çalışan bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler haline getirmek.

f) Yer bilimleri ve alakalı konularda eğitim çalışmaları düzenlemek.

g) Komşu ülkeler ve faaliyet alanlarımızda ileri teknolojilere sahip ülke kuruluşlarıyla ortak projeler uygulamak ve işbirliğinin gelişmesini sağlamak.

ğ) Üniversite içi ve dışındaki ilgili araştırma merkezleri ve enstitülerle gerek görüldüğü durumlarda işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunladır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,

ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek,

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

e) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yılın çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az üç üye olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ile yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yıl içerisinde birden fazla salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak,

c) Merkez çalışmalarıyla ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki proje ve talepleri değerlendirmek,

ç) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, amaç ve görevlerine uygun proje, analiz ve inceleme yapmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları arasından ve/veya bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite dışındaki kurum temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en çok altı üyeden oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve hizmetli personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.