11 Mart 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30357

YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Abant İzzet Baysal Üniversitesinde önlisans öğreniminin normal süresi dört dönemdir. Mezuniyet için gerekli dersleri tamamlayan ve mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olur. Öğrencinin yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alması veya izinli sayılması nedeniyle geçirmiş olduğu süreler eğitim süresine dâhil edilmez.

Önlisans öğrencileri, bu Yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmadan, öğrenimlerini en fazla sekiz dönem içinde tamamlamak zorundadır. Sekiz dönem içinde mezun olamayan öğrencilere, daha önce devam koşulunu yerine getirmiş olması şartıyla başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

Ek sınavların ne zaman yapılacağı akademik takvimde belirtilir. Sınav programı (sınavın günü, saati ve yeri) ilgili bölüm başkanlığınca belirlenerek öğrencilere ilan edilir ve uygun görülen öğretim elemanları bu derslerin sınavlarını yapmak üzere görevlendirilir. Bu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan (başarısız, hiç alınmayan ve devam koşulu yerine getirilmeyen) ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu durumda olanların, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

Üç ya da dört yarıyıl ek süre hakkı elde eden öğrenciler, bu süreler sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını bire indirmeleri halinde sınırsız sınav hakkı elde eden öğrenci statüsünde değerlendirilir.

Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.