9 Mart 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30355

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ERSEM)

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2001 tarihli ve 24201 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM)  Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – ERSEM amaçları doğrultusunda kişilere, kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda, danışmanlık, sınav ve belgelendirme hizmeti verir, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler, mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmetlerini yürütür ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.