9 Mart 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30355

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2000 tarihli ve 24150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“j) Kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, sınav ve belgelendirme hizmeti vermek.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.