9 Mart 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30355

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu kuruluş, bağlılık, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri ile müfettişlerin seçilme, atanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ve denetlenenlerin yükümlülüklerini kapsar.

(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılan iç ve dış denetim faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine ve 12/12/2016 tarihli ve 2016/9741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 67 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Araştırma: Bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak personelin adlî, malî ve disiplin işlemleri ile diğer idarî işlemlerin yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti amacıyla yapılan işlem ve faaliyetleri,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Başkan: Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

d) Başkanlık: Jandarma Teftiş Kurulu Başkanlığını,

e) Birim: Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde sayılan birimler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

f) Birim amiri: Birimlerin en üst yöneticilerini,

g) Değerlendirme: Müfettişlerce personelin genel tutum ve davranışları, performansları ile hizmet ve çalışmalarının tespit edilerek mevzuat, etik ilkeler ve hizmet gerekleri bakımından irdelenmesi suretiyle ortaya konulan kanaati,

ğ) Disiplin soruşturması: Personelin disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması amacıyla yapılan işlem ve faaliyetleri,

h) Genel teftiş: Birimlerin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, personelin ve birimlerin gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, gerektiğinde kusuru olanlar hakkında yasal işlem başlatmak suretiyle yapılan teftiş faaliyetleri,

ı) Heyet başkanı: Birden fazla müfettiş tarafından yürütülen teftişlerde kıdemli müfettişi,

i) İnceleme: Belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali ve hukuki işlemin ortaya konulması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla müfettişler tarafından yapılan çalışmaları,

j) İnceleme ve araştırma: Genel ve özel teftiş görevleri kapsamında Komutanlığın organizasyon ve metot, malzeme, kadro, hizmet standartları, çalışma yerleri, bütçe, kaynak kullanımı, mevzuat ve benzeri konularda durum ve sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya konulması ya da bu konularda geliştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmaları,

k) Kamu zararı: Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasını,

l) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasını,

m) Komutan: Jandarma Genel Komutanını,

n) Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığını,

o) Kurul: Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulunu,

ö) Mevzuat: Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemleri,

p) Müfettiş: Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulunda görevli bulunan başmüfettiş ve müfettişi,

r) Mülki amir: İlde vali, ilçede kaymakamı,

s) Ön inceleme: 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca, aynı Kanun kapsamındaki suçlar bakımından yetkili idari merci tarafından personel hakkında ittihaz edilecek soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararına dayanak teşkil etmek amacıyla; müfettişler tarafından 4483 sayılı Kanun ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre yapılan işlem ve faaliyetleri,

ş) Özel teftiş: Birimlerin belli konulardaki faaliyet ve işlemlerinin teftiş edilmesini,

t) Personel: Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurları,

u) Soruşturma: 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kolluk görevlilerinin aynı Kanun kapsamındaki suçlar bakımından sorumluluklarının saptanmasına yönelik olarak müfettişlerce yapılan işlem ve faaliyetleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Kuruluşu, Bağlılığı, Görev ve Yetkileri

Kuruluş

MADDE 4 – (1) Kurul; Başkan, müfettiş ve diğer personelden oluşur.

(2) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Şube Müdürlükleri tarafından yürütülür.

Bağlılık

MADDE 5 – (1) Kurul, doğrudan Komutana bağlıdır.

(2) Müfettişler, görevlerini Komutan adına yaparlar. Müfettişlerin Bakan emrine veya onayına dayalı olarak görevlendirilmesi halinde görevler Bakan adına yapılır.

Görev merkezi

MADDE 6 – (1) Kurulun görev merkezi Ankara'dır.

Kurulun görevleri

MADDE 7 – (1) Kurul, Bakanın ya da Komutanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Birimlerin her türlü iş ve işlemlerini rehberlik anlayışına dayalı olarak teftiş etmek.

b) İlgili birimlerce yürütülen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespit edilmesi, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, kayda alınması, teknik araçlarla izleme yapılmasına dair tüm faaliyetleri ile diğer istihbarat faaliyetlerini teftiş etmek.

c) Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili birimlerin uygulamalarını teftiş etmek.

ç) Personelin işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde; araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma iş ve işlemlerini yürütmek.

d) Belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali ve hukuki işlemin ortaya konulması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla inceleme yapmak.

e) Komutanlığın görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak.

f) Genel ve özel teftiş görevleri kapsamında birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun yürütülmesine, ekonomiklik, etkililik ve verimliliğinin sağlanmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek, yürütülen eğitim ve rehberlik çalışmalarına katkı sağlamak.

g) Genel ve özel teftiş görevleri kapsamında Komutanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını sağlamak üzere; uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile öngörülen amaçlardan ve mevzuattan sapmalar, iç hukukun parçası haline gelmiş insan hakları standartlarına aykırılıklar, eksiklikler ve hatalar varsa veya mevzuat, gerçek ihtiyaç ve duruma uygun değilse, bunların nedenlerini ortaya çıkarmak ve düzeltilmesi için uygun çözüm yollarını ve gerekli önerileri hazırlayıp sunmak.

ğ) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara katılmak.

h) Teftişe ilişkin standartları belirlemek ve geliştirmek.

ı) Yetkili makamlar tarafından talep edilen bilirkişilik hizmetlerini yerine getirmek.

i) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinlerin teftişi özel mevzuatındaki usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Mali işlem doğuran tüm birimlerin teftişleri, bir harcama bütünlüğü içerisinde ve bütçe harcama süreçlerinin tamamını kapsayacak şekilde  ve risk odaklı olarak yapılır.

(4) 3/5/2016 tarihli ve 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunun verdiği görevler; bu Kanun ve Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Başkanın atanması, görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Başkan, albay rütbesinde bir personel olup, Komutanın önerisi Bakanın onayıyla atanır. Başkanlık için öngörülen rütbenin general olması durumunda ise atama ortak kararla yapılır.

(2) Başkan, başmüfettiş hak, sıfat ve yetkilerini haiz olup aşağıda belirtilen görevleri ifa eder ve yetkileri kullanır:

a) Kurulu yönetmek, denetlemek, çalışmalarını düzenlemek.

b) Teftiş standartlarının belirlenmesine ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yaptırmak.

c) Teftiş rehberlerini hazırlatmak.

ç) Yıllık teftiş programlarını hazırlamak.

d) Bakanın veya Komutanın teftiş, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması,  soruşturma, inceleme-araştırma onayı üzerine müfettişleri görevlendirmek, görevlerin dengeli ve adil olarak dağıtılmasını sağlamak ve emirlerin uygulanışını takip etmek.

e) Teftiş, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması,  soruşturma, inceleme ve araştırma işlerinde, müfettişlerin Komutanla ilişkilerinde aracılık etmek.

f) Bakanın veya Komutanın gerekli gördüğü hallerde, bizzat teftiş, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma, inceleme-araştırma yapmak.

g) Müfettiş raporlarını incelemek ve değerlendirmek, raporlardaki eksikliklerin tamamlatılmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak.

ğ) Raporların ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

h) İdareyle müfettişler veya müfettişlerin kendi arasında mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi amacıyla müfettişlere inceleme ve araştırma görevi vermek ve bu konularda toplantılar düzenlemek.

ı) Teftiş görevlerinin icra edilmesinde, birimlerin iş ve işlemlerinin hukuka uygun, ekonomik, etkili ve verimli olarak yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetlerinin verilmesine özen gösterilmesini sağlamak.

i) Teftiş görevleri kapsamında Komutanlığın kuruluş amaçlarına uygun olarak, kurumsal yapıların ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik incelemeler yaptırmak, gerekli hukukî ve idarî düzenlemeler konusunda Komutana önerilerde bulunmak.

j) Kurulun genel durumuna ve çalışmalarına ilişkin yıllık raporu hazırlayarak Komutana sunmak.

k) Kurulun teftiş kapsamındaki hizmetlerin yürütümüne ilişkin görüşlerini yıllık raporlarla Komutana sunmak.

l) İnceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla dış ülkelere gönderilecek müfettişleri belirlemek.

m) Kurul ile Mülkiye Teftiş Kurulu, Polis Teftiş Kurulu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Teftiş Kurulu arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

n) Müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

o) Görevleri sebebiyle haklarında ceza ve hukuk davaları açılan müfettişlere, savunma haklarını kullanmasında ve davalarının takibinde yardımcı olmak.

ö) Görev alanına giren konularda bilgi edinme hakkının kullanılmasını sağlamak.

p) Bakanın veya Komutanın gerek görmeleri halinde personelin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

r) Kurulun ve müfettişlerin giderlerini incelemek ve düzen altında tutmak.

s) Yazışma ve diğer idari hizmetlerin düzenli yürütülmesini sağlamak.

ş) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen ve Bakan ya da Komutan tarafından verilen benzer diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.

(3) Başkan, Komutan ve Bakana karşı sorumludur.

Başkana vekâlet

MADDE 9 – (1) Başkan geçici sebeplerle görevden ayrıldığında; görev merkezindeki en kıdemli başmüfettiş, Başkanın teklifi Komutanın onayıyla Başkan vekili olarak görevlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri, Sorumlulukları, Güvence

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Müfettişler, Bakan ya da Komutanın emri veya onayı üzerine ve ilgisine göre Bakan ya da Komutan adına, aşağıda gösterilen görevleri yaparlar ve yetkileri kullanırlar:

a) Birimleri rehberlik anlayışına dayalı olarak teftiş etmek.

b) Personel hakkında işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili olarak araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma yapmak.

c) Belirli bir konuda uygulanması gereken idari ve hukuki işlemin ortaya konulması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla inceleme yapmak.

ç) Komutanlığın çalışma alanına giren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak.

d) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili çalışmalara katılmak.

e) Kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygun, ekonomik, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik rehberlik hizmetleri vermek, bu amaçla yürütülen çalışmalara katılmak.

f) Kurulun hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak.

g) Personel hakkında değerlendirme yapmak.

ğ) Refakatlerinde görevlendirilen personelin eğitilmelerini ve yetiştirilmelerini sağlamak.

h) Mevzuatla verilen ya da Başkanın hizmetle ilgili olarak vereceği diğer görevleri yapmak.

ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müfettişlere; Bakan, Komutan ve Başkan dışında hiçbir makam emir ve talimat veremez.

Müfettişlerin ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma yetkileri

MADDE 11 – (1) Müfettişler;

a) Ön inceleme görevlerini ve ön incelemenin gerektirdiği işlemleri 4483 sayılı Kanun ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine,

b) Disiplin soruşturması görevlerini ve bu soruşturmanın gerektirdiği işlemleri 682 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine,

göre yürütürler.

(2) 3628 sayılı Kanun kapsamına giren suçların araştırılması ve soruşturulmasında, müfettişlerin yetkileri bu Kanun hükümleri ile sınırlıdır.

Görevden uzaklaştırma yetkisi ve işlemleri

MADDE 12 – (1) Müfettişler;

a) Teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturmasının her evresinde; yasal gerekçelerini açıkça belirterek, kamu hizmeti gerekleri yönünden görevi başında kalmalarının sakıncalı olduğunu değerlendirdikleri personeli, geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere görevden uzaklaştırabilirler.

b) Görevden uzaklaştırma işlemini; gerekçesiyle birlikte derhal görevden uzaklaştırılana ve görev yaptığı birime, Başkanlığa, ilgili valiliğe veya kaymakamlığa bildirirler.

c) Görevden uzaklaştırmaya ilişkin kararlarının görevden uzaklaştırılana tebliğini, gerektiğinde mülki amirlerden talep edebilirler. 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında, mülki amirler bu talebin gereğini takdir ve ifa ederler.

(2) 657 sayılı Kanunun 142 nci maddesinde belirtilen hallerin gerçekleştiğinin anlaşılması durumunda ilgililer hakkındaki görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce Komutanlığa derhal bildirilir.

Müfettişe yardım yükümlülüğü

MADDE 13 – (1) Müfettişler; yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri kurum ve kuruluşlardan istemek ve görmek, onaylı örneklerini ya da bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

(2) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak amacıyla birimlerden yeterli sayıda personel görevlendirilmesini talep edebilirler. Bu talep, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilir.

(3) Müfettişlerin görevleriyle ilgili konularda Komutanlığın teknik ve kriminal laboratuvarlarından istedikleri inceleme ve tespit işlemleri, ücretsiz olarak ve süresi içinde sonuçlandırılır.

(4) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla tasdik edilmiş örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

(5) İlgili personel, müfettişlerin çalışmaları için uygun ortamı sağlamakla ve diğer önlemleri almakla yükümlüdürler.

(6) Müfettişlerin görev yürüttükleri kurum ve kuruluşların amirleri ile gerekli görülen diğer görevlilerin yıllık izinlerinin kullanılması müfettişin istemi üzerine ertelenebilir. Zorunluluk bulunmadıkça, iznini kullanmaya başlamış olan görevliler geri çağrılmaz.

(7) Müfettişler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personel, araç-gereç, teknik ve kriminal laboratuvar ve diğer imkânlarından yararlanma ihtiyacı duydukları takdirde; bu yöndeki taleplerini merkezde Başkanlığa, taşrada ise mülki amirlere iletirler. Başkanlık ve mülki amirler bu istemlerin gereğini takdir ve ifa ederler.

Müfettişlerin sorumlulukları ve müfettişlik güvencesi

MADDE 14 – (1) Müfettişler; 657 sayılı Kanun, 4483 sayılı Kanun ve diğer kanunlar ile bu Yönetmelikte ve ilgili diğer yönetmeliklerde öngörülen görevlerini eksiksiz yerine getirmekle ve yetkilerini tam olarak kullanmakla yükümlüdürler.

(2) Müfettişler, görevlerini gerektiği gibi yürütmelerini engelleyecek sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlikleri ve 29 uncu maddede belirtilen kurallara uymadıkları saptanmadıkça, görevlerinden alınamazlar ve kendi istekleri dışında başka görevlere atanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişlerin Atanmaları, Yetiştirilmeleri ve Hizmet İçi Eğitimleri

Müfettişliğe atanma şartları

MADDE 15 – (1) Müfettiş olarak atanabilmek için;

a) Subaylığa nasıp tarihinden itibaren en az 19 uncu fiili hizmet yılını tamamlamış olmak ve en az binbaşı rütbesinde bulunmak,

b) Son altı yıllık performans değerlendirmesi olumlu olmak,

c) Son altı yılda disiplin cezası almamış bulunmak,

ç) Görev ve memurluk vakar ve onuruyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmamak,

d) Devlet memurluğundan ve meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suç iddiasıyla hakkında soruşturma yapılıyor olmamak,

e) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

gerekir.

Müfettiş alınması işlemlerinin başlatılması

MADDE 16 – (1) Kurula, ihtiyaç durumuna göre yeterli sayıda müfettiş alınır.

(2) Başkanın istemi Personel Başkanının teklifi ve Komutanın inhası ve Bakanın onayı üzerine, müfettiş alınmasına ilişkin işlemlere başlanır.

İnceleme, değerlendirme ve müfettişlerin atanması

MADDE 17 – (1) 15 inci maddede belirtilen niteliklere sahip subayların; sicil raporları, varsa müfettişler tarafından düzenlenen değerlendirme raporları ve değerlendirme belgeleri, takdirname ve/veya başarı belgeleri ile cezaları, yabancı dil bilgileri ile Başkan ve Personel Başkanının birlikte yapacakları inceleme sonucunda tespit edilecek çalışma ve başarı dereceleri değerlendirilir. Komutanının, Başkan ve Personel Başkanının birlikte gösterecekleri lüzum üzerine ya da resen vereceği emirle, değerlendirmeye tabi tutulan subayların çalışma ve başarı dereceleri, müfettişlere yaptırılacak incelemeyle de tespit edilebilir.

(2) İnceleme ve değerlendirme, ilgililerin subaylığa naspedildikleri tarihten inceleme ve değerlendirme tarihine kadar geçen süreyi kapsar.

(3) İnceleme ve değerlendirme iş ve işlemleri; Personel Başkanı ve Tayin Daire Başkanı ile Başkan ve Başkanın önerisi ile Komutan tarafından belirlenecek bir başmüfettişten oluşan Komisyon tarafından yapılır.

(4) İnceleme ve değerlendirme sonucunda üstün başarısıyla müfettişlik hizmetinde yararlı olabileceği anlaşılanlar Başkanın iş’arı, Personel Başkanının teklifi, Komutanın inhası ve Bakanın onayıyla atanırlar.

Yetiştirme dönemi

MADDE 18 – (1) Müfettişliğe atananlar, altı ay süreli bir yetiştirilme dönemi geçirirler.

(2) Bu dönem içinde, Başkanca belirlenecek sürelerle, müfettişlerin yanında teftiş, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma işlerinde yetiştirilmeye tabî tutulurlar.

(3) Bu süre sonunda, yanında çalıştıkları her müfettiş tarafından meslek bilgileri, yetenekleri, tutum ve davranışları ile çalışmaları hakkında birer rapor düzenlenir.

(4) Yetiştirilme dönemi sonunda yeterli görülenlerin müfettişlikleri Başkanın önerisi üzerine Komutan tarafından tasdik edilir.

(5) Yetiştirilme dönemi içinde veya sonunda yeterli görülmeyenler, atanmalarındaki usulle, eski görevlerine veya rütbelerine uygun görevlere atanırlar.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 19 – (1) En az üç yıl müfettiş olarak görev yapmış ve emsallerine göre temayüz etmiş olanlar, kıdem ve liyakat durumlarına göre başmüfettişliğe atanabilirler.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 20 – (1) En az beş yıl süreyle müfettiş olarak çalıştıktan sonra Komutanlık içinde başka bir göreve atananlar, müfettişlikten ayrı kaldıkları sürelere ait performans değerlendirmesi olumlu olmak kaydıyla, durumlarına uyan müfettişliğe, yetiştirilme ve deneme dönemine tabî tutulmaksızın doğrudan atanabilirler.

Müfettişlerin hizmet içi eğitimleri

MADDE 21 – (1) Başkanlık müfettişlerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak amacıyla Bakanlık eğitim planı çerçevesinde; üniversiteler, yargı kuruluşları, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ve gerekli görülen diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 22 – (1) Müfettişler, bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme-araştırma yapmak amacıyla ve bir çalışma programı dahilinde, Komutanın önerisi ve Bakanın onayıyla 21/11/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğe göre yurt dışına gönderilebilirler.

(2) Yurt dışına gönderilecek müfettişler kıdem ve performansları esas alınmak suretiyle belirlenir.

(3) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporlarını yurda döndükleri tarihten itibaren üç ay içinde Başkanlığa sunarlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Görev alanı

MADDE 23 – (1) Komutanlığın merkez ve taşra teşkilatı ve doğrudan merkeze bağlı birimlerinin her türlü iş, işlem ve faaliyetleri Kurulun görev alanını oluşturur.

Yazışma usulü

MADDE 24 – (1) Müfettişler, görevleriyle ilgili konularda, resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşlar ve kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Bakanlığın ve Komutanlığın merkez birimleriyle Başkanlık, diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez birimleriyle Komutanlık aracılığıyla yazışma yaparlar.

İşe ara vermeden bitirme

MADDE 25 – (1) Müfettişler, başladıkları işleri süresi içinde bitirmekle yükümlüdürler. Ancak yasal süreye bağlı olmayan işlerde, herhangi bir nedenle geri bırakma veya devir zorunluluğunun doğması halinde Başkanlıkça verilen emre göre hareket ederler.

(2) Görevin gerektirdiği işlerin sonuçlandırılması, başka yerlerde de çalışma yapılmasını gerektiriyorsa; müfettişler durumu Başkanlığa bildirirler ve Başkandan alacakları emre göre hareket ederler.

Birden çok müfettişin birlikte çalışması

MADDE 26 – (1) Görevin niteliğine göre bir işte, birden çok müfettiş görevlendirilebilir. Bu durumda çalışmaları, kıdemli müfettiş düzenler; işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.

(2) Düzenlenecek rapor türüne ve içeriğine ilişkin olarak müfettişler arasında görüş ayrılığı olması halinde, çoğunluğun görüşüne uygun hareket edilir. Eşitlik halinde kıdemli müfettişin tercihine uyulur. Aykırı görüş ve önerilere raporda yer verilir.

(3) Ortak görevlerde, en kıdemli müfettiş heyet başkanıdır.

Mülkiye müfettişleri ve bağlı kuruluşların müfettişleriyle birlikte çalışma

MADDE 27 – (1) Müfettişler Bakan onayıyla; Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü ve/veya Sahil Güvenlik Komutanlığı müfettişleri ile birlikte teftiş, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması, soruşturma ve inceleme-araştırma yapabilirler.

(2) Bu görevlerde;

a) Mülkiye müfettişi mevcut ise Mülkiye Teftiş Kurulu koordinatörlük görevini yürütür ve mülkiye müfettişi heyetin başkanıdır.

b) Mülkiye müfettişi mevcut değil ise müfettiş isteminde bulunan kuruluş koordinatörlük görevini yürütür. Koordinatör kuruluşun müfettişi heyetin başkanlığını yapar.

(3) Bu çalışmalar sonucunda düzenlenen raporların bir örneği de Kurul arşivinde muhafaza edilir.

Diğer Bakanlık ve kuruluş müfettişleriyle birlikte çalışma

MADDE 28 – (1) Birden fazla kamu kurum ve kuruluşunu ilgilendiren araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevleri;  10/1/1983 tarihli ve 83/5929 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Görevleri esnasında müfettişlerin uyacakları kurallar

MADDE 29 – (1) Müfettişler;

a) 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

b) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik,

c) Kolluk Etik İlkeleri,

ile belirlenmiş olan etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler.

(2) Ayrıca müfettişler;

a) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunamazlar.

b) Görevin yerine getirilmesi sırasında objektif ve adil bir sonucun ortaya çıkarılmasını esas alırlar.

c) Görevlerini tarafsız, önyargısız ve hiç kimseye ayrıcalık yapmaksızın yerine getirirler.

ç) Görev yerlerinde kurumların, yönetim ve karar alma süreçlerine müdahale edemezler.

d) Belge ve kayıtlar üzerinde, göreve ilişkin tarih, imza ve işaret koymak suretiyle yapılan açıklamalar dışında düzeltme ve ilave yapamazlar.

e) Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli bilgi ve belgeler ile gizli kalması gereken bilgi kaynağını açıklayamazlar ve “hizmete özel” gizlilik dereceli yazılar hariç diğer gizlilik dereceli yazılarını başkasına yazdırmazlar.

f) Görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranış ve beyanda bulunamazlar.

g) Göreve ilişkin kanaatlerini önceden ilgililere ve üçüncü kişilere açıklayamazlar.

ğ) Kişilerin özel hayatına açıkça müdahale sonucunu doğuracak, kendilerinin ve ilgililerin güvenliğini tehlikeye düşürecek, görevin yürütülmesini güçleştirecek bilgi ve belgeleri başkalarına veremezler.

h) Görevleri sebebiyle, beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği durumlar dışında, görevleri ile ilgili kişilere konuk olamazlar, ikram ve hediyelerini kabul edemezler, alışveriş yapamazlar ve borç ilişkisine giremezler.

ı) Görevlerin mesai saatlerinde yerine getirilmesi esastır. Ancak, görevin kapsam ve niteliğinin gerektirdiği hallerde müfettişler mesai saatleri dışında da çalışmalarını devam ettirirler ve birimler ilgili personelin müfettişlerle birlikte mesai saatleri dışında çalışabilmeleri için gerekli tedbirleri alırlar.

Acele konular

MADDE 30 – (1) Müfettişler görevleri sırasında zamanaşımı veya hak düşürücü sürelere ilişkin hükümlerden ötürü idarenin zarara uğrayacağını tespit etmeleri halinde, durumu görevin sonunu beklemeksizin bir rapor ile yetkili makama bildirir ve bu hususu görevleri ile ilgili düzenleyecekleri raporda belirtirler.

ALTINCI BÖLÜM

Görev Onayları ve Emirleri

Görev onayları ve emirleri

MADDE 31 – (1) Müfettişler, görev emirlerini Başkandan alırlar. Görevli bulundukları yerlerde, doğruca Bakan veya Komutan tarafından verilen görev emirlerinin gereğini yapar ve durumu derhal Başkanlığa bildirirler.

(2) Komutanlık merkez birimlerinin gerekli gördükleri inceleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma talepleri, Komutanın onayını müteakip Başkanlığa iletilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, valilikler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından Bakanlığa veya doğrudan Kurula yapılan inceleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma talepleri, değerlendirilmek üzere ilgili merkez birimine gönderilir. Başkanlıkla koordinasyon kurularak yapılan değerlendirme sonucunda, müfettiş tarafından yerine getirilmesi uygun görülen talepler için Komutandan onay alınır ve bu onaylar Başkanlığa iletilir.

(4) Müfettişler inceleme, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma taleplerini Başkanlığa bildirirler. Bu talepler üzerine Başkanlıkça izin vermeye yetkili olduğu durumlarda Komutandan, diğer durumlarda Bakandan onay alınır.

(5) Teftişe ilişkin Komutan onayları doğrudan Başkanlıkça alınır.

(6) Önemli görülen veya acele müfettiş gönderilmesi ya da gizli tutulması gereken konularda, birinci ve ikinci fıkraların hükümlerine bağlı olmaksızın Başkanlık doğrudan onay alabilir.

(7) Müfettişler; araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevleri sırasında Başkanının müsaadesi tahtında sivil kıyafet giyebilirler.

(8) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile ilgili teftiş, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması, soruşturma ve inceleme-araştırma görev onayları Bakandan alınır. Onayı alınan görev, Sahil Güvenlik Komutanlığı müfettişleri ile birlikte icra edilir. Mülkiye Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel ve Özel Teftiş ile Rehberlik Görevleri ve Raporları

Genel teftiş ve rehberlik

MADDE 32 – (1) Genel teftiş; birimlerin faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, birimlerin ve personelin gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmak ve gerektiğinde kusuru olanlar hakkında yasal işlem başlatmak suretiyle yapılır.

(2) Rehberlik; müfettişler tarafından teftiş görevleri esnasında birimlerin ve personelin iş ve işlemlerinde yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli ve tutarlı hale gelmesine, hizmetin sunumunda en uygun seçeneğin tercih edilmesine, ayrıca mevzuatın doğru uygulanmasına katkı sağlayacak bilgi ve tecrübe aktarımında bulunulmasıdır.

Genel teftiş uygulaması

MADDE 33 – (1) Genel teftiş programları, yıllık olarak düzenlenir ve genel olarak ilgili kurum ve kuruluşların üç yılda bir teftişi esas alınarak yürütülür. Gerekli hallerde bu süre değiştirilebilir.

(2) Programlar, teftişin başlayacağı tarihten en az otuz gün önceden Komutanın onayına sunulur.

(3) Programlar, teftişin başlama tarihinden en az on gün önce müfettişlere bildirilir.

(4) Programında yer alan bölge, il ve ilçe jandarma komutanlıklarının teftişinde görev alacak müfettişler Başkanlıkça; bölge ve il jandarma komutanlıklarının merkez birimlerinin teftişinde görev alacak müfettişlerin tespiti ise heyet başkanınca yapılır.

(5) Merkez birimlerinin teftişinde de aynı usul izlenir.

Özel teftiş

MADDE 34 – (1) Özel teftiş, birimlerin ve personelin belli konulardaki faaliyet ve işlemlerini teftiş etmek amacıyla yapılır.

(2) Özel teftişler, Başkanlık önerisi üzerine Komutan veya doğrudan Bakan emriyle yapılır.

(3) Komutanlık merkez birimleri özel teftiş taleplerini Başkanlığa, valiler ise Bakanlığa bildirirler.

(4) Özel teftiş kapsamında yer alan birimlerin teftişinde görev alacak müfettişler Başkanlıkça belirlenir. Özel teftişte müfettişler arasındaki iş bölümü heyet başkanınca yapılır.

Önceki teftiş sonuçlarının araştırılması

MADDE 35 – (1) Müfettişler;

a) Genel ve özel teftiş sırasında öncelikle teftiş defterlerini ve dosyalarını incelemek suretiyle, bir önceki teftişte eleştiri konusu yapılan ve ilgili birimlerce yerine getirilmesi istenen hususların yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve bunu raporlarında belirtmek işlemlerini,

b) Makul ve haklı bir neden olmadan ilgililerce yerine getirilmeyen hususların tespiti halinde, sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri,

yaparlar.

Teftişin yürütülme esasları

MADDE 36 – (1) Genel ve özel teftişler, hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla görevli memurun huzurunda yapılır.

(2) Genel ve özel teftişler, eğitim ve rehberlik esas alınarak yürütülür.

(3) Müfettişler, genel ve özel teftişler sırasında gerekli görmeleri halinde ilgililerle toplantı düzenlemek suretiyle de bilgi alabilirler.

Teftiş raporları

MADDE 37 – (1) Teftiş sonunda; her birim için ayrı bir “teftiş raporu” düzenlenir. Ancak gerektiği hallerde birden fazla rapor düzenlenebilir.

(2) Genel ve özel teftiş raporlarının mahallinde düzenlenmesi esastır.

Teftiş raporlarının kapsamı

MADDE 38 – (1) Raporlar, esas itibarıyla hizmetin hukuka uygunluk ile ekonomiklik, etkililik ve verimlilik içinde yürütülüp yürütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve önerileri kapsayacak şekilde düzenlenir.

(2) Önemli olmayan eksiklikler ve yanlışlıklar için görevlilere sözlü açıklamalar yapmakla yetinilebilir. Gerektiğinde teftiş sırasında bunların giderilmesi sağlanır.

(3) Teftiş sırasında araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma konusu yapılan hususlar raporlarda ayrıca belirtilir.

Teftiş raporlarının teslimi, dağıtımı ve saklanması

MADDE 39 – (1) Müfettişler tarafından aşağıdaki raporlar sunulur:

a) Genel teftiş sonucunda düzenlenen raporlardan; merkez teşkilatındaki birimler ile doğrudan merkeze bağlı birimlere ilişkin olanlar ilgili birlik komutanlığı veya kurum amirliği ile birlikte Başkanlığa, taşra teşkilatına ilişkin olanlar ise ilgili birlik komutanlığı veya kurum amirliği ve mülki idare amirliğine teslim edilir, ayrıca Başkanlığa da sunulur.

b) Özel teftiş raporları Başkanlığa sunulur.

(2) İlgili birimler, raporları ve bunlarla ilgili olarak verilen emir ve yazıları özel bir dosyada saklarlar. Bunların saklanmasından, devir ve tesliminden, birimlerin amirleri ve ilgili personel birlikte sorumludurlar.

Genel teftiş raporlarının cevaplandırılması

MADDE 40 – (1) Genel teftiş raporlarında eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlar, raporun teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde teftiş edilenler tarafından cevaplandırılarak silsile yoluyla Komutanlığa bildirilir.

(2) Merkez birimlerinin genel teftişi sonucunda düzenlenen raporlarda eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlar, raporun teslim tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili birim veya kuruluşun amiri tarafından cevaplandırılarak Başkanlığa bildirilir.

Teftiş raporlarının Başkanlıkça değerlendirilmesi

MADDE 41 – (1) Genel ve özel teftiş raporları Başkanlık tarafından teslim alınmasından itibaren altmış gün içinde incelenir.

(2) Raporlarda yer alan eleştiri ve önerilerden uygun görülmeyenler gerekçesi ile birlikte ilgili müfettişe yazılı olarak bildirilir. Ayrıca yazının bir örneği, teftiş raporuna eklenmek üzere Komutanlığın ilgili birimine gönderilir.

Teftiş raporlarının ilgili birimlerce değerlendirilmesi

MADDE 42 – (1) Raporlar, ilgili birimler tarafından, kendilerine tesliminden itibaren otuz gün içinde incelenir.

(2) Merkez birimleri ve doğrudan merkeze bağlı birimler incelemeyi müteakip:

a) Raporlarda yer alan eleştiri ve önerilere katıldıkları takdirde bunları, gereğinin yapılması için en geç beş gün içinde teftiş edilen kurum ve kuruluşlara intikal ettirirler.

b) Raporlarda yer alan eleştiri ve öneriye katılmadıkları takdirde durumu, aynı süre içinde gerekçesiyle birlikte Başkanlığa bildirirler.

(3) Raporlarda eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlarda, merkez birimleri ile Başkanlık arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması halinde uygulanacak işlem Komutan tarafından belirlenir. Komutan görüşüne esas yazışma, Başkanlıkça yapılır.

(4) Merkez birimleri ve doğrudan merkeze bağlı birimler tarafından, teftiş edilen birimlere bildirilen eleştiri ve önerilerin yerine getirilmesi ilgili birim amirince sağlanır. Merkez birimleri ve doğrudan merkeze bağlı birimlerin en üst yöneticileri ile bölge, il ve ilçe jandarma komutanları kesinleşmiş raporların gereklerinin yerine getirilmesinden sorumludurlar.

Yıllık teftiş programı

MADDE 43 – (1) Kurulun çalışmaları, Başkan tarafından hazırlanan, Komutan tarafından uygun görülen ve Bakan tarafından onaylanan yıllık teftiş programına göre yürütülür.

(2) Yıllık teftiş programında aynı usulle değişiklik yapılabilir.

Teftiş defteri

MADDE 44 – (1) Teftişe tabi birimlerde; sayfaları numaralandırılmış, mühürlenmiş ve son sayfasına defterin kaç sayfadan ibaret olduğu yazılarak ilgili birimin en üst amirince tasdik edilmiş bir teftiş defteri bulundurulur.

(2) Müfettişler, teftişin başlayış ve bitiş tarihlerini, hangi işleri teftiş ettiklerini, düzenledikleri raporun tarih ve sayısını, teftiş edilenin görevini, adını ve soyadını deftere yazmak suretiyle imzalarlar. Teftişle ilgili olarak Bakanlık ve/veya Komutanlıktan gönderilen emir ve genelgelerin tarih ve sayıları ile özetleri, teftiş olunan memurlarca defterin özel bölümüne yazılarak imzalanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İnceleme ve Araştırma, İnceleme Görevleri ve Raporları

İnceleme ve araştırma

MADDE 45 – (1) İnceleme ve araştırma;

a) Teftiş görevleri kapsamında Komutanlığın teşkilat, malzeme, kadro, yerleşme durumu ve çalışma yerleri ve diğer imkanlar bakımından yeterli olup olmadığını tespit etmek,

b) Komutanlığın kuruluş amaçlarına uygun olarak, kurumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi, işlemlerin basitleştirilmesi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile gerekli hukukî ve idarî düzenlemeler konularında çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara katılmak,

c) Teftişe ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, teftiş standartlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

ç) Teftiş görevleri kapsamında birimlerin hizmet kalitesinin arttırılması ile personelin performanslarının iyileştirilmesine esas olacak bilgi ve verileri toplamak; bu kapsamda günlük faaliyetleri içindeki hizmetlerinin kalitesini veya hizmetlerindeki eksiklikleri tespit etmek, sorumluluklarındaki hizmetlerin standartlarının iyileştirilmesini sağlamak, yöneticilerini işbaşında değerlendirmek ve bunların astlarını hizmete yönlendirmedeki bilgi ve becerilerini, astları üzerindeki otoritelerini ölçmek suretiyle topladıkları verileri analiz edip yorumlayarak performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,

d) Komutanlıkla ilgili mevzuat ile diğer bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle hukuka uygunluk denetimini geliştirmek,

e) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara katılmak,

f) Teftiş hizmetlerini etkileyecek faktörleri incelemek ve değerlendirmek,

g) Bilgi teknolojilerinde ve yönetim bilgi sistemlerinde teftiş hizmetine katkı sağlayacak gelişmeleri izlemek ve uygulanabilirliğini değerlendirmek,

ğ) Müfettişlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

h) Kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim çalışmalarına katkı sağlamak,

ı) Birimler ile müfettişler arasında ya da müfettişlerin kendi aralarında mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesine katkı sağlamak,

i) Müfettiş raporlarını incelemek ve değerlendirmek, raporlardaki eksikliklerin tamamlatılmasını ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak,

j) Bakanlık ve Bakanlığın bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen mevzuat çalışmalarına ilişkin Kurul görüşünü oluşturmak,

k) Kurul ile ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici işlemlerinin hazırlanması çalışmalarını yapmak,

l) Teftiş rehberlerini hazırlamak,

m) Müfettişler tarafından düzenlenecek rapor ve diğer belgelerin biçim ve standartlarını belirlemek,

amaçlarıyla yapılır.

(2) Bakan tarafından istenen diğer konularda da inceleme ve araştırma yapılır.

(3) Müfettişler tarafından da görev sırasında gerekli görülmesi halinde yukarıda belirtilen konularda inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunulabilir.

İnceleme ve araştırma raporları

MADDE 46 – (1) İncelemeler ve araştırmalar sonucunda inceleme ve araştırma raporları düzenlenir.

(2) Bu raporlar Başkanlığa teslim edilir.

(3) Başkanlıkça, raporlar ile ilgili işlemler otuz gün içinde sonuçlandırılır.

İnceleme ve inceleme raporları

MADDE 47 – (1) İnceleme; belirli bir konuda uygulanması gereken idari, mali ve hukuki işlemin ortaya konulması, gerekçelendirilmesi ve önerilmesi amacıyla yapılır.

(2) İnceleme raporları Başkanlığa teslim edilir.

(3) Ancak müfettişler; görevleri sırasında zamanaşımı veya hak düşürücü sürelere ilişkin hükümlerden ötürü idarenin zarara uğrayacağını tespit etmeleri halinde, durumu görevin sonunu beklemeksizin bir rapor ile doğrudan yetkili makama bildirirler ve bu hususu görevleri ile ilgili düzenleyecekleri raporda belirtirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Araştırma, Ön İnceleme, Disiplin Soruşturması ve Soruşturma Görevleri ve Raporları

Araştırma

MADDE 48 – (1) Araştırma; bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak personelin adlî, malî ve disiplin işlemleri ile diğer idarî işlemlerin yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti amacıyla yapılır.

(2) Müfettişler, personel hakkında işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle; Komutanlıkça emir verilmesi, teftiş sırasında öğrenilmesi, ihbar veya şikayet üzerine araştırma yaparlar.

Araştırma sonucunda düzenlenecek raporlar

MADDE 49 – (1) Yapılan araştırma sonucunda;

a) Soruşturulması genel hükümlere tabî suçlar ile ilgili olarak müfettişler tarafından doğrudan yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmek üzere tevdi raporu,

b) Personelin veya başka kişilerin haksız fiilleri sebebiyle idareye verilen zararlarla haksız iktisaplarının tazmini için yapılacak hukuki işlemlerin yapılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığa sunulmak üzere tazmin raporu,

c) Sayıştay tarafından malî yönden işlem yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde, Sayıştayın gerekli işlemleri yapmasını sağlamak amacıyla Başkanlığa sunulmak üzere inceleme raporu,

ç) İdari yönden işlem yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde, gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığa sunulmak üzere inceleme raporu,

d) Herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılması halinde Başkanlığa sunulmak üzere araştırma raporu,

düzenlenir.

(2) İşlem yapılması gerektiği sonucuna varılmış olmakla birlikte aynı konu ve kamu görevlisi ile ilgili olarak daha önce rapor düzenlenmiş ve karar verilmiş olması hallerinde de inceleme raporu düzenlenir.

(3) Araştırma görevi sonucunda, ön inceleme ya da disiplin soruşturması yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde, durum gerekçeli yazı ile Başkanlığa veya ilgili kuruma bildirilir.

Araştırma raporlarının değerlendirilmesi

MADDE 50 – (1) Başkanlığa sunulan raporlar, otuz gün içinde sonuçlandırılır ve ilgili birimlere gönderilir.

(2) Ön inceleme veya disiplin soruşturması yapılmasının talep edilmesi ve otuz gün içinde gerekli Komutan ya da Bakan onayının alınamaması halinde, müfettişler tarafından araştırma görevleri nedeniyle toplanan bilgi ve belgeler, dizi pusulasına bağlı olarak Başkanlığa teslim edilir.

Ön inceleme ve ön inceleme raporları

MADDE 51 – (1) Ön inceleme; personel hakkında, işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza soruşturması açılması idarî merciin iznine bağlandığı hallerde, soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına dayanak teşkil etmek amacıyla yapılır.

(2) Ön inceleme sonucunda ön inceleme raporu düzenlenir.

(3) Ön inceleme, Bakan veya Komutan onayı ve Başkanlıkça verilen görev emri üzerine yürütülür.

Ön incelemeyi gerektiren suç tespiti

MADDE 52 – (1) Müfettişler tarafından görevleri sırasında ön inceleme başlatılmasını gerektiren bir suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde;

a) Bakanın veya Komutanın soruşturma izni vermeye yetkili olduğu personel ile ilgili olarak gerekli bilgi ve belgeler toplanır ve ön inceleme onayı talebine ilişkin gerekçeli yazı Başkanlığa gönderilir.

b) Haklarında Bakan veya Komutan dışında soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin karar vermesi gereken personel ile ilgili olarak durum, bir rapor ile yetkili mercilere bildirilir.

c) Bölge, il ve ilçe jandarma komutanları ile Başkanlıkça uygun görülen diğer personel hakkında da (a) bendi hükmü uygulanır.

İhbar ve şikâyet dilekçeleri

MADDE 53 – (1) Müfettişlerce, görevleri sırasında kendilerine yapılan sözlü şikâyetler bir tutanağa bağlanır.

(2) İddia konusu veya konuları ile ilgili bilgi ve belgeler toplanır.

(3) Ön inceleme yapılmasının gerektiği hallerde 51 inci maddeye göre işlem yapılır.

Ön inceleme raporlarının verileceği yerler

MADDE 54 – (1) Ön inceleme raporları, Bakanın veya Komutanın soruşturma izni vermeye yetkili olduğu hallerde Başkanlığa, diğer hallerde yetkili mercilere verilir.

Ön incelemede usul ve yetki

MADDE 55 – (1) Müfettişler, ön inceleme görevlerini ve ön incelemenin gerektirdiği işlemleri, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yürütürler.

(2) Ön inceleme konusu suça katılan ve 4483 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kişilerle ilgili olarak düzenlenecek tevdi raporu, yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.  Ayrıca, durum düzenlenecek ön inceleme raporunda belirtilir.

Araştırma ve ön inceleme raporlarında bağlantı

MADDE 56 – (1) Aynı konu veya kişiler hakkında hem araştırma ve hem de ön inceleme raporu düzenlenmesinin gerektiği hallerde, durum, araştırma ve ön inceleme raporlarında bir başlık halinde belirtilir.

Disiplin soruşturması

MADDE 57 – (1) Disiplin soruşturması; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması amacıyla yapılır.

(2) Disiplin soruşturması, Bakan veya Komutan onayı ve Başkanlıkça verilen görev emri üzerine yürütülür.

(3) Müfettişler, görevleri sırasında memurların disiplin suçu işlediklerini öğrendiklerinde, gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak disiplin soruşturması yapılabilmesi için durumu bir yazı ile Başkanlığa bildirerek disiplin soruşturması onayı isterler.

(4) Müfettişler, disiplin soruşturması yapılmasının talep edilmesi ve otuz gün içinde gerekli Bakan veya Komutan onayının alınamaması halinde, topladıkları bilgi ve belgeleri dizi pusulasına bağlı olarak Başkanlığa teslim ederler.

(5) Müfettişler, disiplin soruşturması görevlerini ve disiplin soruşturmasının gerektirdiği işlemleri,  682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütürler.

Disiplin soruşturma raporlarının verileceği yerler

MADDE 58 – (1) Disiplin soruşturma raporları, Başkanlığa sunulur.

(2) Disiplin soruşturma raporları, ilgili birimlere veya disiplin amirleri ve kurullarına Başkanlıkça gönderilir.

Devir

MADDE 59 – (1) Müfettişler Bakan onayına dayalı olarak yürüttükleri araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevleri sırasında, diğer yetkili mercilerin onayları ile başlatılan ve henüz bitirilmeyip raporu yetkili mercilere teslim edilmemiş bu tür görevlere ilişkin bilgi ve belgeleri yazı ile devir alırlar.

Generaller hakkındaki işlemler

MADDE 60 – (1) Generaller hakkında müfettişlerce yapılması öngörülen veya gereken araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturmalar; mülkiye müfettişince müstakilen ya da mülkiye müfettişi ve Kurul müfettişiyle birlikte yapılır.

ONUNCU BÖLÜM

Değerlendirme Görevleri ve Raporları

Değerlendirme

MADDE 61 – (1) Değerlendirme; personelin genel tutum ve davranışları, performansları ile hizmet ve çalışmalarının tespit edilerek mevzuat, etik ilkeler ve hizmet gerekleri bakımından irdelenmesi suretiyle bir kanaate varılması amacıyla yapılır.

Değerlendirme raporları

MADDE 62 – (1) Değerlendirme raporları, en az iki müfettiş tarafından birlikte düzenlenerek doğrudan Başkanlığa sunulur.

(2) Değerlendirme raporlarının, yazılı bilgi ve belgelere dayandırılması esastır. Gerekli hallerde ilgililerin şifahi beyanlarına da başvurulur. Bu durumda, dinlenenlerin hüviyet ve beyanları müfettişlerce tutanağa bağlanır.

(3) Raporların bir örneği, Başkanlık tarafından personelin özlük dosyalarına konmak üzere ilgili birime gönderilir.

(4) Bu rapor, ilgili birimlerce görevde yükselme, atama, yer değiştirme ve benzeri özlük işlemlerinde dikkate alınır.

Değerlendirme belgeleri

MADDE 63 – (1) Teftiş görevi sırasında Bakan veya Komutan tarafından belirlenen personel hakkında düzenlenir.

(2) Bu belgeler 62 nci madde hükmü dikkate alınarak düzenlenir ve 62 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki işlemlere tabî tutulur.

Değerlendirme raporları ve belgelerinin niteliği

MADDE 64 – (1) Değerlendirme raporları ve belgeleri, 4982 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen kurum içi görüş ve tavsiye niteliğindedir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Zararlarından Doğan Alacaklar

Genel olarak kamu zararlarından doğan alacaklar ile diğer alacakların tespiti

MADDE 65 – (1) Müfettişler teftiş, araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma görevleri sırasında tespit ettikleri kamu zararları ve diğer alacakları, teftiş raporlarında belirtirler ve düzenledikleri raporun bir örneğini ilgili harcama birimine verirler.

(2) Kamu zararlarından doğan alacakların takip ve tahsili, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine, diğer alacakların takip ve tahsili ise genel hükümler ile Maliye Bakanlığının bu konudaki düzenlemelerine göre yürütülür.

(3) Yapılan işlemler ve sonuçları silsile yoluyla Komutanlığa bildirilir.

ON İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak hükümler

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kimlik belgesi

MADDE 67 – (1) Müfettişlere, fotoğraflı ve Komutan tarafından imzalanmış bir kimlik belgesi verilir.

(2) Kimlik belgesi, istenmesi halinde görev sırasında ilgililere gösterilir.

Mühür

MADDE 68 – (1) Müfettişlere, numaralı, resmi bir mühür verilir.

Araç ve gereçler

MADDE 69 – (1) Müfettişlere, görevleri ile ilgili gerekli araç ve gereçler Başkanlıkça sağlanır.

Yolluk ve diğer hakların alınması

MADDE 70 – (1) Müfettişler, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendi hükmünden yararlanırlar.

(2) Müfettişler, bilirkişi, tercüme, posta, taşıma ve diğer giderlerine konu hizmet alımları karşılıklarını, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı (3. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcamaları Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde alırlar.

(3) Müfettişler yolluk ve diğer haklarını düzenleyecekleri hakediş çizelgelerinde gösterirler.

(4) Hakediş çizelgelerinde; gündelik, konaklama giderleri, yolculuklara ait giderler ve diğer hakedişler ile bunlara karşılık alınan ve iade edilen tutarlar gösterilir.

(5) Hakediş çizelgelerine yolluk bildirimi, para talep formu ve sair belgeler eklenir.

(6) Müfettişler, düzenledikleri hakediş çizelgelerini ve eki belgeleri Maliye Birimine verirler. Hakedişler, Maliye birimi tarafından ödenir. Başkanlık ihtiyaçları, ikmal planları kapsamında ilgili bütçeleyici birimlere bildirilerek tedariki sağlanır.

Tatillerin başka yerlerde geçirilmesi

MADDE 71 – (1) Görev Merkezi dışında görevlendirilen müfettişler Başkanın onayı ile ulusal bayramları, hafta tatillerini ve genel tatilleri görevli bulundukları yerler dışında da geçirebilirler.

Teftiş hizmetleri yıllık değerlendirme toplantısı

MADDE 72 – (1) Komutanın onayıyla Başkanlık tarafından;

a) Uygulamada görülen hata ve noksanlıkları tespit ederek müşterek sonuçlara varmak ve uygulama birliğini sağlamak,

b) Müfettişlerin deneyim ve görüşleri paylaşarak bunlardan yararlanmak,

c) Kurulu ilgilendiren mevzuatta meydana gelen gelişme ve değişiklikleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla yılda en az bir defa değerlendirme toplantısı yapılır.

(2) Değerlendirme toplantısı görev merkezi ya da Başkan tarafından uygun görülecek başka mahallerde düzenlenebilir.

(3) Değerlendirme toplantısında varılan sonuçlar bir rapor halinde yayımlanır.

Bilgi verme

MADDE 73 – (1) Müfettişler, görev yerlerine varış ve ayrılışlarını yazı, faks, mesaj, telefon gibi iletişim araçlarıyla Başkanlığa bildirirler.

Yayınlar ve kitaplık

MADDE 74 – (1) Komutanlık Resmi Gazete, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ile bilimsel ve yargısal içtihatları içeren yayınları temin ederek müfettişlerin yaralanmasına sunar.

(2) Görev Merkezinde, mevzuat ve mesleki konularla ilgili bir kitaplık bulunur. Kitaplık yönetimi, Başkan veya Başkan tarafından görevlendirilecek personel tarafından yerine getirilir.

Yönerge

MADDE 75 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamaya ilişkin konularına açıklık getirmek amacıyla yönerge düzenlenebilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 76 – (1) 16/5/1998 tarihli ve 23344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 77 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 78 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.