8 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30354

YÖNETMELİK

Şırnak Üniversitesinden:

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetimine ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ŞÜSEM): Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sanayi, ticaret, hizmet, tarım ve benzeri işletmeler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarının; üretim ve verimliliğini arttıracak bilimsel ve teknolojik gelişmelerden sürekli eğitim programları, seminerler ve kurslar yoluyla yararlanmalarını sağlamak,

b) Kamu ve özel sektörün, uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesini sağlayarak, yeni bilgi ve teknolojileri kullanabilen, yaratıcı, üretken, sürekli öğrenen kurum ve işletmelerin sayısını artırmak ve böylelikle bölgesel ve ulusal ölçekte ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sağlamak. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini karşılamak amacıyla sınıfta eğitim, uzaktan eğitim, uygulamalı eğitim ve benzeri sürekli eğitim programları düzenlemek,

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları düzenlemek ve bu programların sonunda katılımcılara katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek,

c) Üniversitenin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliğini arttırmak,

ç) Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının uyguladıkları teşvik politikalarından faydalanmalarını sağlayacak bilgilendirme toplantılarını düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c) Çalışma ve faaliyet programlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

ç) Çalışma ve faaliyet gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,

d) Çalışma ve faaliyet gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

e) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri/elemanları arasından üç yıl süreyle Rektörce görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak,

c) Uygulamaları denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütmek,

ç) Müdürün daveti üzerine toplanarak Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve ilgili konularda karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Üniversitenin akademik birimlerinden en az birer öğretim elemanı olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen oniki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir. Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.