8 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30354

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Hazine Müsteşarlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmesinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapanlardan görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

ç) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen üst görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri esas alınarak hesaplanan süreleri,

g) M.E.B: Milli Eğitim Bakanlığını,

ğ) Müsteşar: Hazine Müsteşarını,

h) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

ı) Müsteşarlık teşkilatı: Müsteşarlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile Döner Sermaye İşletmesini,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Personel Dairesi Başkanlığı: Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığını,

k) Sınav kurulu : Hazine Müsteşarlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,

l) TODAİE: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

m) Unvan değişikliği: En az orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

n) Unvan değişikliği sınavı: En az orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

o) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi gruplar ile kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu

1) Şube Müdürü (Ana Hizmet Birimleri hariç), Döner Sermaye Merkez Müdürü, Kütüphane Müdürü,

2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu

1) Çözümleyici.

c) İdari Hizmetler Grubu

1) Hazine Sayman Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.

ç) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu

1) Araştırmacı.

d) Hukuk Hizmetleri Grubu

1) Hukuk Müşaviri.

e) Destek Hizmetleri Grubu

1) Dağıtıcı, Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Avukat, Mühendis, Mimar, Matematikçi, Şehir Plancısı, İstatistikçi, Kütüphaneci, Mütercim, Programcı, Tekniker, Sağlık Teknikeri, Teknisyen, Hemşire, Laborant.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) Bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu ve Hukuk Müşavirliği kadrosuna yapılacak atamalar hariç olmak üzere, en az iki yılını Müsteşarlıkta geçirmiş bulunmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen toplam hizmet süresi şartını taşımak,

c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvanlara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube Müdürü (Ana Hizmet Birimleri hariç) kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Müsteşarlıkta Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Hazine Sayman Yardımcısı, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Araştırmacı, Programcı, Mühendis, Mimar, Şehir Planlayıcısı, Avukat, İstatistikçi, Matematikçi, Tekniker, Sağlık Teknikeri kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

b) Kütüphane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili öğrenim dalında en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kütüphaneci kadrosunda toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) Döner Sermaye Merkez Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Müsteşarlık Araştırmacı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi,  Hazine Sayman Yardımcısı, Çözümleyici, Programcı, Mühendis, Mimar, Şehir Planlayıcısı, Avukat, İstatistikçi, Matematikçi, Tekniker, Sağlık Teknikeri, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlık Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Teknisyen, Sağlık Teknikeri, Tekniker, Şoför  kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam altı yıl hizmeti bulunmak,

d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Müsteşarlıkta toplam altı ay hizmeti bulunmak,

e) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlık Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda toplam altı yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Müsteşarlıkça belirlenecek en az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge veya M.E.B’den onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) Müsteşarlık Programcı kadrosunda toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

g) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlık Hizmetli ve Dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam  dört yıl hizmeti bulunmak,

3) M.E.B. onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Müsteşarlıkça düzenlenecek Bilgisayar İşletmenliği kursunda başarılı olmak,

ğ) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlık Hizmetli ve Dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam  dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Müsteşarlıkça düzenlenecek bilgisayar kursunda başarılı olmak,

h) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlık Hizmetli ve Dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam dört yıl hizmeti bulunmak,

ı) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlık Hizmetli ve Dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam dört yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Müsteşarlık Hizmetli ve Dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam  dört yıl hizmeti bulunmak,

3) En az altı yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

j) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Müsteşarlıkta Çözümleyici, Programcı, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur kadrolarında toplam iki yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak şartı aranır.

Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, Mimar, Matematikçi, Şehir Plancısı ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının Kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınav duyurusunda belirtilen diller için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) düzeyinde başarılı olmak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

ç) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ya da yükseköğrenim kurumlarının iki yıllık Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olmak,

2) Müsteşarlıkça belirlenecek en az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge veya M.E.B’den onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokul mezunu olmak,

f) Sağlık Teknikeri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık sağlık meslek yüksekokul mezunu olmak,

g) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren okullardan mezun olmak,

ğ) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Yükseköğrenim kurumlarının veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

h) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili meslek lisesi veya ilgili yükseköğrenim mezunu olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Boş kadroların ilanı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, birimi ve yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve başvurunun yapılacağı son tarih, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavının yeri, tarihi, sınav konuları ve diğer hususlar yazılı sınav tarihinden itibaren en az bir ay önce Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan Müsteşarlık personeli, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan Müsteşarlık personelinin de başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

(3) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Müsteşarlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Başvuru ve sınava alınma

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri vasıtasıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Sınav kurulunca uygun görülmesi halinde başvurular elektronik ortamda alınabilir. Aday memurlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşların personeli başvuruda bulunamazlar.

(2) Yapılan başvurular Sınav Kurulu tarafından incelenir. Aranan şartları taşıyan ve yazılı sınava girmeye hak kazananlar Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir.

Sınav şartı

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Müsteşarlık tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Müsteşarlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM’ye, M.E.B’e, TODAİE’ye ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Müsteşarlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda olmak üzere, ÖSYM’ye, M.E.B’e, TODAİE’ye ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakatı, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Adayların aldığı puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sınav kurulu

MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, Müsteşar tarafından belirlenecek Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve en az Daire Başkanı düzeyinde olmak üzere beş asıl, üç yedek üyeden oluşur.

(2) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(5) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç  öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(6) Unvan değişikliğine tâbi kadroların sınavlarında sınav kuruluna üniversitelerden üye iştirak ettirilebilir.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 16 – (1)  Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme yazılı sınavlarını ve sözlü sınavları yapmak veya yazılı sınavları sınav yapmaya yetkili bir kuruma yaptırmak, sınav sonuçlarını ilan etmek,

b) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları  inceleyerek karara bağlamak,

c) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

(2) Yazılı sınavların sınav yapmaya yetkili bir kuruma yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Müsteşarlık ile sınavı yapmaya yetkili kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve başarı sıralaması

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olanlar tercih edilir. Hizmet sürelerinin eşit olması durumunda da daha üst öğrenimi bitirmiş olanlar tercih edilir.  Daha üst öğrenimi bitirmiş olanların eşit olması halinde, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Müsteşarlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınavın ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Aşağıdaki durumlarda sınav geçersiz sayılır:

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu hususta bir tutanak düzenlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

c) Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(2) Yazılı sınav öngörülemeyen ve beklenmeyen haller, doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti halinde Sınav Kurulunca ertelenebilir veya iptal edilebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Sınav sonuçları, Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlgililer, ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içerisinde yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları Sınav Kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İtiraz başvurusuna ilişkin ilgiliye başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yazılı olarak cevap verilir. İtiraz sonucunda sınav kurulunca hatalı olduğuna hükmedilen sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

(3) İlgililer sözlü sınavın bitimini müteakip ilan edilen nihai sınav sonucuna ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içerisinde itiraz edebilir. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları Sınav Kurulunca incelenir. İtiraz başvurusuna ilişkin ilgiliye başvuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde yazılı olarak cevap verilir.

Sınavı kazananların atanması ve sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında en yüksek puandan başlamak üzere başarılı olanların boş kadrolara atanması, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı sırasına göre iki ay içinde yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, Müsteşarlıkça belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olanlar veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı sırasına göre ataması yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

(5) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar, dava konusu olan sınav belgeleri ise yargı süreci sonuçlanana kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler ve naklen atamalar

MADDE 21 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler ve naklen atamalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

b) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda yer alanlar, aynı alt görev grubunun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, bu Yönetmeliğin aynı ana görev gruplarında veya alt görev grubu içinde sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara söz konusu unvanlar için aranan öğrenim şartına ve hizmetin yerine getirilmesi için gerekli belgelere sahip olunması kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

d) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında, ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla  birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli belgelere sahip bulunmaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz.

(4) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro ve pozisyonlarına sınavsız genel hükümlere göre atama yapılabilir.

Açıktan atamalar

MADDE 22 – (1) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavı

MADDE 23 – (1) Müsteşarlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 24 – (1) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu ve atanma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Müsteşarlığa ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 26/7/2007 tarihli ve 26594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim şartı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde Müsteşarlıkta görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.