7 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30353

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ-İŞ DÜNYASI

İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2011 tarihli ve 27922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.