7 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30353

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Yaz öğretiminde öğrenci en çok on iki kredilik ders alabilir.”

“ç) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumlarının ders başarı durumuna etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında açıklanır ve öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir. Daha önce alınmış ve devamsızlık (IA) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Hangi gerekçeyle olursa olsun, bu bentte belirtilen şekilde bir dersin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2015

29459