7 Mart 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30353

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA AFET VE ACİL

DURUM HALİNDE YARDIM SEVKİYATININ VE YARDIM PERSONELİNE AİT EŞYANIN İTHALAT,

İHRACAT VE TRANSİTİNİ HIZLANDIRMAYA YÖNELİK ÖNLEMLERİN ALINMASINA İLİŞKİN

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7095                                                                                                     Kabul Tarihi: 8/2/2018

MADDE 1- (1) 7 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

06/03/2018