6 Mart 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30352

YÖNETMELİK

İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyıldaki normal iş yükü 30 AKTS, azami iş yükü ise 45 AKTS’dir”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna devam ederek bazı derslerden geçer not alan öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav ile yeni kabul edildikleri bölümün programında yer alan aynı derslerden muaf sayılabilirler. Bu öğrenciler, muaf olmak istedikleri dersler için, daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerin içerikleri, öğrenme çıktıları, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, iş yükü, AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren resmi transkript ve muaf olmak istedikleri dersleri belirtir bir dilekçeyle, bağlı bulundukları bölüm veya program başkanlıklarına, en geç eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde başvurabilir. Derslerden muafiyet kararı, ilgili yönetim kurulunca verilir. Bu şekilde muaf olunan derslerin puanı Üniversitede hangi harf notuna karşılık gelirse o harf notu sisteme işlenir ve genel not ortalamasına katılır. Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin, muafiyet başvurusunu birinci sınıfa başlarken yapmaları gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(7) Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına giremeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem sonlarında bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınav notu yerine geçer. Yaz öğretimi için bütünleme sınav hakkı verilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yatay geçiş yapan öğrenci, daha önceki üniversitesinden aldığı derslerden geçiş yaptığı programdaki derslerle eşdeğer olanlardan ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutulur ve derslerin puanı Üniversitede hangi harf notuna karşılık gelirse o harf notu sisteme işlenir ve genel not ortalamasına katılır.

(4) Yatay geçiş ile ön lisans ve lisans programlarına gelen öğrencilerin genel not ortalaması, muaf tutulan dersler ve Üniversitedeki ön lisans ve lisans programından aldıkları dersler üzerinden hesaplanır. ”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dikey geçiş yapan öğrencilerin önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olanları, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek öğrencilerin programa kaydı yapılır. Bu öğrencilerin muaf oldukları derslerin puanı Üniversitede hangi harf notuna karşılık gelirse o harf notu sisteme işlenir ve genel not ortalamasına katılır.”

“(4) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin genel not ortalamaları muaf tutulan dersler ve lisans programından aldıkları dersler üzerinden hesaplanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) En az normal ders yükü almış olan öğrencilerden, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3,50-4,00 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler yüksek onur öğrencisi, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar. Üniversite, fakülte, yüksekokul, bölüm/program birincilerinin belirlenmesinde, yatay veya dikey geçişle gelen öğrenciler dâhil başarı ortalamasının eşit olması durumunda, tüm yarıyılları değerlendirmeye katılan öğrencilere öncelik verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kesin kayıt için Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerden istenen belgeler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenim harcı makbuzunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek ve ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılan usule uyarak ders kaydını yaptırmaları gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o kurumda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından bir hafta önce ilgili fakülte/meslek yüksekokuluna onaylı not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunur. İlgili yönetim kurulu, öğrencinin intibakını yaparak muaf olduğu ve sorumlu tuttuğu dersleri intibak formu ile birlikte öğrenci işlerine yazılı olarak en geç eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde bildirir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kaydı silinen öğrenciye, durumunu gösteren bir belge ve lise diplomasının aslı verilir. Kayıtta alınan diğer belgeler öğrenciye geri verilmez.

(4) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı ve ilişik kesme işleminin tamamlanması üzerine yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna gönderilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programlarında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/11/2013

28813

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/10/2016

29847