5 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30351

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU VE MALAZGİRT

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Muş Alparslan Üniversitesi Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Muş Alparslan Üniversitesi Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MŞÜ-SEMAM): Muş Alparslan Üniversitesi Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Muş Alparslan Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Selçuklu tarihi ve Malazgirt konuları başta olmak üzere Muş ve çevresinin ortaçağı ile ilgili araştırmalarda bulunmak, araştırmaları akademik ve popüler yayınlara dönüştürerek ilgi alanı çerçevesinde yazılı ve görsel bir birikim oluşturmak ve ortaya konulan ürünleri kamuoyuna sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Selçuklu tarihi ve Malazgirt Savaşı başta olmak üzere ortaçağda Muş ve çevresinin sahip olduğu tarih ve kültür mirasını araştırmak, bilgiye ve nitelikli yayınlara dönüştürerek kamuoyu ile paylaşmak.

b) İlgi alanına dair inceleme, araştırma ve her türden proje üretme girişimlerinin gerçekleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli desteği sunmak.

c) Talep geldiği takdirde bölgesel, ulusal ve uluslararası düzlemde kendi alanı ile ilgili projelere koordinatörlük yapmak, danışmanlık hizmeti vermek; yine aynı saha içerisinde olmak üzere ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak etmek, çalışma konularında girişimlerde bulunmak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

ç) İlgi alanı ve ilgili alan ile ilişkili alanlarda faaliyet icra eden her türden araştırmacı, sanatçı, fotoğrafçı, tasarımcı ve öğrenciye dönük eğitim ve öğretim programları, projeler, konferanslar, kurslar, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, sergiler, yaz ve kış okulları, akademik, kültürel ve edebi yarışma türünden etkinlikler düzenlemek; bu tür etkinliklerde çalışmalara ilişkin belge, sertifika vermek ve etkinliklerle ilgili yayınlar oluşturmak ve Merkezin gereksinim duyduğu alanlarda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

d) Araştırmacılara yazılı kaynak, çalışma ve sunum olanaklarını sağlamak.

e) İlgi alanı ile ilgili veya ilişkili konularda yüksek lisans ve doktora çalışması yapan araştırmacıları teşvik edip desteklemek ve nitelikli tezlerin basım, yayım ve dağıtımını üstlenmek.

f) İlgi alanı ile alakalı edebi ve felsefi çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

g) Yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amacına yönelik müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı şekilde yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önerisiyle Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcılarından biri  katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde veya herhangi bir sebeple Müdür görevinden ayrıldığında müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek, toplantı gündemini belirlemek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları Merkez adına uygulamak,

d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurmak,

e) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak, Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağlamak,

f) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Rektöre sunulmak üzere, Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri, işleyişi ve genel durumu hakkında Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak rapor hazırlamak,

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun dört üyesi, Merkezden yararlanan akademik birimlerin temsili de dikkate alınarak Rektör tarafından, öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşaltılan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirme gereği boşalan üyelik için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa olağan şekilde toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulunun karar vermesi durumunda sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Merkez çalışmaları ile ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki projeleri değerlendirmek.

ç) Yurt içi ve dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde amaç ve görevlerine uygun proje, araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve izlemek.

d) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili, kültür ve sanat konusunda bilgi ve deneyimi olan bilim insanları ve araştırmacılardan oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen toplam 5 kişiden oluşur. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin kültür, sanat potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleri ile ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversitelere bağlı merkezler ve ilgili kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlama konularında görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 4/8/2011 tarihli ve 28015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.