5 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30351

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL SPORLARIMIZ VE

OYUNLARIMIZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Muş Alparslan Üniversitesi Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Muş Alparslan Üniversitesi Geleneksel Sporlarımız ve Oyunlarımız Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato : Muş Alparslan Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Anadolu topraklarında yaşayan halkların ve bu halklara akraba toplulukların unutulmuş mevcut kültür, oyun ve spor mirası üzerine alan araştırmalarında bulunmak, geleneksel sporlarımız ve oyunlarımıza ilişkin çalışmalar yapmak ve bunların uygulamalarına ilişkin imkan ve Merkezin kuruluşuna katkı sağlamak, güncel ortamdaki gelişmeleri izleyerek geleneksel spor, araştırma ve uygulama projeleri gerçekleştirmektir. Bu çerçevede Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Geleneksel oyunlarını ve sporlarını tespit etmek, bilimsel olarak araştırmak, özendirip canlandırmak, bu konudaki çalışmaların organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak ve yürütmek,

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlara geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız konusunda danışmanlık hizmeti vermek,

c) Geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız kapsamında araştırma yapmak isteyen araştırmacılara yardımcı olmak,

ç) Geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız kapsamındaki konular çerçevesinde uluslararası düzeyde bilimsel makale, kitap ve rapor hazırlamak, yayımlamak ve yayımlanmasını desteklemek,

d) Geleneksel oyun ve spor türlerinin tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve yerinde uygulama organizasyonları düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Geleneksel oyun ve spor konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

b) Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili federasyonlarla işbirliği yapmak,

c) Kamu kurum ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Geleneksel oyun ve spor konularında disiplinler arası araştırmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek, projeler geliştirmek ve bunları koordine etmek,

d) Geleneksel oyun ve spor konularında çalışma alanlarını genişletmek ve akademik derinleşme sağlamak, raporlar hazırlamak ve yayımlar yapmak, elektronik veri tabanı ve arşiv oluşturmak,

e) Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, konferans, forum, panel ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve gerektiğinde bunların sürekliliğini sağlamak,

f) Üniversitenin akademik birimleriyle işbirliği yaparak unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş ve yaşayan geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız ile ilgili alanlarda araştırma yapılması ve bu konulara yönelik lisansüstü tezlerin üretilmesi için gerekli bilimsel desteği sağlamak,

g) Araştırmacılara ve sanatçılara gerekli mekân ve sunum olanaklarını sağlamak, bu olanakların oluşturulması için gerekli girişimlerde bulunmak; bu amaç doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

ğ) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları çerçevesinde çeşitli konularda çalışma grupları ve araştırma komisyonları oluşturmak,

h) Geleneksel kültür mirasının korunması ve sürdürülebilmesi açısından, patent ve telif haklarına ilişkin haklarının aranması ile ilgili girişimlerde bulunmak,

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı şekilde yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisiyle Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcılarından biri katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde veya herhangi bir sebeple Müdür görevinden ayrıldığında müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek, toplantı gündemini belirlemek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları Merkez adına uygulamak,

d) Merkezce verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak,

e) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak, Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağlamak,

f) Her faaliyet dönemi sonunda ve ayrıca isteği durumunda Rektöre sunulmak üzere, Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri, işleyişi ve genel durumu hakkında Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak rapor hazırlamak,

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun dört üyesi, Merkezden yararlanan akademik birimlerin temsili de dikkate alınarak Rektör tarafından, öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşaltılan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirme gereği boşalan üyelik için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa olağan şekilde toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulunun karar vermesi durumunda sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Merkez çalışmaları ile ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki projeleri değerlendirmek.

ç) Yurt içi ve  dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde amaç ve görevlerine uygun proje, araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve izlemek.

d) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili, kültür ve sanat konusunda bilgi ve deneyimi olan bilim insanları ve araştırmacılardan oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam 5 üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin kültür, sanat potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleri ile ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversitelere bağlı merkezler ve ilgili kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlama konularında görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 4/8/2011 tarihli ve 28015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Muş Alparslan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.