5 Mart 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30351

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2017 tarihli ve 30139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Uzmanlık alan derslerini başarı ile sürdürmekte olan öğrenciler S (süren), başarısız olup kalmışsa K (başarısız) olarak değerlendirilir. Seminerler de B (başarılı) veya K (başarısız, kaldı) olarak değerlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri birinci yarıyılda proje savunma sınavına alınamaz. Proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Proje, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu karar danışman tarafından EABD/EASD aracılığıyla ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Projesi başarısız bulunan öğrenci için EYK kararı ile ilgili EABD başkanlığından yeni bir proje danışmanı önerisi istenir. EYK kararı ile proje danışmanı atama işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı öğretim elemanı ile yeni bir proje konusunu belirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Projesi başarılı bulunan öğrenci, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje CD’sini ve ilgili belgeleri enstitüye teslim ederek mezuniyet işlemlerini başlatır. Mezuniyet tarihi projenin başarılı bulunduğunu gösterir belgenin danışmanı tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2017

30139